Strona główna » Larpy » Czarne Serce Kamelotu

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 24

Larp poprowad­zono na:

Panowanie Artu­ra zmierza ku koń­cowi. Król zawezwał swój dwór, by przedysku­tować pojaw­ie­nie się złego omenu — tytułowego Czarnego Ser­ca. Tym­cza­sem jego wasale toną w spo­rach, które są na grani­cy wojny, romans Lancelota z Ginewrą grozi upub­licznie­niem, a Mor­gana nieustan­nie knu­je jak prze­jąć tron włas­nego bra­ta dla ich syna, Mor­dre­da. Królest­wo może zostać ura­towane (na razie)… Ale ile cza­su zostało, nim koła for­tuny przy­p­ieczę­tu­ją los Brytanii?

Opis

The Black Hart of Camelot to cham­ber larp osad­zony w mity­cznym “zło­tym wieku śred­niowiecza” — epoce Króla Artu­ra. Opowia­da o spotka­niu  leg­en­darnych panów i damy w Camelot,  które uksz­tał­tu­je los Królest­wa Wielkiej Brytanii.
Sce­nar­iusz daje możli­wość wcie­le­nia się w jed­ną z 24 znanych z pop­kul­tu­ry postaci, w tym Artu­ra, Ginewry, Lancelota, Mor­gany Fay, Tris­tana i Izoldy, Mer­li­na, Lady of the Lake, Króla Ryba­ka i wielu innych. Wszys­tkie je łączą liczne intry­gi i dworskie romanse, a dynamikę gry napędza hon­or, ryc­er­skość, szla­chet­ność… Lub ich całkow­ity brak.

Larp pochodzi z Nowej Zelandii i jest klasy­cznym reprezen­tan­tem nur­tu hero­ic fan­ta­sy. Ide­al­na gra dla wszys­t­kich, którym bliska jest pop­kul­tur­owa wiz­ja śred­niowiecza i gry spod znaku magii i miecza.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie na grę w adek­wat­nym do roli stro­ju inspirowanym sze­roko poję­tym śred­niowieczem. Prosimy o kon­takt, jeśli macie prob­lem ze skom­ple­towaniem garder­o­by — postaramy się pomóc w miarę możliwości.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry