Strona główna » Larpy » Rękopis: Sierra Morena

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 16

Larp poprowad­zono na:

Wojny napoleońskie, Hisz­pa­nia. Szes­naś­cie, nieza­leżnych od siebie osób zna­j­du­je schronie­nie przed wojen­ną zaw­ieruchą w tajem­niczej gro­cie w górach Sier­ra More­na. Jask­inia okazu­je się być częś­cią podzie­mi zru­jnowanego, śred­niowiecznego zamku. Czy znaleźli się tu przez przy­padek? Prze­cież wiemy, że przy­pad­ków nie ma, kar­ty naszego losu już dawno zostały roz­dane. Pytanie tylko, kto je tasował i czy odpowiedź na to pytanie moż­na uzyskać, się­ga­jąc po opowieś­ci z naszej przeszłości…

Opis

Rękopis: Sier­ra More­na to lar­powa adap­tac­ja powieś­ci “Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potock­iego. Fab­u­lar­na oś gry w luźny sposób odnosi się do wydarzeń opisanych w utworze, a się­ga­ją­ca po rozwiąza­nia znane z wol­nych form lar­powych i teatral­nych zostały wsparte mechaniką, pozwala­jącą na równoczesne eksplorowanie bieżącej fabuły gry i wniknię­cie w własne oraz cud­ze opowieści.

Freefor­mowe sce­ny odgry­wane przez graczy na zasadzie black­boxów posi­ada­ją, w zgodzie z adap­towaną powieś­cią, kom­pozy­cję szkatułkową.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry