Splugawione Serca - BlackBox 3City

Splugawione Serca

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Był taki czas, kie­dy liczy­ła się załoga. 

Był taki czas, kie­dy liczy­ło się otwar­te morze i wiatr w żaglach.

Był taki czas, kie­dy butel­ka rumu i sza­bla były naj­szczer­szy­mi przyjaciółmi.

Był taki czas, kie­dy szan­ty nio­sły się po mor­skich falach, a roz­glą­da­jąc się dooko­ła moż­na było zoba­czyć jedy­nie cho­ler­ną wodę. Lub port. Lub wyspę. Ewen­tu­al­nie kolej­ną owiecz­kę, któ­ra zabłą­dzi­ła wprost do pasz­czy wiecz­nie głod­ne­go przy­gód wilka…

Opis

“Splu­ga­wio­ne ser­ca” to 15-oso­­bo­­wy cham­ber larp autor­stwa Mat­thew Kara­ba­che, któ­ry prze­nie­sie was do prze­ło­mu XVI/XVII wie­ku. Akcja roz­gry­wa się na pokła­dzie gale­onu “Czar­ny Kra­ken” zmie­rza­ją­ce­go do por­tu w Tor­tu­dze. Co oczy­wi­ste, gra­cze wcie­la­ją się w but­ną zało­gę owe­go statku. 

Pirac­ka brać to spe­cy­ficz­na więź, w któ­rej trwa­łość wie­rzy się tak dłu­go, dopó­ki nie­win­ny dublon nie spad­nie na pod­ło­gę, w tłu­mie kam­ra­tów. Czło­wiek, czło­wie­ko­wi wil­kiem.
A pirat, piratowi?…

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w kostiu­mie nawią­zu­ją­cym do pirac­kiej kon­wen­cji gry.

Ważne

Wszyst­kie role uni­sex. Dopusz­czal­ny jest crossplay.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.