Strona główna » Summer Week 2021: Program 1.0

W ubiegły week­end otworzyliśmy For­mu­la­rze Zgłoszeniowe dla Autorów/Autorek, Prowadzą­cych i Producentów/Producentek larpów. Czekamy z niecier­pli­woś­cią na Wasze gry, pomysły na to, co chcielibyś­cie poprowadz­ić — no i z chę­cią podzie­limy się doświad­cze­niem w real­iza­cji i przy­go­towywa­niu gier.

Byna­jm­niej, nie znaczy to, że nie pra­cow­al­iśmy nad pro­gramem naszego fes­ti­walu! Wręcz prze­ci­wnie: od kilku miesię­cy selekcjonowal­iśmy i wybier­al­iśmy gry do pro­gra­mu. Zależało nam, byś­cie już w momen­cie otwar­cia zapisów mogli cieszyć się na gry, które na pewno pojaw­ią się w har­mono­gramie imprezy. Nie prze­cią­ga­jąc słowa wstępu — oto, co już ter­az dla Was przy­go­towal­iśmy na Black­Box Sum­mer Week 2021.

#Nagrodzone

Od samego początku staramy się w prezen­tować na black­box­owej sce­nie gry doce­nione w pol­s­kich i zagranicznych konkur­sach. Na tegoroczną odsłonę Sum­mer Week mamy dla Was w pro­gramie już dwie takie gry.

 • Pewnego razu w Ombre­ville — larp Patry­ka Stry­jew­skiego i Anny Gęślick­iej otrzy­mał tytuł Best Larp w konkur­sie Ava Larp 2014. Osad­zona w reali­ach drugiej wojny świa­towej gra ma w sobie trochę tu patri­o­tyz­mu, trochę obmierzłej kolab­o­racji. Trochę lojal­noś­ci, trochę zdrady… I bard­zo dużo człowieka.
 • Sys­tem - W konkur­sie lar­powym Złote Mas­ki 2012 autorzy, Mal­wina Otto i Marcin Słowikows­ki, otrzy­mali nom­i­nację do nagrody w kat­e­gorii “Najlep­szy Sce­nar­iusz” oraz zostali nagrodzeni Złotą Maską w kat­e­gorii “Najlep­szy Zespół Mis­trzów Gry”. Dzi­wny, dzi­ki, skłębiony cyber­punk to łagod­ny opis tej gry.

#Premiera

W Black­Box­ie staw­iamy raczej na sprawd­zone sce­nar­iusze — ale to nie znaczy, że boimy się pre­mier. Wręcz prze­ci­wnie! Pier­wsze odsłony larpów niosą ze sobą jedyny w swoim rodza­ju dreszczyk emocji. Oto propozy­c­je zgłos­zone nam do tej pory.

 • All My Lov­ing 2020 — chy­ba tylko larp Wszys­tko dla N. miał porówny­wal­ną liczbę odsłon co All My Lov­ing. Najnowszy remix gry Domini­ka Dem­bińskiego wyjątkowy wydźwięk zawdz­ięcza doda­niu do diegezy wątków związanych z pan­demią COVID-19 i powszech­ny­mi lockdownami.
 • Ciem­ność cza­sem wygry­wa — gra Doroty Chmielewskiej i Patry­ka Kulpo­ka znalazła się w drugim tomie antologii lar­powej PRISM. Tem­atem prze­wod­nim zbioru jest “pra­ca”, zaś sam larp inspirowany jest filmem Żelazny Most i opowia­da o kryzysowym momen­cie w trak­cie akcji ratunkowej w kopal­ni węgla na Śląsku
 • Cirque Enig­ma — cyrkowe kli­maty to lar­powo wdz­ięczny tem­at. Z jak­iś powodów, na takich grach, magia uruchamia się sama. Tym razem czar rzu­ca autors­ki duet z Poz­na­nia: Klau­dia Pęcikiewicz i Stel­la Szeszuła. W opisie gry jest już umieszc­zona lista wakatów, warto się zapoznać!
 • Obi­ad Rodzin­ny — smak jako motyw prze­wod­ni gry? Ele­ment kon­strukcji opowieś­ci? Czemu nie! O tym, że rodzinne obi­ady mają potenc­jał dra­maty­czny nie trze­ba niko­go przekony­wać. Doku­ment Pro­jek­towy gry i wakaty wyszykowane przez Sze­fową Kuch­ni, Stel­lę Szeszułę, są już dostęp­ne w formie przy­jaznego menu.
 • Rękaw­icz­ki - dru­ga pris­mowa pre­miera to larp Zofii Skowrońskiej. Gracze wcielą się w grupę his­to­ryków sztu­ki z Uni­w­er­syte­tu Drezdeńskiego, którzy mają przeprowadz­ić oper­ację Son­der­auf­trag Linz – objąć prze­wod­nict­wo nad komisją pozysku­jącą dzieła sztu­ki z pod­bitych tery­toriów. W skró­cie: nar­ra­cyj­na gra o powin­noś­ci, degen­er­acji i wol­nym wyborze.
 • Słony Karmel — PRISM vol. 2 po raz trze­ci. Słony karmel albo hedo­nicz­na eskalac­ja to his­to­ria zwar­i­owanej rywal­iza­cji dwóch lodziarni. Doro­ta Chmielews­ka napisała ten kome­diowy freeform pod­czas plen­erów lar­popis­ars­kich Hard­kon Larpers’ Retreat 2020. Luź­na atmos­fera tego wydarzenia moc­no dopraw­iła ten sce­nar­iusz. Smacznego!

