Grota II - BlackBox 3City

Grota II

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Sztu­ka pale­oli­tu była sztu­ką ani­ma­li­stycz­ną, tj. zdo­mi­no­wa­ną przez tema­ty zwie­rząt, któ­rym dodat­ko­wo towa­rzy­szą licz­ne i zróż­ni­co­wa­ne zna­ki geo­me­trycz­ne. Te ostat­nie sta­no­wią naj­więk­sza zagad­kę. Naj­czę­ściej są to pro­ste for­my kro­pek i kre­sek, któ­re moż­na napo­tkać nie­mal wszędzie.
Nie­któ­re z nich, jak dosyć wyjąt­ko­we zna­ki „podob­ne do pałe­czek” (fr. cla­vi­for­mes), cechu­ją się znacz­ną dys­try­bu­cją tery­to­rial­ną – odna­leźć je moż­na w tak odda­lo­nych od sie­bie miej­scach jak w pire­nej­skim depar­ta­men­cie Ari­ège we Fran­cji, Quer­cy w połu­dnio­wo-zachod­niej Fran­cji, a tak­że Kan­ta­brii i Astu­rii na pół­noc­nym wybrze­żu Hisz­pa­nii. Może to świad­czyć o sze­ro­kim zasię­gu okre­ślo­nych wie­rzeń i mitów podzie­la­nych przez spo­łecz­no­ści będą­ce w znacz­nym wza­jem­nym oddaleniu.
Domi­nu­ją konie. W nie­któ­rych rejo­nach ich klu­czo­wą pozy­cję mogły przej­mo­wać bizo­ny i żubry (jak w Ari­ège), łanie (w Kan­ta­brii), cza­sem noso­roż­ce lub koto­wa­te – we wcze­snych eta­pach histo­rii tej sztu­ki (o czym świad­czy Jaski­nia Chauveta).”

- Jean Clot­tes, “Malo­wi­dła naskal­ne, ryty i rzeź­by. Sztu­ka pale­oli­tu w Europie”

Opis

Zespół arche­olo­gów z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go pod pie­czą Dr. Arka­diu­sza Bie­lan­ka pro­wa­dzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­to­krzy­skich. Ostat­nie odkry­cia ujaw­ni­ły malo­wi­dła naskal­ne, któ­re mogą się­gać okre­su mag­da­leń­skie­go i być prze­ło­mem histo­rycz­nym na tere­nie Pol­ski. Co dokład­nie przed­sta­wia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się znaleźć?

Gra jest dra­ma­tem z wąt­ka­mi detek­ty­wi­stycz­ny­mi. Jej wyjąt­ko­wość pole­ga na uni­kal­nej wię­zi z lar­pem Gro­ta I. To pod­czas pierw­szej “Gro­ty” gra­cze stwo­rzą obiek­ty odkry­wa­ne przez ucze­sni­ków i uczest­nicz­ki Gro­ty II.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w kostiu­mach arche­olo­gów, naukow­ców i/lub poszukiwaczy.

Ważne

Larp Gro­ta II jest dru­gą czę­ścią wyda­rzeń z Gro­ty I. Gra­cze nie powin­ni znać wyda­rzeń z Gro­ty I przed wzię­ciem udzia­łu w Gro­cie II.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.