BlackBox No.63 — Czarne Serce Kamelotu

Miej­sce: Cen­trum Hewelianum

Czas: 31.03.2019 r. godz. 18:00

Lar­py nowo­ze­landz­kie: podej­ście dru­gie! Pią­ty sezon wypcha­li­śmy po brze­gi gra­mi SF i dosyć póź­no zda­li­śmy sobie spra­wę z tego, że bra­ku­je w har­mo­no­gra­mie solid­ne­go sce­na­riu­sza fan­ta­sy. Ponie­waż to poważ­na luka, zde­cy­do­wa­li­śmy się uzu­peł­nić ją grą będą­cą esen­cją gatun­ku. Sce­na­riusz zalud­nia­ją kró­lo­wie, ksią­żę­ta, jest magia i rycer­ski honor, przy­jaźń, miłość, romans i zdra­da. Do tego gale­ria posta­ci zna­nych wszyst­kim z popkul­tu­ry: Król Artur, Mor­ga­na, Lan­ce­lot, Mer­lin, a nawet Tri­stan i Isol­da (!). Niniej­szym zapra­sza­my Was na grę

Czar­ne Ser­ce Kamelotu

Larp, któ­re­go auto­rem jest napi­sał Ryan Pad­dy, miał swo­ją pre­mie­rę na kon­wen­cie Chi­me­ra w Auc­klend w 2009 roku. Pomi­mo upły­wy deka­dy od jej napi­sa­nia, jej sce­na­riusz wyda­je nam się zaska­ku­ją­co dobrze zno­sić pró­bę cza­su. Z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu wiel­bi­cie­lom i wiel­bi­ciel­kom artu­riań­skich, wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych klimatów.

Sprze­daż bile­tów w cenie 40zł roz­pocz­nie się na kil­ka­na­ście dni przed grą.
Na wyda­rze­nie moż­na zabrać wła­sne napo­je i jedzenie.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Czarne Serce Kamelotu

Cena bile­tu 40 zł.