Strona główna » Larpy » Fiolet

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10 — 15

Larp poprowad­zono na:

[rozpię­ty pomiędzy czer­wienią a błękitem]
[do bólu otwarty na otchłań]

- Co mi tu przynosi­cie?! Co to za bzdury?!!
— Mel­du­ję panie Komis­arzu, że to mate­ri­ał znaleziony na kanałach które obserwujemy…
— Co to jest?! Czy ja mam czas, żeby to czy­tać? Raport, ale już!
— Panie Komis­arzu, te wier­sze zaczy­na­ją być coraz bardziej pop­u­larne wśród młodzieży. Wiemy, że pow­sta­ją pod wpły­wem nowego środ­ka psy­choak­ty­wnego zaburza­jącego odbiór per­cep­cyjny bodźców wzrokowych. Pozosta­ją­cy pod wpły­wem tego środ­ka jak sami twierdzą, cytu­ję:” miesza­ją kolory”, twierdzą że wtedy, cytu­ję: „pow­sta­je nowy kolor”. Namierzyliśmy tego, który pisze te wiersze.
— I co, on jest ich przywódcą?
— Panie Komis­arzu, on nie jest. Żaden z nich nie jest. Ruch nie ma przy­wód­ców. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy osadzili go jako przy­wód­cę, jeśli zajdzie taka konieczność. Czekam na rozkazy.

[otchłań]
[jest nowym początkiem]
[widzę]

Opis

“Jesteśmy eduka­cyjną placówką państ­wową, przez­nac­zoną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Podopieczni trafi­a­ją tu na mocy postanowień Sądów Społecznych. Obec­nie wychowankowie mają zapewnione odpowied­nie warun­ki soc­­jal­no-bytowe. Zak­wa­terowani są w inter­na­cie, gdzie opiekę sprawu­je wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra wychowaw­cza. Wszelkie odd­zi­ały­wa­nia resoc­jal­iza­cyjne przeprowad­zone są na kilku płaszczyz­nach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrze­by emocjon­alne nielet­nich, uksz­tał­tować ich własne życie, ale przede wszys­tkim powin­ny pokazy­wać alter­naty­wę do zachowań innych niż przestępcze i demor­al­izu­jące. Poprzez zin­te­growaną dzi­ałal­ność eduka­cyjną, wychowaw­czą i resoc­jal­iza­cyjną, wychowankowie mogą real­i­zować pro­gram szkol­ny, rozwi­jać własne zain­tere­sowa­nia, a także dążyć do samo­re­al­iza­cji i przy­go­towa­nia do pra­cy zawodowej. Chodzi głównie o umożli­wie­nie powro­tu do nor­mal­nego życia i naucza­nia praw­idłowego funkcjonowa­nia w grupie społecznej i rówieśniczej.

Ośrodek wobec wychowanków real­izu­je funkcje: 

  • korek­­cyjno-ter­apeu­­ty­czną
  • opiekuńc­­zo-wychowaw­czą
  • dyscy­­plin­u­ją­­co-kon­trolu­jącą

Orga­ni­za­c­ja życia wewnętrznego Ośrod­ka jest pod­porząd­kowana zasadom zdrowego i racjon­al­nego try­bu życia. Ma to pozy­ty­wny wpływ na kondy­cję fizy­czną i psy­chiczną młodzieży. Zgod­nie z rozkła­dem dnia wychowanek ma określony czas na sen, wypoczynek, na pracę i naukę. W określonej porze wydawane są posił­ki, zaję­cia prowad­zone są w sposób pro­fesjon­al­ny z uwzględ­nie­niem indy­wid­u­al­nych możli­woś­ci psy­chofizy­cznych młodzieży.”

Gra Fio­let pow­stała na sesji kreaty­wnej III edy­cji plen­erów twór­czych Hard­kon Larpers’ Retreat.

Wymagania

W larpie gracze wcialą się w następu­jące role:

1. Wychowankowie Ośrodka
2. Wychowawcy
3. Per­son­el medyczny

Strój (to ważne!) jest zuniformizowany:
— wychowankowie — jed­no­li­cie czarny, na głowie czarne czap­ki z daszkiem, jed­no­lite. Białe masecz­ki (przyszykowane), białe tablicz­ki z numerem;
— wychowaw­cy- jed­no­li­cie czarny, na głowie czarne chus­ty, czarne oku­lary, białe masecz­ki, białe tablicz­ki z opisem funkcji;
— per­son­el medy­czny- jed­no­li­cie czarny , na głowie białe chus­ty, białe masecz­ki, białe far­tuchy, białe tablicz­ki z opisem funkcji.

Pod­sumowu­jąc: jeśli możesz, przy­go­tuj dla siebie czarny, jed­no­li­ty strój, czarną chus­tę i/lub czap­kę z daszkiem oraz czarne okulary.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry