Co się wydarzyło w Stillwater? - BlackBox 3City

Co się wydarzyło w Stillwater?

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

W tym

3
5
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

To histo­ria o mie­ście. Wła­ści­wie mia­stecz­ku. I o ludziach, któ­rzy tu mieszkają.
Z dale­ka wyglą­da ono jak wie­le innych mia­ste­czek na całym świe­cie. Bez­piecz­ne. Przy­zwo­ite. Nie­win­ne. Ale z bli­ska widać, że kry­ją się tu cienie. 

Nasze mia­stecz­ko nazy­wa się Stillwater.
Nasza opo­wieść zaczy­na się od tego, co się przy­da­rzy­ło tego lata Judy Flowers.
Czwar­te­go lip­ca, o świcie…

Opis

Co się wyda­rzy­ło w Stil­l­wa­ter? jest dra­ma­tem oby­cza­jo­wym w kon­wen­cji takich serii jak River­da­le czy Life is Stran­ge. Gdy­by był seria­lem Net­fli­xa, ozna­czo­no by go jako: young adult, dra­ma, dark. Gra­cze wcie­la­ją się w uczniów ame­ry­kań­skiej szko­ły śred­niej, zde­rzo­nych z nową dla nich sytu­acją – zagi­nię­ciem kole­żan­ki.
Oś wyda­rzeń sta­no­wi śledz­two, ale naj­waż­niej­sze są rela­cje pomię­dzy posta­cia­mi, emo­cje i uczucia. 

Cie­ka­wi Cię, co się wyda­rzy­ło w Stil­l­wa­ter? Zapew­niam, że to dopie­ro począ­tek Two­ich pytań…

Wymagania

Gra prze­zna­czo­na dla osób od 16 lat i utrzy­ma­na w este­ty­ce high scho­ol z lek­kim akcen­tem retro (brak smart­fo­nów i inter­ne­tu). Wyma­ga­ne stro­je (z kie­sze­nia­mi!). Gracz powin­ni mieć swo­je odtwa­rza­cze mp3/telefony ze słu­chaw­ka­mi, na któ­re moż­na wgrać jeden plik muzyczny.

Ważne

W grze dopusz­czal­ny jest crossplay.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.