Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kil­ku­na­stu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam prezent: 

Program Festiwalu

Pierw­szy zestaw gier, w któ­re zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opu­bli­ko­wa­li­śmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zesta­wu kolej­nych 11 lar­pów. Jeśli czytałeś/aś wcze­śniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwa­gę przede wszyst­kim na tytu­ły gier poprze­dzo­ne sło­wem #NEW. Jeśli dopie­ro teraz zer­kasz na poniż­szą roz­pi­skę, zachę­ca­my (oczy­wi­ście) do prze­czy­ta­nia całości.

My, orgo­wie, zaczy­na­my teraz roz­wią­zy­wać naszą ulu­bio­ną łami­głów­kę: ukła­da­nie tych 36 gier w kalen­da­rzu. W cią­gu naj­bliż­szych dni ode­zwie­my się do Autorów/Autorek i Pro­wa­dzą­cych z pro­po­zy­cją har­mo­no­gra­mu. Mamy nadzie­ję, że opu­bli­ku­je­my go w cią­gu kil­ku­na­stu naj­bliż­szych dni.

Tym­cza­sem: zapra­sza­my do lektury!

#Nagrodzone

Od same­go począt­ku sta­ra­my się w pre­zen­to­wać na black­bo­xo­wej sce­nie gry doce­nio­ne w pol­skich i zagra­nicz­nych kon­kur­sach. Na tego­rocz­ną odsło­nę Sum­mer Week mamy dla Was w pro­gra­mie już dwie takie gry.

 • NEW! Nightc­lub - sce­na­riusz Mar­ci­na Sło­wi­kow­skie­go Larp o pod­ry­wa­niu, flir­to­wa­niu, zauro­cze­niu, zako­cha­niu i miło­ści po grób opie­ra się na fizycz­nej grze/grze cia­łem i odgry­wa­niu rela­cji roman­tycz­nych. Waż­ny­mi ele­men­ta­mi są muzy­ka i taniec. Gra zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie Lar­po­we Lau­ry 2018.
 • Pew­ne­go razu w Ombre­vil­le — larp Patry­ka Stry­jew­skie­go i Anny Gęślic­kiej otrzy­mał tytuł Best Larp w kon­kur­sie Ava Larp 2014. Osa­dzo­na w realiach dru­giej woj­ny świa­to­wej gra ma w sobie tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę lojal­no­ści, tro­chę zdra­dy… I bar­dzo dużo człowieka.
 • Sys­tem - W kon­kur­sie lar­po­wym Zło­te Maski 2012 auto­rzy, Mal­wi­na Otto i Mar­cin Sło­wi­kow­ski, otrzy­ma­li nomi­na­cję do nagro­dy w kate­go­rii “Naj­lep­szy Sce­na­riusz” oraz zosta­li nagro­dze­ni Zło­tą Maską w kate­go­rii “Naj­lep­szy Zespół Mistrzów Gry”. Dziw­ny, dzi­ki, skłę­bio­ny cyber­punk to łagod­ny opis tej gry.

#Premiera

W Black­Bo­xie sta­wia­my raczej na spraw­dzo­ne sce­na­riu­sze — ale to nie zna­czy, że boimy się pre­mier. Wręcz prze­ciw­nie! Pierw­sze odsło­ny lar­pów nio­są ze sobą jedy­ny w swo­im rodza­ju dresz­czyk emo­cji. Oto pro­po­zy­cje zgło­szo­ne nam do tej pory.

