Strona główna » Larpy » Cztery Pokoje

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 24 — 31

Larp poprowad­zono na:

Fae pory­wa­ją ludzi z różnych powodów.
Cza­sem jest to nagła fas­cy­nac­ja, cza­sem po pros­tu szuka­ją niewol­ników. Cza­sem to czysty przypadek.
Gdy por­wie cię Fae jesteś w niela­da tara­p­at­ach. Kon­takt z dawną rzeczy­wis­toś­cią zosta­je zer­wany. Jesteś­cie zdani na łaskę i niełaskę swoich panów. W tym świecie ich fochy, humory i zach­cian­ki są prawem, ładem i porządkiem.
Dopó­ki uda ci się zachować wspom­nienia o dawnym życiu, jest dla ciebie nadzie­ja. Może uda ci się uciec…

Chodź z nami. Tu, na grani­cy Żywopło­tu odby­wa się gob­lińs­ki targ. Wymienisz z nami to i owo, a wtedy może… Może spełn­imy jakieś two­je życzenie.

Hej! A może zmienisz kolor włosów? Co powiesz na lawendowe?

Opis

Na Gob­lińs­ki Targ przy­by­wa czwór­ka Fae wraz ze świeżo zdoby­ty­mi niewol­nika­mi — aby ich sprawdz­ić, wypróbować. Fae są odbi­ci­a­mi pór roku. Mówią o sobie Wios­na, Lato, Jesień i Zima. Wios­na to złud­na radość, prag­nienia, hedo­nizm. Lato to gniew, wal­ka, rywal­iza­c­ja. Jesień nosi w sobie smutek i stra­ch, zaś Zima cier­pi­e­nie i okrucieństwo.

Zadaniem graczy rozrzu­conych po tytułowych czterech poko­jach jest odnalezie­nie ludzi, z który­mi coś ich łączy. Muszą zebrać się w jed­nym miejs­cu i odt­worzyć wydarze­nie, w którym brali udzi­ał przed por­waniem. Zadanie nie jest proste — ceną za podróże pomiędzy kom­nata­mi każdego z Fae są ich wspomnienia.

Larp znalazł się w finale pier­wszego pol­skiego konkur­su lar­powego: Złotej Bramy odby­wa­jącej się w trak­cie kon­wen­tu Hard­kon 2008. Gra zajęła wtedy drugie miejsce. Sce­nar­iusz inspirowany jest światem gry RPG “Changeling: the Lost”.

Ważne

Posta­cie w grze pochodzą z czterech różnych epok: lat 40tych, 70tych, 80tych i końców­ki 90tych XX wieku. Postaraj się przy­go­tować sobie w miarę uni­w­er­sal­ny strój, który dzię­ki dodatkom i akce­so­ri­om z łat­woś­cią dopa­su­jesz do jed­nej z wyżej wymienionych dekad.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry