Strona główna » Larpy » All My Loving #2020

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5

W tym

2
2
1

Larp poprowad­zono na:

Fred­dy zaprasza do swo­jego mieszka­nia Eltona, Lucy, Sky’a i Rox­anne, by razem zamieszkać na czas lock­downu. Zamknię­ci pod jed­nym dachem przy­ja­ciele odkry­wa­ją swo­je uczu­cia mierząc się z rzeczywistością.

Opis

All My Lov­ing jest larpem dla pię­ciu osób o przemi­an­ie przy­jaźni w miłość, o budowa­niu poliamorycznej rodziny, o psy­chode­likach, tajem­ni­cach i tożsamości. 

Gra pow­stała w roku 2012 pod­czas warsz­tatów twór­czych. Od tamtej pory tylko w Polsce miała kilka­dziesiąt odsłon (!). Wielokrot­nie zmieni­ana i prz­er­abi­ana, ciesz się niezmi­en­ną pop­u­larnoś­cią. All My Lov­ing #2020 to jej najnowsza wer­s­ja, której świat przed­staw­iony został rozbu­dowany o wydarzenia roku 2020go. 

Ważne

W grze dopuszc­zony jest cross­play. Jed­na z postaci jest osobą transsek­su­al­ną. W grze może pojaw­ić się nagość.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry