Wiec Smoków - BlackBox 3City

Wiec Smoków

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 20 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zasa­dy smo­cze­go gatunku
1. Wszel­kie dobra są wspól­ne, poję­cie posia­da­nia rze­czy mate­rial­nych na wyłącz­ność jest nieznane.
2. Naj­więk­szą zbrod­nią jest egoizm.
3. W ich mowie, nie ma sło­wa śmierć. Jest jedy­nie letarg. Letarg i śmierć nie są roz­róż­nia­ne, ozna­cza­ją sen, z któ­re­go smo­ki wybu­dza­ją się lub nie.
4. Poję­cie mor­der­stwa i kra­dzie­ży nie istnieje.

Opis

Świat w któ­rym obec­nie przy­szło obec­nie żyć smo­kom, jest współ­dzie­lo­ny z inny­mi isto­ta­mi — samo­świa­do­my­mi ssa­ka­mi. Ssa­ki zdo­mi­no­wa­ły niszę synap­syd po wiel­kim wymar­ciu. Mle­ko­pij­cy liczą ten czas w milio­nach lat, lecz dla smo­ków, minę­ło dopie­ro parę­set poko­leń. Co tysiąc­le­cie spo­ty­ka­ją się na wie­cach, na któ­rych inte­gru­ją się, bawią, wystę­pu­ją i oma­wia­ją bie­żą­ce spra­wy. Jest to moment kie­dy każ­dy smok może wyka­zać się swo­im nie­po­wta­rzal­nym talentem.

Głów­na histo­rią tego lar­pu jest tytu­ło­wy Wiec Smo­ków, na któ­rym mło­de poko­le­nie zosta­je zebra­ne w jed­nym miej­scu i egza­mi­no­wa­ne. Na pod­sta­wie oce­ny cha­rak­te­ru zosta­nie pod­ję­ta decy­zja doty­czą­ca tego, czy­da­ny smok będzie odpo­wie­dzial­nym przed­sta­wi­cie­lem gatunku. 

Pod­czas wie­cu podej­mo­wa­ne są przez doro­słe smo­ki inne klu­czo­we decy­zje. To od tego spo­tka­nia zale­ży kto będzie miał przy­zwo­le­nie do gigan­ty­zmu, ile smo­cząt nale­ży spło­dzić i kto zasłu­gu­je na ten zaszczyt. Pla­no­wa­ne są dyżu­ry polo­wań, migra­cje i nowe gra­ni­ce terytoriów. 

Jesz­cze jeden aspekt wie­cu jest sza­le­nie istot­ny. Wiec to ten moment, gdy wie­le mło­dych smo­cząt po raz pierw­szy zoba­czy przed­sta­wi­cie­li swo­je­go gatun­ku spo­za swo­ich stad.

Świat gry

Począt­ki smo­cze­go spo­łe­czeń­stwa były nie­gdyś krwa­we. Domi­nu­ją­cy gatu­nek był pry­mi­tyw­ny i nie­okrze­sa­ny, nie posia­da­ją­cy żad­nych struk­tur spo­łecz­nych, wywal­cza­jąc wszyst­ko siłą. Wszyst­ko się zaczę­ło zmie­niać, gdy w zie­mię ude­rzył wiel­ki mete­or, pozba­wia­jąc świa­ta 95% popu­la­cji wszyst­kich gatun­ków. Naj­mniej­si przed­sta­wi­cie­le gatun­ku smo­cze­go musie­li przy­sto­so­wać się do nowych warun­ków. Mniej­szy roz­miar skut­ko­wał więk­szy­mi szan­sa­mi na prze­trwa­nie. Ogra­ni­cze­nie poży­wie­nia wykształ­ci­ło struk­tu­ry spo­łecz­ne, w któ­rym dzie­le­nie się zaso­ba­mi i wza­jem­na opie­ka były koniecz­no­ścią. Pod wie­lo­ma tech­ni­ka­mi prze­trwa­nia, zacho­wa­nie gadów zaczę­ło przy­po­mi­nać zacho­wa­nia ssa­ków. Jed­nak w porów­na­niu do ssa­ków, smo­czym schro­nie­niem oka­za­ło się pod­zie­mie wiel­kich lodow­ców, w któ­rych roz­wi­ja­ła się racz­ku­ją­ca kultura.