 • NEW! Opus Magnum — tytuł gry odpo­wia­da jej roli w naszym pro­gra­mie: poza grą głów­ną to naj­więk­szy larp tego­rocz­nej edy­cji Sum­mer Week. Jego autor­ka, Stel­la Szeszu­ła, zabie­rze was w podróż do car­skiej Rosji, gdzie wcie­li­cie się w role arty­stów: poetów, pisa­rek, mala­rzy, rzeź­bia­rek. Z impre­zy u sław­ne­go lite­ra­ta, jed­no po dru­gim, będzie­cie uda­wać się znacz­nie, znacz­nie dalej…
 • NEW! Wiec Smo­ków — jeśli nale­żysz do fanów fan­ta­sy, praw­do­po­dob­nie kochasz smo­ki. O lar­pie Patry­cji Poźle­wicz wystar­czy powie­dzieć tyle: obo­wiąz­ko­wą czę­ścią gry są warsz­ta­ty z robie­nia smo­czych skrzy­deł. Już brzmi nie­źle, prawda?
 • NEW! Still Bet­ter Love Sto­ry Than Twi­li­ght — chy­ba po raz pierw­szy ktoś napi­sał dla nas larp “na zamó­wie­nie”. Od lat marzy­ła nam się kla­sycz­na gra inspi­ro­wa­na vam­pi­rycz­ny­mi erpe­ga­mi. Na naszą proś­bę, spe­cjal­nie na tego­rocz­ny Sum­mer Week napi­sa­li ją dla Was Agniesz­ka Rogow­ska oraz Šimon Kravár.
 • NEW! Dom świa­teł i cie­ni — Kse­nia Goliń­ska zabie­rze Was w trak­cie gry do lat 20tych XX wie­ku. Ta epo­ko koja­rzy nam się zazwy­czaj z kry­mi­na­ła­mi. W tym wypad­ku jest ina­czej. Opo­wieść, choć na pierw­szy rzut oka osa­dzo­na w dość bru­tal­nej rze­czy­wi­sto­ści postwo­jen­ne, posia­da licz­ne ele­men­ty pozwa­la­ją­ca skla­sy­fi­ko­wać ją jako realizm magiczny. 
 • NEW! Gro­ta I i Gro­ta II — czy­li dwa lar­py połą­czo­ne ze sobą świa­tem gry i mecha­ni­ką. Trud­no powie­dzieć, czy autor­ka, Patry­cja Poźle­wicz, napi­sa­ła dwie gry czy też jed­ną o zupeł­nie innych aktach. Na pew­no gra­cze jed­ne­go i dru­gie­go lar­pu stwo­rzą wspól­ną histo­rię, któ­ra połą­czy pre­hi­sto­rycz­ne ple­mię i arche­olo­gów odwie­dza­ją­cych jego jaski­nię tysią­ce lat później.
 • NEW! Klą­twa Rodzi­ny Blac­kwo­od — nowa gra Mać­ka Bugal­skie­go to kame­ral­ny hor­ror dla 6 osób osa­dzo­ny na prze­ło­mie lat 60tych i 70tych. Woj­na w Wiet­na­mi, Ku Klux Klan, rewo­lu­cja Dzie­ci Kwia­tów i boha­te­ro­wie, któ­rzy odwie­dza­ją domo­stwo spa­lo­ne przed stu laty. Co może pójść nie tak?
 • All My Loving 2020 — chy­ba tyl­ko larp Wszyst­ko dla N. miał porów­ny­wal­ną licz­bę odsłon co All My Loving. Naj­now­szy remix gry Domi­ni­ka Dem­biń­skie­go wyjąt­ko­wy wydźwięk zawdzię­cza doda­niu do die­ge­zy wąt­ków zwią­za­nych z pan­de­mią COVID-19 i powszech­ny­mi lockdownami.
 • Ciem­ność cza­sem wygry­wa — gra Doro­ty Chmie­lew­skiej i Patry­ka Kul­po­ka zna­la­zła się w dru­gim tomie anto­lo­gii lar­po­wej PRISM. Tema­tem prze­wod­nim zbio­ru jest “pra­ca”, zaś sam larp inspi­ro­wa­ny jest fil­mem Żela­zny Most i opo­wia­da o kry­zy­so­wym momen­cie w trak­cie akcji ratun­ko­wej w kopal­ni węgla na Śląsku
 • Cirque Enig­ma — cyr­ko­we kli­ma­ty to lar­po­wo wdzięcz­ny temat. Z jakiś powo­dów, na takich grach, magia uru­cha­mia się sama. Tym razem czar rzu­ca autor­ski duet z Pozna­nia: Klau­dia Pęci­kie­wicz i Stel­la Szeszu­ła. W opi­sie gry jest już umiesz­czo­na lista waka­tów, war­to się zapoznać!
 • Obiad Rodzin­ny — smak jako motyw prze­wod­ni gry? Ele­ment kon­struk­cji opo­wie­ści? Cze­mu nie! O tym, że rodzin­ne obia­dy mają poten­cjał dra­ma­tycz­ny nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Doku­ment Pro­jek­to­wy gry i waka­ty wyszy­ko­wa­ne przez Sze­fo­wą Kuch­ni, Stel­lę Szeszu­łę, są już dostęp­ne w for­mie przy­ja­zne­go menu.
 • Ręka­wicz­ki - dru­ga pri­smo­wa pre­mie­ra to larp Zofii Skow­roń­skiej. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­nic­two nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. W skró­cie: nar­ra­cyj­na gra o powin­no­ści, dege­ne­ra­cji i wol­nym wyborze.
 • Sło­ny Kar­mel — PRISM vol. 2 po raz trze­ci. Sło­ny kar­mel albo hedo­nicz­na eska­la­cja to histo­ria zwa­rio­wa­nej rywa­li­za­cji dwóch lodziar­ni. Doro­ta Chmie­lew­ska napi­sa­ła ten kome­dio­wy fre­eform pod­czas ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2020. Luź­na atmos­fe­ra tego wyda­rze­nia moc­no dopra­wi­ła ten sce­na­riusz. Smacznego!

