Opus Magnum - BlackBox 3City

Opus Magnum

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 40 — 60

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest sier­pień roku 1918. Uwię­zio­na przed rokiem car­ska rodzi­na zosta­ła zabi­ta. Carat upadł, bol­sze­wi­cy doszli do wła­dzy. Nad­cho­dzi nowa Rosja i nie każ­dy znaj­dzie w niej miej­sce dla siebie.

Naj­zna­mie­nit­si rosyj­scy arty­ści przy­by­li, by po ostat­ni raz pić i tań­czyć do upa­dłe­go. Ostat­ni — ponie­waż tę noc zamie­rza­ją zwień­czyć naj­bar­dziej poetyc­kim i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej sza­lo­nym wspól­nym dziełem:
śmier­cią. Tej nocy dusze ich wszyst­kich mają połą­czyć się ponad podzia­ła­mi – malarz, rzeź­biarz czy poeta: tej nocy arty­ści sta­ną się jed­no­ścią, wspól­nie prze­kra­cza­jąc próg Zaświatów.

Tyl­ko czy po dru­giej stro­nie cze­ka ich to, cze­go oczekiwali?

Opis

Opus Magnum to larp o ludziach, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się umrzeć w imię Sztu­ki. Opo­wia­da o ostat­nim przy­ję­ciu u zna­ne­go rze­ź­bia­­rza-ska­n­da­­li­­sty, Igna­ce­go Kra­se­wi­cza, a tak­że o gru­pie arty­stów: znu­dzo­nych obec­nym życiem lub prze­ra­żo­nych zmia­na­mi, któ­re nastę­pu­ją wokół nich.

O takich, któ­rzy nie domknę­li wszyst­kich spraw docze­snych i o tych, któ­rzy chcie­li­by już tyl­ko poże­gnać się z ziem­ski­mi tro­ska­mi.
O tych, któ­rzy kocha­ją i o tych, któ­rych nie­na­wiść pcha do zdra­dziec­kich czy­nów.
O tych, któ­rzy chcą przejść do histo­rii i o tych, któ­rzy wole­li­by, aby histo­ria o nich zapomniała…

Opus Magnum to larp o śmier­ci. I o tym, że cza­sem śmierć to dopie­ro początek.

Czego możesz się spodziewać?

  • krót­kich kart posta­ci z zaląż­ka­mi rela­cji — nie­ko­niecz­nie łatwych i szczęśliwych,
  • boga­te­go życia poza­gro­bo­we­go — tj. grę tak­że po śmier­ci postaci,
  • spo­tka­nia gra­czy przed grą, aby mogli omó­wić i pogłę­bić rela­cje z waż­ny­mi dla sie­bie posta­cia­mi oraz
    usta­lić swój sto­su­nek do pozo­sta­łych arty­stów (opcja współ­two­rze­nia wątków).

Edycja Summer Week 2021

Lista waka­tów na część miejsc dostęp­na będzie na stro­nie wyda­rze­nia w sierp­niu. Zapi­sy na kon­kret­ne role odbę­dą się pod­czas same­go festiwalu.

Wymagania

Choć głów­na część lar­pu osa­dzo­na jest w Rosji roku 1918, nie obo­wią­zu­ją tu stro­je z epo­ki, choć z pew­no­ścią będą bar­dzo mile widzia­ne. Jeśli w swo­jej gar­de­ro­bie nie posia­dasz jed­nak nicze­go, co paso­wa­ło­by na larp osa­dzo­ny w tych cza­sach, nic nie stoi na prze­szko­dzie, byś ubrał się zgod­nie z tym, co repre­zen­tu­je Two­ja postać. Uma­za­ne far­bą ogrod­nicz­ki będą dla mala­rza rów­nie dobre, jak dla ubo­gie­go poety wie­lo­krot­nie łata­na koszu­la i apasz­ka, czy też mun­dur, jeśli postać pół życia spę­dzi­ła w wojsku.

Ważne

Larp poru­sza temat uza­leż­nień, depre­sji i prze­mo­cy, a nade wszyst­ko śmier­ci, w tym tak­że śmier­ci samobójczej.
Ze wzglę­du na swo­ją tema­ty­kę, gra prze­zna­czo­na jest dla gra­czy pełnoletnich.
W grze nie­do­pusz­czal­ny jest crossplay.
Gra dopusz­cza spo­ży­wa­nie wła­sne­go alko­ho­lu w roz­sąd­nych ilo­ściach w obrę­bie stre­fy barowej.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.