#Evergreen

Gry, o których wszyscy słyszeli. Gry, w które chce się zagrać jeszcze raz. Gry, które mają pon­ad­cza­sowy design. Ever­gree­ny — tak nazy­wamy takie larpy. 

 • Agen­ci Sys­te­mu — gdy larp Ci nie wejdzie, zapewne dasz o tym znać autorom albo zre­cen­zu­jesz swo­je doświad­cze­nie w medi­ach społecznoś­ciowych. Jakub Barańs­ki postąpił inaczej — napisał swój włas­ny larp w tym samym uni­w­er­sum. Tak więc pod­czas tegorocznego Sum­mer Week będziecie mogli zagrać i w Sys­tem, i w lar­pową odpowiedź jaką nań wystosowano.
 • Co się wydarzyło w Still­wa­ter — high­school dra­ma w najlep­szym wyda­niu. Jeśli lubisz takie seri­ale jak Riverdale czy Life is strange — nie przeocz zapisów na ten larp. Zofia Skowrońs­ka i Maciej Starzy­c­ki w due­cie dowieźli kole­jny, wyjątkowy larp.
 • Fio­let - … A właś­ci­wie Fio­let 2.0. Gra Doroty Chmielewskiej miała swo­ją pre­mierę pod­czas ubiegłorocznej edy­cji Sum­mer Week. Autor­ka wzięła sobie moc­no do ser­ca feed­back graczy i graczek i w tym roku przy­wozi odświeżoną wer­sję swo­jego larpu. Jesteśmy ciekawi nowej wer­sji tej bard­zo ory­gi­nal­nej gry.
 • Mali Bogowie — gracze w roli nielet­nich bóstw. Ludzkość i świat w wymi­arze plas­telinowym. Artysty­cz­na i bru­tal­na metafo­ra? A może żart, lek­ka kro­tochwila? Na pewno larp, który przeła­mu­je bari­ery — czyli kole­jny niebanal­ny kon­cept Doroty Chmielewskiej zrod­zony pod­czas HLR.
 • Ostat­ni zjazd w Ciechocinku — czy larp moż­na napisać między trze­cią a ósmą rano na kon­wen­cie? Moż­na. Czy taka gra będzie dobra? Ta jest. No i oprócz tego, to dzię­ki niej Stel­la i Bartek Adami­ak ujawnili swój kome­diowy talent.
 • Rękopis: Sier­ra More­na — Patryk Stry­jew­s­ki to twór­ca wszech­stron­ny, który — jak widać — potrafi sięgnąć wyobraźnią w rzad­ko odwiedzane rejony. Sce­nar­iusz to lar­powa adap­tac­ja powieś­ci “Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potock­iego. Cza­sy wojen napoleońs­kich to rzad­ko odwiedzana pod­czas larpów epo­ka, warto sko­rzys­tać z okazji.

#BestOfBlackBox3City

Nit­ka Best Of… to trady­c­ja Sum­mer Week. Co do zasady — nie prowadz­imy ponown­ie gier na black­box­ie. Ale są gry, które z różnych powodów wykupiły sobie miejsce w naszych ser­cach. Nasze let­nie spotkanie jest więc okazją by poprowadz­ić je dla Was ponownie. 