#Evergreen

Gry, o któ­rych wszy­scy sły­sze­li. Gry, w któ­re chce się zagrać jesz­cze raz. Gry, któ­re mają ponad­cza­so­wy design. Ever­gre­eny — tak nazy­wa­my takie larpy. 

 • NEW! - Duży John — sce­na­riusz Jakub Barań­skie­go dopi­na try­lo­gię zapo­cząt­ko­wa­ną przez grę Sys­tem autor­stwa Mal­wi­ny Otto i Mar­ci­na Sło­wi­kow­skie­go. Trzy róż­ne wizje cyber­pun­ko­we­go świa­ta od trój­ki róż­nych auto­rów. Trzy róż­ne pyta­nia. Grat­ka dla fanów trans­hu­ma­ni­zmu i osób mar­twią­cych się o cyfro­wą przy­szłość ludzkości.
 • NEW!Spe­ake­asy — pro­hi­bi­cja, gang­ste­rzy i nowo­jor­skie dra­pa­cze chmur to fabu­lar­ne tło kry­mi­na­łu noir autor­stwa Beaty Sub­czak i Jaku­ba Jam­ro­zi­ka. Larp jest kame­ral­ną opo­wie­ścią o gru­pie bli­skich osób pra­cu­ją­cych w tytu­ło­wym pubie “Spe­ake­asy”. Ich życie nie­ba­wem zmie­ni się dia­me­tral­nie, na co zupeł­nie nie są gotowi.
 • NEW! - Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły — fre­eform Anny Soł­tys to grat­ka dla fanów nor­dyc­kich gier o uczu­ciach, emo­cjach, bli­sko­ści i mię­dzy­ludz­kich rela­cjach. Dzie­ją­ca się współ­cze­śnie epi­zo­dycz­na gra z gatun­ku “sli­ce of life” opo­wia­da­ją­ca o losach ósem­ki przy­ja­ciół na prze­strze­ni kil­ku dekad.
 • Agen­ci Sys­te­mu — gdy larp Ci nie wej­dzie, zapew­ne dasz o tym znać auto­rom albo zre­cen­zu­jesz swo­je doświad­cze­nie w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Jakub Barań­ski postą­pił ina­czej — napi­sał swój wła­sny larp w tym samym uni­wer­sum. Tak więc pod­czas tego­rocz­ne­go Sum­mer Week będzie­cie mogli zagrać i w Sys­tem, i w lar­po­wą odpo­wiedź jaką nań wystosowano.
 • Co się wyda­rzy­ło w Stil­l­wa­ter — high­scho­ol dra­ma w naj­lep­szym wyda­niu. Jeśli lubisz takie seria­le jak River­da­le czy Life is stran­ge — nie prze­ocz zapi­sów na ten larp. Zofia Skow­roń­ska i Maciej Sta­rzyc­ki w duecie dowieź­li kolej­ny, wyjąt­ko­wy larp.
 • Fio­let - … A wła­ści­wie Fio­let 2.0. Gra Doro­ty Chmie­lew­skiej mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas ubie­gło­rocz­nej edy­cji Sum­mer Week. Autor­ka wzię­ła sobie moc­no do ser­ca feed­back gra­czy i gra­czek i w tym roku przy­wo­zi odświe­żo­ną wer­sję swo­je­go lar­pu. Jeste­śmy cie­ka­wi nowej wer­sji tej bar­dzo ory­gi­nal­nej gry.
 • Mali Bogo­wie — gra­cze w roli nie­let­nich bóstw. Ludz­kość i świat w wymia­rze pla­ste­li­no­wym. Arty­stycz­na i bru­tal­na meta­fo­ra? A może żart, lek­ka kro­to­chwi­la? Na pew­no larp, któ­ry prze­ła­mu­je barie­ry — czy­li kolej­ny nie­ba­nal­ny kon­cept Doro­ty Chmie­lew­skiej zro­dzo­ny pod­czas HLR.
 • Ostat­ni zjazd w Cie­cho­cin­ku — czy larp moż­na napi­sać mię­dzy trze­cią a ósmą rano na kon­wen­cie? Moż­na. Czy taka gra będzie dobra? Ta jest. No i oprócz tego, to dzię­ki niej Stel­la i Bar­tek Ada­miak ujaw­ni­li swój kome­dio­wy talent.
 • Ręko­pis: Sier­ra More­na — Patryk Stry­jew­ski to twór­ca wszech­stron­ny, któ­ry — jak widać — potra­fi się­gnąć wyobraź­nią w rzad­ko odwie­dza­ne rejo­ny. Sce­na­riusz to lar­po­wa adap­ta­cja powie­ści “Ręko­pis zna­le­zio­ny w Sara­gos­sie” Jana Potoc­kie­go. Cza­sy wojen napo­le­oń­skich to rzad­ko odwie­dza­na pod­czas lar­pów epo­ka, war­to sko­rzy­stać z okazji.

#BestOfBlackBox3City

Nit­ka Best Of… to tra­dy­cja Sum­mer Week. Co do zasa­dy — nie pro­wa­dzi­my ponow­nie gier na black­bo­xie. Ale są gry, któ­re z róż­nych powo­dów wyku­pi­ły sobie miej­sce w naszych ser­cach. Nasze let­nie spo­tka­nie jest więc oka­zją by popro­wa­dzić je dla Was ponownie. 

 • Czar­ne Ser­ce Kame­lo­tu (Nowa Zelan­dia) — legen­dy artu­riań­skie to lar­po­wy samo­graj. Zestaw posta­ci zna­nych z histo­rii, mitów i popkul­tu­ry. Kla­sycz­ne dyle­ma­ty, miłość, zdra­da, romans i poli­ty­ka. W zbro­jach, z bez­piecz­ną zbro­ją i porzecz­ko­wym sokiem zamiast wina. 
 • Decy­zja Per­se­fo­ny (Nowa Zelan­dia) — inspi­ro­wa­ny cyklem powie­ści o Fun­da­cji autor­stwa Isa­aca Asi­mo­va larp to larp kame­ral­ny skro­jo­ny dosko­na­le. Jest w nim miej­sce na nego­cja­cje, dyle­ma­ty i kry­mi­nal­ną zagad­kę. Ma wła­ści­wy rytm i takt: kon­wen­to­wy ideał.
 • Szkla­ny Sufit (USA) — jeden z naj­lep­szych fre­efor­mów, jakie zna­leź­li­śmy w prze­past­nej bazie kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra. Gra wyróż­nio­na w edy­cji 2016 opo­wia­da o cove­nie wiedźm i cza­ro­dzie­jów zało­żo­nym w kla­sycz­nym kor­po. Czy złe warun­ki kon­trak­tu da się z nie­go usu­nąć poświę­ca­jąc nocą dru­kar­kę? Toną­cy brzy­twy się chwy­ta. A cza­row­ni­ca na śmie­ciów­ce w dzia­le marketingu?
 • Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion — Piotr Chmie­lew­ski, jego autor, w lar­po­wej soczew­ce sku­pił wszyst­kie kla­sycz­ne wąt­ki, moty­wy i kli­sze. Grat­ka dla wiel­bi­cie­li pro­zy Aga­thy Chri­stie i przy oka­zji naj­bar­dziej zna­ny larp stwo­rzo­ny pod­czas Hard­kon Lar­pers’ Retreat.

#Retro

Lar­pu­je­my w Pol­sce od koń­ca lat 80tych XX wie­ku. Doku­men­to­wa­nie i spi­sy­wa­nie sce­na­riu­szy w for­ma­cie Print&Play lub Print&Prepare upo­wszech­nia się led­wie od kil­ku lat. Eki­pa BB3C pra­cu­je nad tym, by od cza­su do cza­su przy­po­mnieć star­sze gry. Czy są inne? Co je róż­ni? Czy dobrze znio­sły pró­bę cza­su? Sprawdźmy! 

