All My Loving #2020 - BlackBox 3City

All My Loving #2020

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

W tym

2
2
1

Larp popro­wa­dzo­no na:

Fred­dy zapra­sza do swo­je­go miesz­ka­nia Elto­na, Lucy, Sky’a i Roxan­ne, by razem zamiesz­kać na czas lock­dow­nu. Zamknię­ci pod jed­nym dachem przy­ja­cie­le odkry­wa­ją swo­je uczu­cia mie­rząc się z rzeczywistością.

Opis

All My Loving jest lar­pem dla pię­ciu osób o prze­mia­nie przy­jaź­ni w miłość, o budo­wa­niu polia­mo­rycz­nej rodzi­ny, o psy­cho­de­li­kach, tajem­ni­cach i tożsamości. 

Gra powsta­ła w roku 2012 pod­czas warsz­ta­tów twór­czych. Od tam­tej pory tyl­ko w Pol­sce mia­ła kil­ka­dzie­siąt odsłon (!). Wie­lo­krot­nie zmie­nia­na i prze­ra­bia­na, ciesz się nie­zmien­ną popu­lar­no­ścią. All My Loving #2020 to jej naj­now­sza wer­sja, któ­rej świat przed­sta­wio­ny został roz­bu­do­wa­ny o wyda­rze­nia roku 2020go. 

Ważne

W grze dopusz­czo­ny jest cros­splay. Jed­na z posta­ci jest oso­bą trans­sek­su­al­ną. W grze może poja­wić się nagość.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.