Konwencja: średniowiecze

  • Czarne Serce Kamelotu

    Czarne Serce Kamelotu

    The Black Hart of Came­lot to cham­ber larp osa­dzo­ny w mitycz­nym “zło­tym wie­ku śre­dnio­wie­cza” — epo­ce Kró­la Artu­ra. Opo­wia­da o spo­tka­niu  legen­dar­nych panów i damy w Came­lot,  któ­re ukształ­tu­je los Kró­le­stwa Wiel­kiej Brytanii. Sce­na­riusz daje moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z 24 zna­nych z popkul­tu­ry posta­ci, w tym Artu­ra, Ginew­ry, Lan­ce­lo­ta, Mor­ga­ny Fay, Tri­sta­na i…