 • Czte­ry Poko­je — chan­gel­lin­go­wy fina­li­sta pierw­szej edy­cji pierw­sze­go pol­skie­go kon­kur­su lar­po­we­go: Zło­tej Bra­my. Larp ze staj­ni legen­dar­ne­go wro­cław­skie­go Wie­los­fe­ru. Mrocz­ny, dziw­ny, nie­po­ko­ją­cy. Zro­zu­mie­nie zasad gry — to część samej gry. Czy ktoś jesz­cze pisze lar­py w ten sposób?…
 • FRAn­tic - pierw­szy ofi­cjal­ny larp twór­ców zrze­szo­nych w sto­wa­rzy­sze­niu Fun­re­al. Swo­ją pre­mie­rę miał pod­czas pierw­szej edy­cji legen­dar­ne­go kon­wen­tu Hard­kon, w lip­cu 2007 roku. Odna­le­zio­ny sce­na­riusz wyma­gał odświe­że­nia i uzu­peł­nie­nia — mamy nadzie­ję, że jego zak­tu­ali­zo­wa­na wer­sja przy­pad­nie Wam do gustu. Naszym zda­niem, to wciąż dobra, wie­lo­wy­mia­ro­wa opo­wieść w sta­ro­grec­kim anturażu . 

#Import

Z uwa­gi na to, że dostęp do pol­skich sce­na­riu­szy jest ogra­ni­czo­ny, two­rząc pro­gram czę­sto posił­ku­je­my się gra­mi z zagra­ni­cy. Jak co roku, dla kil­ku z nich zna­leź­li­śmy miej­sce w har­mo­no­gra­mie festiwalu. 

 • Din­ner for Ama­teur Mind Readers (USA) — zabaw­ny fre­eform o tele­pa­tii, któ­ry w prze­past­nych bazach kon­kur­su Gol­den Cobra zna­lazł Mar­cin Sło­wi­kow­ski — i jeśli wszyst­ko dobrze się uło­ży, gościn­nie go dla nas poprowadzi.
 • Fal­len Stars (Nor­we­gia) — jeśli ter­min “umie­ra­nie w zim­nej wodzie” nic ci nie mówi — to jest gra w któ­rej doświad­czysz na wła­snej skó­rze , co zna­czy nor­dyc­ka szko­ła lar­po­wa­nia. Grę popro­wa­dzi dla Was Zofia Skowrońska.
 • Lim­bo (Nor­we­gia) — od daw­na szy­ku­je­my się do zapre­zen­to­wa­nia black­bo­xo­wej publicz­no­ści gier zebra­nych w nor­we­skiej anto­lo­gii Larps from the Fac­to­ry. Ten meta­fi­zycz­ny larp wyszu­kał, prze­tłu­ma­czył na język pol­ski i — jeśli gwiaz­dy będą w porząd­ku — popro­wa­dzi dla Was Mar­cin Słowikowski.
 • Zarę­czy­ny i Zdra­dziec­kie Czy­ny (Nowa Zelan­dia) — epo­ka wik­to­riań­ska, wąt­ki rodem z powie­ści Jane Austin a do tego solid­na daw­ka magicz­nych wąt­ków to kok­tajl, któ­ry sta­now­czo zbyt dłu­go miesz­kał na naszych twar­dych dys­kach. Czas wspól­nie z Wami oży­wić ten sce­na­riusz! Grę popro­wa­dzi dla Was Bar­tosz Adamiak.

#GraGłówna: Pod powierzchnią Kasalli

Uni­wer­sum seria­li i fil­mów opa­trzo­nych logiem Star Trek fascy­nu­je milio­ny fanów fan­ta­sty­ki już 55 lat. Prze­cze­su­jąc dzie­siąt­ki baz ze sce­na­riu­sza­mi lar­pów nigdy nie natknę­li­śmy się na grę osa­dzo­ną w tym set­tin­gu. Pod­ję­li­śmy więc jedy­ną logicz­ną decy­zję: napi­sze­my dla Was taki larp. 

Spo­dzie­waj­cie się:

 • wie­lo­ra­so­wej zało­gi stat­ku Fede­ra­cji w tarapatach;
 • nie­zna­nej Fede­ra­cji pla­ne­ty zamiesz­ka­łej przez ludz­ką rasę o niskim pozio­mie tech­no­lo­gii, ale wyso­kiej kulturze;
 • gry podzie­lo­nej na trzy akty;
 • zadań w tere­nie, poli­ty­ki w małych gru­pach, moral­nych dyle­ma­tów, nego­cja­cji, rytu­ałów, pro­ble­mów z pra­wa­mi fizy­ki, zagro­że­nia z kosmosu…

Krót­ko mówiąc, spo­dzie­waj­cie się praw­dzi­we­go, star­tre­ko­we­go larpu.

Doku­ment pro­jek­to­wy gry może­cie POBRAĆ TUTAJ (wer­sja full color) lub TUTAJ (wer­sja kontrastowa).

Live long and prosper!


Opublikowano

w

,

przez