Strona główna » Larpy » Opus Magnum

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 40 — 60

Larp poprowad­zono na:

Jest sier­pień roku 1918. Uwięziona przed rok­iem cars­ka rodz­i­na została zabi­ta. Carat upadł, bol­szewicy dos­zli do władzy. Nad­chodzi nowa Ros­ja i nie każdy zna­jdzie w niej miejsce dla siebie.

Najz­namien­it­si rosyjs­cy artyś­ci przy­byli, by po ostat­ni raz pić i tańczyć do upadłego. Ostat­ni — ponieważ tę noc zamierza­ją zwieńczyć najbardziej poe­t­y­ckim i jed­nocześnie najbardziej sza­lonym wspól­nym dziełem:
śmier­cią. Tej nocy dusze ich wszys­t­kich mają połączyć się pon­ad podzi­ała­mi – malarz, rzeźbiarz czy poeta: tej nocy artyś­ci staną się jed­noś­cią, wspól­nie przekracza­jąc próg Zaświatów.

Tylko czy po drugiej stron­ie czeka ich to, czego oczekiwali?

Opis

Opus Mag­num to larp o ludzi­ach, którzy zde­cy­dowali się umrzeć w imię Sztu­ki. Opowia­da o ostat­nim przyję­ciu u znanego rzeźbiarza-skan­­dal­isty, Ignacego Krasewicza, a także o grupie artys­tów: znud­zonych obec­nym życiem lub prz­er­ażonych zmi­ana­mi, które następu­ją wokół nich.

O takich, którzy nie domknęli wszys­t­kich spraw doczes­nych i o tych, którzy chcieli­by już tylko pożeg­nać się z ziem­ski­mi troska­mi.
O tych, którzy kocha­ją i o tych, których nien­aw­iść pcha do zdradziec­kich czynów.
O tych, którzy chcą prze­jść do his­torii i o tych, którzy woleli­by, aby his­to­ria o nich zapomniała…

Opus Mag­num to larp o śmier­ci. I o tym, że cza­sem śmierć to dopiero początek.

Czego możesz się spodziewać?

  • krót­kich kart postaci z zalążka­mi relacji — niekoniecznie łatwych i szczęśliwych,
  • bogat­ego życia poza­grobowego — tj. grę także po śmier­ci postaci,
  • spotka­nia graczy przed grą, aby mogli omówić i pogłębić relac­je z ważny­mi dla siebie posta­ci­a­mi oraz
    ustal­ić swój sto­sunek do pozostałych artys­tów (opc­ja współt­worzenia wątków).

Edycja Summer Week 2021

Lista wakatów na część miejsc dostęp­na będzie na stron­ie wydarzenia w sierp­niu. Zapisy na konkretne role odbędą się pod­czas samego festiwalu.

Wymagania

Choć głów­na część larpu osad­zona jest w Rosji roku 1918, nie obow­iązu­ją tu stro­je z epo­ki, choć z pewnoś­cią będą bard­zo mile widziane. Jeśli w swo­jej garder­o­bie nie posi­adasz jed­nak niczego, co pasowało­by na larp osad­zony w tych cza­sach, nic nie stoi na przeszkodzie, byś ubrał się zgod­nie z tym, co reprezen­tu­je Two­ja postać. Umazane far­bą ogrod­nicz­ki będą dla malarza równie dobre, jak dla ubo­giego poe­ty wielokrot­nie łatana koszu­la i apasz­ka, czy też mundur, jeśli postać pół życia spędz­iła w wojsku.

Ważne

Larp porusza tem­at uza­leżnień, depresji i prze­mo­cy, a nade wszys­tko śmier­ci, w tym także śmier­ci samobójczej.
Ze wzglę­du na swo­ją tem­atykę, gra przez­nac­zona jest dla graczy pełnoletnich.
W grze niedo­puszczal­ny jest crossplay.
Gra dopuszcza spoży­wanie włas­nego alko­holu w rozsąd­nych iloś­ci­ach w obrę­bie stre­fy barowej.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry