Czarne Serce Kamelotu - BlackBox 3City

Czarne Serce Kamelotu

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 24

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pano­wa­nie Artu­ra zmie­rza ku koń­co­wi. Król zawe­zwał swój dwór, by prze­dys­ku­to­wać poja­wie­nie się złe­go ome­nu — tytu­ło­we­go Czar­ne­go Ser­ca. Tym­cza­sem jego wasa­le toną w spo­rach, któ­re są na gra­ni­cy woj­ny, romans Lan­ce­lo­ta z Ginew­rą gro­zi upu­blicz­nie­niem, a Mor­ga­na nie­ustan­nie knu­je jak prze­jąć tron wła­sne­go bra­ta dla ich syna, Mor­dre­da. Kró­le­stwo może zostać ura­to­wa­ne (na razie)… Ale ile cza­su zosta­ło, nim koła for­tu­ny przy­pie­czę­tu­ją los Brytanii?

Opis

The Black Hart of Came­lot to cham­ber larp osa­dzo­ny w mitycz­nym “zło­tym wie­ku śre­dnio­wie­cza” — epo­ce Kró­la Artu­ra. Opo­wia­da o spo­tka­niu  legen­dar­nych panów i damy w Came­lot,  któ­re ukształ­tu­je los Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii. Sce­na­riusz daje moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z 24 zna­nych z popkul­tu­ry posta­ci, w tym Artu­ra, Ginew­ry, Lan­ce­lo­ta, Mor­ga­ny Fay, Tri­sta­na i Izol­dy, Mer­li­na, Lady of the Lake, Kró­la Ryba­ka i wie­lu innych. Wszyst­kie je łączą licz­ne intry­gi i dwor­skie roman­se, a dyna­mi­kę gry napę­dza honor, rycer­skość, szla­chet­ność… Lub ich cał­ko­wi­ty brak. Larp pocho­dzi z Nowej Zelan­dii i jest kla­sycz­nym repre­zen­tan­tem nur­tu hero­ic fan­ta­sy. Ide­al­na gra dla wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest popkul­tu­ro­wa wizja śre­dnio­wie­cza i gry spod zna­ku magii i miecza.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w ade­kwat­nym do roli stro­ju inspi­ro­wa­nym sze­ro­ko poję­tym śre­dnio­wie­czem. Pro­si­my o kon­takt, jeśli macie pro­blem ze skom­ple­to­wa­niem gar­de­ro­by — posta­ra­my się pomóc w mia­rę możliwości.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.