W cza­sie wiel­kie­go gło­du, więk­sze osob­ni­ki, któ­re omi­nę­ła inte­gra­cja spo­łecz­na, zapa­dły w głę­bo­ki letarg. Po wybu­dze­niu, cięż­ko było im się odna­leźć w nowo ucy­wi­li­zo­wa­nym spo­łe­czeń­stwie. Bio­rą udział w Wie­cach, lecz trzy­ma­ją się nie­co z boku z uwa­gi na dzie­lą­ce ich róż­ni­ce poko­le­nio­we.

Legen­dy gło­szą, że przed Wiel­kim Gło­dem ist­nia­ły smo­ki się­ga­ją­ce łbem ponad chmu­ry, któ­re prze­trwa­ły wiel­ki pył. To były tyl­ko sta­re opo­wie­ści dla mło­dych, któ­re mia­ły im uzmy­sło­wić jak nie­bez­piecz­ne i samo­lub­ne jest pra­gnie­nie gigan­ty­zmu. Przod­ko­wie byli w sta­nie doży­wać nie­gdyś setek, cza­sa­mi parę tysię­cy lat. Współ­cze­sne smo­ki są w sta­nie osią­gnąć nawet 100,000 lat, bez pry­mi­tyw­ne­go gigantyzmu.

Obec­na kul­tu­ra smo­ków sku­pia się na roz­wo­ju inte­lek­tu­al­nym i poko­jo­wym. Swo­je instynk­ty tłu­mią za pomo­cą sztu­ki, tań­ca, pasz­czo­dzie­ło, oraz malar­stwa. Ostat­nio naj­bar­dziej popu­lar­ne są rzeź­by lodo­we. Na wie­cach jest ide­al­na oka­zja na poka­za­nie swo­ich dzieł i umie­jęt­no­ści przed publicznością.

Naj­gor­szą zbrod­nią w smo­czym spo­łe­czeń­stwie jest ego­izm. Ego­izm ozna­cza przy­własz­cze­nie sobie, wię­cej zaso­bów niż się potrze­bu­je (poży­wie­nia, tere­nu i innych dóbr). Obec­ne smo­ki kon­ser­wu­ją nad­mia­ry poży­wie­nia i trzy­ma­ją je we wspól­nych maga­zy­nach. Bio­rąc ze wspól­ne­go dobra, nale­ży pozo­sta­wić coś po sobie. Zbrod­nią pierw­sze­go stop­nia jest przy­własz­cze­nie sobie rze­czy, ponad swo­je potrze­by lub nie podzie­le­nie się zdo­by­czą ze swo­im sta­dem. Dru­gim stop­niem jest wyrzą­dze­nie krzyw­dy słow­nej lub fizycz­nej swo­im pobra­tym­com. Zawiść, zazdrość i zło­dziej­stwo są raczej obce obec­ne­mu spo­łe­czeń­stwu. Te cechy mogą prze­ja­wiać jedy­nie mło­de smo­ki, z któ­rych powin­ny wyro­snąć.. Obcym dla smo­ków jest poję­cie morderstwa.

Smo­ki nie mają hie­rar­chii spo­łecz­nej opar­tej na kla­sy­fi­ka­cji czy podzia­łach. Każ­dy Wiec jest pro­wa­dzo­ny po rów­no przez Smo­ki, któ­re ukoń­czy­ły swo­je pierw­sze pięt­na­sto­ty­siąc­le­cie (15,000 lat); usta­la­ją one prze­bieg obrad, wystę­pów i egza­mi­no­wa­nia mło­de­go poko­le­nia. Daje to rów­ne szan­se każ­de­mu smo­ko­wi na eks­pre­sję i wygła­sza­nie wła­snych poglą­dów. Ogrom­nym sza­cun­kiem darzo­ne są naj­star­sze osob­ni­ki, któ­re nie osią­gnę­ły więk­szych roz­mia­rów. Uka­zu­je to ich roz­są­dek i kul­tu­rę, oraz nie­zmier­ną dyscyplinę.

Ważne

Larp skła­da się z trzech części.
Godzi­nę do dwóch zaj­mu­ją warsz­ta­ty z robie­nia skrzydeł
Godzi­nę potrwa­ją brie­fin­gi z graczami.
Oko­ło trzech godzin potrwa sama gra.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.