Konwencja: Płaszcz i Szpada

  • Splugawione Serca

    Splugawione Serca

    “Splu­ga­wio­ne ser­ca” to 15-oso­bo­wy cham­ber larp autor­stwa Mat­thew Kara­ba­che, któ­ry prze­nie­sie was do prze­ło­mu XVI/XVII wie­ku. Akcja roz­gry­wa się na pokła­dzie gale­onu “Czar­ny Kra­ken” zmie­rza­ją­ce­go do por­tu w Tor­tu­dze. Co oczy­wi­ste, gra­cze wcie­la­ją się w but­ną zało­gę owe­go statku.  Pirac­ka brać to spe­cy­ficz­na więź, w któ­rej trwa­łość wie­rzy się tak dłu­go, dopó­ki nie­win­ny dublon nie…