Strona główna » Larpy » Cirque Enigma

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 14

W tym

7
7

Larp poprowad­zono na:

Rok 1891, wik­to­ri­ańs­ka Anglia. Znana w kra­ju tru­pa cyrkowa — Cirque Enig­ma — prze­by­wa właśnie w Lon­dynie. Następ­nego dnia wyjeżdża­ją do kole­jnego mias­ta, więc ten wieczór spędzą wspól­nie, aby, zgod­nie z trady­cją, ucz­cić swo­je wys­tępy i przy­go­tować się do wyruszenia w trasę. Dla niek­tórych jest to być może ostat­ni wieczór na pod­ję­cie ważnych decyzji w swoim życiu.

Ilu z nich fak­ty­cznie ruszy w dal­szą podróż?

Opis

„Cirque Enig­ma” jest larpem sku­pi­onym na his­torii i relac­jach pracu­jącej wspól­nie i żyjącej razem małej grupy ludzi odrzu­conych w mniejszym lub więk­szym stop­niu przez społeczeńst­wo – ludzi z trud­ną przeszłoś­cią, sekre­ta­mi, szra­ma­mi cza­sem nie tylko na ciele, ale również na ser­cu. Nikt w końcu nie decy­du­je się porzu­cić wszys­tkiego i dołączyć do trupy cyrkowej ot tak, bez powodu.

Larp ten osad­zony jest w cza­sach wik­to­ri­ańskiej Anglii, gdzie gaze­ty wciąż żyją poszuki­wa­ni­a­mi Kuby Rozpruwacza, a Zjed­noc­zone Królest­wo dopiero zaczęło zakochi­wać się w Sher­locku Holme­sie. To świat pełen uprzedzeń, biedy i niespraw­iedli­woś­ci, gdzie najbo­gat­si baw­ią się na bal­ach i zabawach, a naj­bied­niejsi giną z gło­du i chorób na ulicy.

Postacie

♂️ Gia­co­mo Man­talini — właś­ci­ciel i założy­ciel Cirque Enig­ma, człowiek o wielkim ser­cu i spoko­jnej naturze. Stanowi opar­cie dla swoich pra­cown­ików, choć nie wszyscy wierzą w jego szczere intenc­je. Przy­brany ojciec Alfiego.

♂️ Nathaniel Jarvis — główny host i wodzirej cyrku. Jego uśmiech i czaru­jące usposo­bi­e­nie zdoby­wa­ją ser­ca nawet najbardziej kapryśnej wid­owni. Budzi nieuza­sad­niony stra­ch u niek­tórych członków trupy, częs­to roz­maw­ia sam ze sobą.

♀️ Celeste Light­wood — jas­nowidz­ka, wiekowe medi­um. Chodzą słuchy, że wiz­je, które przekazu­je, jeszcze nigdy się nie myliły. Podróżu­je z cyrkiem od momen­tu jego pow­sta­nia. Wychowu­je Kit­tie od maleńkości.

♂️ Antho­ny Stew­art — siłacz prezen­tu­ją­cy swą tężyznę ku uciesze mas. Choć wyda­je się prz­er­aża­ją­cy, jest wiernym obrońcą swo­jej cyrkowej rodziny, nie dopuszcza­jąc, by komukol­wiek stała się krzy­w­da. Od niedaw­na związany z Betsey.

♀️ Inga Miller — jedy­na w swoim rodza­ju, niesamowi­ta kobi­eta z brodą. Przewrażli­wiona na punkcie swo­jego wyglą­du, płacze po każdym wys­tępie, cią­gle pow­tarza­jąc, że życie w cyrku to kara za jej chciwość.

♂️ Edward “Ed” Byrne — wirtuoz rzu­ca­nia noża­mi, na którego pokazy tłum­nie schodzą się wid­zowie. Zawsze ele­ganc­ki i szarmanc­ki, spraw­ia wraże­nie, jak­by nie pasował do cyrkowej otoczki.

♀️ Lola Tray­ford — spec­jal­ist­ka od tań­ca na lin­ie, której uro­da i tal­ent są bard­zo cenione przez pub­liczność. Zim­na pię­kność, która rzad­ko się uśmiecha, a jej oczy zawsze wyda­ją się smutne.

♀️ Eliz­a­beth “Bet­sey” Sum­mers — połykacz­ka ognia. Kobi­eta zadzior­na, ale serdecz­na, uwiel­bia matkować pozostałym członkom trupy i stro­fować ich, gdy trze­ba. Ma ogrom­ną wiedzę chemiczną, od niedaw­na związana z Anthonym.

♂️ Jacob “Jack” Robin­son — akro­ba­ta wyko­rzys­tu­ją­cy trapezy i wysokoś­ci do swoich pokazów, wys­tępu­ją­cy w due­cie z Cher­ry. Po uszy zakochany w Loli. Bywa impul­sy­wny, zwłaszcza po alkoholu.

♀️ Char­lotte “Cher­ry” Faye - kobi­e­ta-guma, tworzą­ca pod­nieb­ny duet z Jack­iem. Głoś­na, lubi być w cen­trum uwa­gi, nie ukry­wa tego, że w przeszłoś­ci była prosty­tutką. Prowadzi jed­nos­tron­ną rywal­iza­cję z Lolą. Przy­jaciół­ka Ingi.

♀️ Kit­tie — tre­ser­ka zwierząt. Bard­zo cicha i nieśmi­ała dziew­czy­na, która lep­iej dogadu­je się ze swoi­mi podopieczny­mi niż z ludź­mi. Wychowan­ka Celeste, obec­nie przy­brana cór­ka Bet­sey i Anthony’ego.

♂️ Alfred “Alfie” Vab­s­ley — jedyny mim w grupie. Mil­czą­cy, nadra­bia wszys­tko chę­cią pomo­cy i uśmiechem. Chodzą plot­ki, że nie słyszy i praw­dopodob­nie z tego powodu został mimem. Przy­brany syn Giacomo.

♂️ Fred­er­ick Moore — początku­ją­cy klaun spec­jal­izu­ją­cy się w żon­glerce, który dołączył do trupy sto­sunkowo niedawno. Per­fekcjon­ista, den­er­wu­je się, gdy coś idzie nie tak. Bez­nadziejny żon­gler, które­mu częs­to drżą ręce.

♀️ “Ace” — kobi­eta, która w Cirque Enig­ma pojaw­iła się poprzed­niej nocy. Niewiele o niej wiado­mo, poza tym, że bard­zo nale­gała, aby przyjąć ją do trupy.

Wymagania

Z racji na epokę, pod­czas której dzieją się wydarzenia larpu, gracze są proszeni o przy­go­towanie stro­jów mieszczą­cych się “w kli­ma­cie”. Z uwa­gi na obec­noś­ci wielu tem­atów tabu, jak cho­ci­aż­by bie­da, nało­gi, dyskrymi­nac­ja ze wzglę­du na inność, nie jest to gra przez­nac­zona dla osób poniżej 18 roku życia.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry