Rękopis: Sierra Morena - BlackBox 3City

Rękopis: Sierra Morena

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16

Woj­ny napo­le­oń­skie, Hisz­pa­nia. Szes­na­ście, nie­za­leż­nych od sie­bie osób znaj­du­je schro­nie­nie przed wojen­ną zawie­ru­chą w tajem­ni­czej gro­cie w górach Sier­ra More­na. Jaski­nia oka­zu­je się być czę­ścią pod­zie­mi zruj­no­wa­ne­go, śre­dnio­wiecz­ne­go zam­ku. Czy zna­leź­li się tu przez przy­pa­dek? Prze­cież wie­my, że przy­pad­ków nie ma, kar­ty nasze­go losu już daw­no zosta­ły roz­da­ne. Pyta­nie tyl­ko, kto je taso­wał i czy odpo­wiedź na to pyta­nie moż­na uzy­skać, się­ga­jąc po opo­wie­ści z naszej przeszłości…

Opis

Ręko­pis: Sier­ra More­na to lar­po­wa adap­ta­cja powie­ści “Ręko­pis zna­le­zio­ny w Sara­gos­sie” Jana Potoc­kie­go. Fabu­lar­na oś gry w luź­ny spo­sób odno­si się do wyda­rzeń opi­sa­nych w utwo­rze, a się­ga­ją­ca po roz­wią­za­nia zna­ne z wol­nych form lar­po­wych i teatral­nych zosta­ły wspar­te mecha­ni­ką, pozwa­la­ją­cą na rów­no­cze­sne eks­plo­ro­wa­nie bie­żą­cej fabu­ły gry i wnik­nię­cie w wła­sne oraz cudze opowieści.

Fre­efor­mo­we sce­ny odgry­wa­ne przez gra­czy na zasa­dzie black­bo­xów posia­da­ją, w zgo­dzie z adap­to­wa­ną powie­ścią, kom­po­zy­cję szkatułkową.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.