Cirque Enigma - BlackBox 3City

Cirque Enigma

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 14

W tym

7
7

Larp popro­wa­dzo­no na:

Rok 1891, wik­to­riań­ska Anglia. Zna­na w kra­ju tru­pa cyr­ko­wa — Cirque Enig­ma — prze­by­wa wła­śnie w Lon­dy­nie. Następ­ne­go dnia wyjeż­dża­ją do kolej­ne­go mia­sta, więc ten wie­czór spę­dzą wspól­nie, aby, zgod­nie z tra­dy­cją, uczcić swo­je wystę­py i przy­go­to­wać się do wyru­sze­nia w tra­sę. Dla nie­któ­rych jest to być może ostat­ni wie­czór na pod­ję­cie waż­nych decy­zji w swo­im życiu.

Ilu z nich fak­tycz­nie ruszy w dal­szą podróż?

Opis

„Cirque Enig­ma” jest lar­pem sku­pio­nym na histo­rii i rela­cjach pra­cu­ją­cej wspól­nie i żyją­cej razem małej gru­py ludzi odrzu­co­nych w mniej­szym lub więk­szym stop­niu przez spo­łe­czeń­stwo – ludzi z trud­ną prze­szło­ścią, sekre­ta­mi, szra­ma­mi cza­sem nie tyl­ko na cie­le, ale rów­nież na ser­cu. Nikt w koń­cu nie decy­du­je się porzu­cić wszyst­kie­go i dołą­czyć do tru­py cyr­ko­wej ot tak, bez powodu.

Larp ten osa­dzo­ny jest w cza­sach wik­to­riań­skiej Anglii, gdzie gaze­ty wciąż żyją poszu­ki­wa­nia­mi Kuby Roz­pru­wa­cza, a Zjed­no­czo­ne Kró­le­stwo dopie­ro zaczę­ło zako­chi­wać się w Sher­loc­ku Hol­me­sie. To świat pełen uprze­dzeń, bie­dy i nie­spra­wie­dli­wo­ści, gdzie naj­bo­gat­si bawią się na balach i zaba­wach, a naj­bied­niej­si giną z gło­du i cho­rób na ulicy.

Postacie

♂️ Gia­co­mo Man­ta­lini — wła­ści­ciel i zało­ży­ciel Cirque Enig­ma, czło­wiek o wiel­kim ser­cu i spo­koj­nej natu­rze. Sta­no­wi opar­cie dla swo­ich pra­cow­ni­ków, choć nie wszy­scy wie­rzą w jego szcze­re inten­cje. Przy­bra­ny ojciec Alfiego.

♂️ Natha­niel Jarvis — głów­ny host i wodzi­rej cyr­ku. Jego uśmiech i cza­ru­ją­ce uspo­so­bie­nie zdo­by­wa­ją ser­ca nawet naj­bar­dziej kapry­śnej widow­ni. Budzi nie­uza­sad­nio­ny strach u nie­któ­rych człon­ków tru­py, czę­sto roz­ma­wia sam ze sobą.

♀️ Cele­ste Ligh­two­od — jasno­widz­ka, wie­ko­we medium. Cho­dzą słu­chy, że wizje, któ­re prze­ka­zu­je, jesz­cze nigdy się nie myli­ły. Podró­żu­je z cyr­kiem od momen­tu jego powsta­nia. Wycho­wu­je Kit­tie od maleńkości.

♂️ Antho­ny Ste­wart — siłacz pre­zen­tu­ją­cy swą tęży­znę ku ucie­sze mas. Choć wyda­je się prze­ra­ża­ją­cy, jest wier­nym obroń­cą swo­jej cyr­ko­wej rodzi­ny, nie dopusz­cza­jąc, by komu­kol­wiek sta­ła się krzyw­da. Od nie­daw­na zwią­za­ny z Betsey.

♀️ Inga Mil­ler — jedy­na w swo­im rodza­ju, nie­sa­mo­wi­ta kobie­ta z bro­dą. Prze­wraż­li­wio­na na punk­cie swo­je­go wyglą­du, pła­cze po każ­dym wystę­pie, cią­gle powta­rza­jąc, że życie w cyr­ku to kara za jej chciwość.

♂️ Edward “Ed” Byr­ne — wir­tu­oz rzu­ca­nia noża­mi, na któ­re­go poka­zy tłum­nie scho­dzą się widzo­wie. Zawsze ele­ganc­ki i szar­manc­ki, spra­wia wra­że­nie, jak­by nie paso­wał do cyr­ko­wej otoczki.

♀️ Lola Tray­ford — spe­cja­list­ka od tań­ca na linie, któ­rej uro­da i talent są bar­dzo cenio­ne przez publicz­ność. Zim­na pięk­ność, któ­ra rzad­ko się uśmie­cha, a jej oczy zawsze wyda­ją się smutne.

♀️ Eli­za­beth “Bet­sey” Sum­mers — poły­kacz­ka ognia. Kobie­ta zadzior­na, ale ser­decz­na, uwiel­bia mat­ko­wać pozo­sta­łym człon­kom tru­py i stro­fo­wać ich, gdy trze­ba. Ma ogrom­ną wie­dzę che­micz­ną, od nie­daw­na zwią­za­na z Anthonym.

♂️ Jacob “Jack” Robin­son — akro­ba­ta wyko­rzy­stu­ją­cy tra­pe­zy i wyso­ko­ści do swo­ich poka­zów, wystę­pu­ją­cy w duecie z Cher­ry. Po uszy zako­cha­ny w Loli. Bywa impul­syw­ny, zwłasz­cza po alkoholu.

♀️ Char­lot­te “Cher­ry” Faye - kobie­­ta-guma, two­rzą­ca pod­nieb­ny duet z Jac­kiem. Gło­śna, lubi być w cen­trum uwa­gi, nie ukry­wa tego, że w prze­szło­ści była pro­sty­tut­ką. Pro­wa­dzi jed­no­stron­ną rywa­li­za­cję z Lolą. Przy­ja­ciół­ka Ingi.

♀️ Kit­tie — tre­ser­ka zwie­rząt. Bar­dzo cicha i nie­śmia­ła dziew­czy­na, któ­ra lepiej doga­du­je się ze swo­imi pod­opiecz­ny­mi niż z ludź­mi. Wycho­wan­ka Cele­ste, obec­nie przy­bra­na cór­ka Bet­sey i Anthony’ego.

♂️ Alfred “Alfie” Vab­sley — jedy­ny mim w gru­pie. Mil­czą­cy, nad­ra­bia wszyst­ko chę­cią pomo­cy i uśmie­chem. Cho­dzą plot­ki, że nie sły­szy i praw­do­po­dob­nie z tego powo­du został mimem. Przy­bra­ny syn Giacomo.

♂️ Fre­de­rick Moore — począt­ku­ją­cy klaun spe­cja­li­zu­ją­cy się w żon­gler­ce, któ­ry dołą­czył do tru­py sto­sun­ko­wo nie­daw­no. Per­fek­cjo­ni­sta, dener­wu­je się, gdy coś idzie nie tak. Bez­na­dziej­ny żon­gler, któ­re­mu czę­sto drżą ręce.

♀️ “Ace” — kobie­ta, któ­ra w Cirque Enig­ma poja­wi­ła się poprzed­niej nocy. Nie­wie­le o niej wia­do­mo, poza tym, że bar­dzo nale­ga­ła, aby przy­jąć ją do trupy.

Wymagania

Z racji na epo­kę, pod­czas któ­rej dzie­ją się wyda­rze­nia lar­pu, gra­cze są pro­sze­ni o przy­go­to­wa­nie stro­jów miesz­czą­cych się “w kli­ma­cie”. Z uwa­gi na obec­no­ści wie­lu tema­tów tabu, jak cho­ciaż­by bie­da, nało­gi, dys­kry­mi­na­cja ze wzglę­du na inność, nie jest to gra prze­zna­czo­na dla osób poni­żej 18 roku życia.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.