Cztery Pokoje - BlackBox 3City

Cztery Pokoje

Autor/zy:

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 24 — 31

Larp popro­wa­dzo­no na:

Fae pory­wa­ją ludzi z róż­nych powodów.
Cza­sem jest to nagła fascy­na­cja, cza­sem po pro­stu szu­ka­ją nie­wol­ni­ków. Cza­sem to czy­sty przypadek.
Gdy porwie cię Fae jesteś w nie­la­da tara­pa­tach. Kon­takt z daw­ną rze­czy­wi­sto­ścią zosta­je zerwa­ny. Jeste­ście zda­ni na łaskę i nie­ła­skę swo­ich panów. W tym świe­cie ich fochy, humo­ry i zachcian­ki są pra­wem, ładem i porządkiem.
Dopó­ki uda ci się zacho­wać wspo­mnie­nia o daw­nym życiu, jest dla cie­bie nadzie­ja. Może uda ci się uciec…

Chodź z nami. Tu, na gra­ni­cy Żywo­pło­tu odby­wa się gobliń­ski targ. Wymie­nisz z nami to i owo, a wte­dy może… Może speł­ni­my jakieś two­je życzenie.

Hej! A może zmie­nisz kolor wło­sów? Co powiesz na lawendowe?

Opis

Na Gobliń­ski Targ przy­by­wa czwór­ka Fae wraz ze świe­żo zdo­by­ty­mi nie­wol­ni­ka­mi — aby ich spraw­dzić, wypró­bo­wać. Fae są odbi­cia­mi pór roku. Mówią o sobie Wio­sna, Lato, Jesień i Zima. Wio­sna to złud­na radość, pra­gnie­nia, hedo­nizm. Lato to gniew, wal­ka, rywa­li­za­cja. Jesień nosi w sobie smu­tek i strach, zaś Zima cier­pie­nie i okrucieństwo.

Zada­niem gra­czy roz­rzu­co­nych po tytu­ło­wych czte­rech poko­jach jest odna­le­zie­nie ludzi, z któ­ry­mi coś ich łączy. Muszą zebrać się w jed­nym miej­scu i odtwo­rzyć wyda­rze­nie, w któ­rym bra­li udział przed porwa­niem. Zada­nie nie jest pro­ste — ceną za podró­że pomię­dzy kom­na­ta­mi każ­de­go z Fae są ich wspomnienia.

Larp zna­lazł się w fina­le pierw­sze­go pol­skie­go kon­kur­su lar­po­we­go: Zło­tej Bra­my odby­wa­ją­cej się w trak­cie kon­wen­tu Hard­kon 2008. Gra zaję­ła wte­dy dru­gie miej­sce. Sce­na­riusz inspi­ro­wa­ny jest świa­tem gry RPG “Chan­ge­ling: the Lost”.

Ważne

Posta­cie w grze pocho­dzą z czte­rech róż­nych epok: lat 40tych, 70tych, 80tych i koń­ców­ki 90tych XX wie­ku. Posta­raj się przy­go­to­wać sobie w mia­rę uni­wer­sal­ny strój, któ­ry dzię­ki dodat­kom i akce­so­riom z łatwo­ścią dopa­su­jesz do jed­nej z wyżej wymie­nio­nych dekad.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.