Strona główna » Larpy » Grota II

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 7

Larp poprowad­zono na:

“Sztu­ka pale­oli­tu była sztuką ani­mal­isty­czną, tj. zdomi­nowaną przez tem­aty zwierząt, którym dodatkowo towarzyszą liczne i zróżni­cow­ane zna­ki geom­e­tryczne. Te ostat­nie stanow­ią najwięk­sza zagad­kę. Najczęś­ciej są to proste formy kropek i kre­sek, które moż­na napotkać niemal wszędzie.
Niek­tóre z nich, jak dosyć wyjątkowe zna­ki „podob­ne do pałeczek” (fr. clav­i­formes), cechu­ją się znaczną dys­try­bucją tery­to­ri­al­ną – odnaleźć je moż­na w tak odd­alonych od siebie miejs­cach jak w pirene­jskim depar­ta­men­cie Ariège we Francji, Quer­cy w połud­niowo-zachod­niej Francji, a także Kantabrii i Asturii na północ­nym wybrzeżu Hisz­panii. Może to świad­czyć o sze­rokim zasięgu określonych wierzeń i mitów podzielanych przez społecznoś­ci będące w znacznym wza­jem­nym oddaleniu.
Domin­u­ją konie. W niek­tórych rejonach ich kluc­zową pozy­cję mogły prze­j­mować bizony i żubry (jak w Ariège), łanie (w Kantabrii), cza­sem nosorożce lub kotowate – we wczes­nych eta­pach his­torii tej sztu­ki (o czym świad­czy Jask­inia Chauveta).”

- Jean Clottes, “Mal­owidła naskalne, ryty i rzeź­by. Sztu­ka pale­oli­tu w Europie”

Opis

Zespół arche­ologów z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego pod pieczą Dr. Arka­diusza Bielan­ka prowadzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­tokrzys­kich. Ostat­nie odkrycia ujawniły mal­owidła naskalne, które mogą się­gać okre­su mag­daleńskiego i być przełomem his­to­rycznym na tere­nie Pol­s­ki. Co dokład­nie przed­staw­ia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się znaleźć?

Gra jest dra­matem z wątka­mi detek­ty­wisty­czny­mi. Jej wyjątkowość pole­ga na unikalnej więzi z larpem Gro­ta I. To pod­czas pier­wszej “Groty” gracze stworzą obiek­ty odkry­wane przez uczes­ników i uczest­nicz­ki Groty II.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w kostiu­mach arche­ologów, naukow­ców i/lub poszukiwaczy.

Ważne

Larp Gro­ta II jest drugą częś­cią wydarzeń z Groty I. Gracze nie powin­ni znać wydarzeń z Groty I przed wzię­ciem udzi­ału w Gro­cie II.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry