Strona główna » Larpy » Co się wydarzyło w Stillwater?

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

W tym

3
5
2

To his­to­ria o mieś­cie. Właś­ci­wie miasteczku. I o ludzi­ach, którzy tu mieszkają.
Z dale­ka wyglą­da ono jak wiele innych miasteczek na całym świecie. Bez­pieczne. Przyz­woite. Niewinne. Ale z bliska widać, że kryją się tu cienie. 

Nasze miasteczko nazy­wa się Stillwater.
Nasza opowieść zaczy­na się od tego, co się przy­darzyło tego lata Judy Flowers.
Czwartego lip­ca, o świcie…

Opis

Co się wydarzyło w Still­wa­ter? jest dra­matem oby­cza­jowym w kon­wencji takich serii jak Riverdale czy Life is Strange. Gdy­by był seri­alem Net­flixa, oznac­zono by go jako: young adult, dra­ma, dark. Gracze wciela­ją się w uczniów amerykańskiej szkoły śred­niej, zder­zonych z nową dla nich sytu­acją – zaginię­ciem koleżan­ki.
Oś wydarzeń stanowi śledzt­wo, ale najważniejsze są relac­je pomiędzy posta­ci­a­mi, emoc­je i uczucia. 

Ciekawi Cię, co się wydarzyło w Still­wa­ter? Zapew­ni­am, że to dopiero początek Twoich pytań…

Wymagania

Gra przez­nac­zona dla osób od 16 lat i utrzy­mana w este­tyce high school z lekkim akcen­tem retro (brak smart­fonów i inter­ne­tu). Wyma­gane stro­je (z kieszeni­a­mi!). Gracz powin­ni mieć swo­je odt­warza­cze mp3/telefony ze słuchawka­mi, na które moż­na wgrać jeden plik muzyczny.

Ważne

W grze dopuszczal­ny jest crossplay.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry