Fiolet - BlackBox 3City

Fiolet

Autor/zy:

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

[roz­pię­ty pomię­dzy czer­wie­nią a błękitem]
[do bólu otwar­ty na otchłań]

- Co mi tu przy­no­si­cie?! Co to za bzdury?!!
— Mel­du­ję panie Komi­sa­rzu, że to mate­riał zna­le­zio­ny na kana­łach któ­re obserwujemy…
— Co to jest?! Czy ja mam czas, żeby to czy­tać? Raport, ale już!
— Panie Komi­sa­rzu, te wier­sze zaczy­na­ją być coraz bar­dziej popu­lar­ne wśród mło­dzie­ży. Wie­my, że powsta­ją pod wpły­wem nowe­go środ­ka psy­cho­ak­tyw­ne­go zabu­rza­ją­ce­go odbiór per­cep­cyj­ny bodź­ców wzro­ko­wych. Pozo­sta­ją­cy pod wpły­wem tego środ­ka jak sami twier­dzą, cytu­ję:” mie­sza­ją kolo­ry”, twier­dzą że wte­dy, cytu­ję: „powsta­je nowy kolor”. Namie­rzy­li­śmy tego, któ­ry pisze te wiersze.
— I co, on jest ich przywódcą?
— Panie Komi­sa­rzu, on nie jest. Żaden z nich nie jest. Ruch nie ma przy­wód­ców. Nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby­śmy osa­dzi­li go jako przy­wód­cę, jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność. Cze­kam na rozkazy.

[otchłań]
[jest nowym początkiem]
[widzę]

Opis

“Jeste­śmy edu­ka­cyj­ną pla­ców­ką pań­stwo­wą, prze­zna­czo­ną dla mło­dzie­ży w wie­ku od 14 do 18 lat. Pod­opiecz­ni tra­fia­ją tu na mocy posta­no­wień Sądów Spo­łecz­nych. Obec­nie wycho­wan­ko­wie mają zapew­nio­ne odpo­wied­nie warun­ki socja­l­no-byto­­we. Zakwa­te­ro­wa­ni są w inter­na­cie, gdzie opie­kę spra­wu­je wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra wycho­waw­cza. Wszel­kie oddzia­ły­wa­nia reso­cja­li­za­cyj­ne prze­pro­wa­dzo­ne są na kil­ku płasz­czy­znach. Mają one, nie tyl­ko zaspo­ko­ić potrze­by emo­cjo­nal­ne nie­let­nich, ukształ­to­wać ich wła­sne życie, ale przede wszyst­kim powin­ny poka­zy­wać alter­na­ty­wę do zacho­wań innych niż prze­stęp­cze i demo­ra­li­zu­ją­ce. Poprzez zin­te­gro­wa­ną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną, wycho­waw­czą i reso­cja­li­za­cyj­ną, wycho­wan­ko­wie mogą reali­zo­wać pro­gram szkol­ny, roz­wi­jać wła­sne zain­te­re­so­wa­nia, a tak­że dążyć do samo­re­ali­za­cji i przy­go­to­wa­nia do pra­cy zawo­do­wej. Cho­dzi głów­nie o umoż­li­wie­nie powro­tu do nor­mal­ne­go życia i naucza­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia w gru­pie spo­łecz­nej i rówieśniczej.

Ośro­dek wobec wycho­wan­ków reali­zu­je funkcje: 

  • kore­k­cy­j­no-tera­­peu­­ty­cz­ną
  • opie­­ku­ń­czo-wycho­­wa­w­czą
  • dys­­cy­­pli­­nu­­ją­­co-kon­tro­­lu­­ją­­cą

Orga­ni­za­cja życia wewnętrz­ne­go Ośrod­ka jest pod­po­rząd­ko­wa­na zasa­dom zdro­we­go i racjo­nal­ne­go try­bu życia. Ma to pozy­tyw­ny wpływ na kon­dy­cję fizycz­ną i psy­chicz­ną mło­dzie­ży. Zgod­nie z roz­kła­dem dnia wycho­wa­nek ma okre­ślo­ny czas na sen, wypo­czy­nek, na pra­cę i naukę. W okre­ślo­nej porze wyda­wa­ne są posił­ki, zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny z uwzględ­nie­niem indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych młodzieży.”

Gra Fio­let powsta­ła na sesji kre­atyw­nej III edy­cji ple­ne­rów twór­czych Hard­kon Lar­pers’ Retre­at.

Wymagania

W lar­pie gra­cze wcia­lą się w nastę­pu­ją­ce role:

1. Wycho­wan­ko­wie Ośrodka
2. Wychowawcy
3. Per­so­nel medyczny

Strój (to waż­ne!) jest zuniformizowany:
— wycho­wan­ko­wie — jed­no­li­cie czar­ny, na gło­wie czar­ne czap­ki z dasz­kiem, jed­no­li­te. Bia­łe masecz­ki (przy­szy­ko­wa­ne), bia­łe tablicz­ki z numerem;
— wycho­waw­cy- jed­no­li­cie czar­ny, na gło­wie czar­ne chu­s­ty, czar­ne oku­la­ry, bia­łe masecz­ki, bia­łe tablicz­ki z opi­sem funkcji;
— per­so­nel medycz­ny- jed­no­li­cie czar­ny , na gło­wie bia­łe chu­s­ty, bia­łe masecz­ki, bia­łe far­tu­chy, bia­łe tablicz­ki z opi­sem funkcji.

Pod­su­mo­wu­jąc: jeśli możesz, przy­go­tuj dla sie­bie czar­ny, jed­no­li­ty strój, czar­ną chu­s­tę i/lub czap­kę z dasz­kiem oraz czar­ne okulary.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.