 • Czarne Serce Kamelo­tu (Nowa Zelandia) — leg­endy arturi­ańskie to lar­powy samo­graj. Zestaw postaci znanych z his­torii, mitów i pop­kul­tu­ry. Klasy­czne dylematy, miłość, zdra­da, romans i poli­ty­ka. W zbro­jach, z bez­pieczną zbro­ją i porzeczkowym sok­iem zami­ast wina. 
 • Decyz­ja Perse­fony (Nowa Zelandia) — inspirowany cyk­lem powieś­ci o Fun­dacji autorstwa Isaa­ca Asi­mo­va larp to larp kam­er­al­ny skro­jony doskonale. Jest w nim miejsce na negoc­jac­je, dylematy i krymi­nal­ną zagad­kę. Ma właś­ci­wy rytm i takt: kon­wen­towy ideał.
 • Szk­lany Sufit (USA) — jeden z najlep­szych freefor­mów, jakie znaleźliśmy w przepast­nej bazie konkur­su lar­powego Gold­en Cobra. Gra wyróżniona w edy­cji 2016 opowia­da o cove­nie wiedźm i czar­o­dziejów założonym w klasy­cznym kor­po. Czy złe warun­ki kon­trak­tu da się z niego usunąć poświę­ca­jąc nocą drukarkę? Toną­cy brzytwy się chwyta. A czarown­i­ca na śmieciów­ce w dziale marketingu?
 • Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion — Piotr Chmielews­ki, jego autor, w lar­powej soczew­ce skupił wszys­tkie klasy­czne wąt­ki, moty­wy i klisze. Grat­ka dla wiel­bi­cieli prozy Agathy Christie i przy okazji najbardziej znany larp stwor­zony pod­czas Hard­kon Larpers’ Retreat.

#Retro

Larpu­je­my w Polsce od koń­ca lat 80tych XX wieku. Doku­men­towanie i spisy­wanie sce­nar­iuszy w for­ma­cie Print&Play lub Print&Prepare upowszech­nia się led­wie od kilku lat. Ekipa BB3C pracu­je nad tym, by od cza­su do cza­su przy­pom­nieć starsze gry. Czy są inne? Co je różni? Czy dobrze zniosły próbę cza­su? Sprawdźmy! 

 • Cztery Poko­je — changellingowy final­ista pier­wszej edy­cji pier­wszego pol­skiego konkur­su lar­powego: Złotej Bramy. Larp ze sta­jni leg­en­darnego wrocławskiego Wielos­feru. Mroczny, dzi­wny, niepoko­ją­cy. Zrozu­mie­nie zasad gry — to część samej gry. Czy ktoś jeszcze pisze larpy w ten sposób?…
 • FRAn­tic - pier­wszy ofic­jal­ny larp twór­ców zrzes­zonych w sto­warzysze­niu Fun­re­al. Swo­ją pre­mierę miał pod­czas pier­wszej edy­cji leg­en­darnego kon­wen­tu Hard­kon, w lipcu 2007 roku. Odnaleziony sce­nar­iusz wyma­gał odświeże­nia i uzu­pełnienia — mamy nadzieję, że jego zak­tu­al­i­zowana wer­s­ja przy­pad­nie Wam do gus­tu. Naszym zdaniem, to wciąż dobra, wielowymi­arowa opowieść w staro­greckim anturażu . 

#Import

Z uwa­gi na to, że dostęp do pol­s­kich sce­nar­iuszy jest ogranic­zony, tworząc pro­gram częs­to posiłku­je­my się gra­mi z zagrani­cy. Jak co roku, dla kilku z nich znaleźliśmy miejsce w har­mono­gramie festiwalu. 

 • Din­ner for Ama­teur Mind Read­ers (USA) — zabawny freeform o telepatii, który w przepast­nych bazach konkur­su Gold­en Cobra znalazł Marcin Słowikows­ki — i jeśli wszys­tko dobrze się ułoży, gościn­nie go dla nas poprowadzi.
 • Fall­en Stars (Nor­we­gia) — jeśli ter­min “umieranie w zim­nej wodzie” nic ci nie mówi — to jest gra w której doświad­czysz na włas­nej skórze , co znaczy nordy­c­ka szkoła lar­powa­nia. Grę poprowadzi dla Was Zofia Skowrońska.
 • Lim­bo (Nor­we­gia) — od daw­na szyku­je­my się do zaprezen­towa­nia black­box­owej pub­licznoś­ci gier zebranych w nor­weskiej antologii Larps from the Fac­to­ry. Ten metafizy­czny larp wyszukał, przetłu­maczył na język pol­s­ki i — jeśli gwiazdy będą w porząd­ku — poprowadzi dla Was Marcin Słowikowski.
 • Zaręczyny i Zdradzieck­ie Czyny (Nowa Zelandia) — epo­ka wik­to­ri­ańs­ka, wąt­ki rodem z powieś­ci Jane Austin a do tego solid­na dawka mag­icznych wątków to kok­ta­jl, który stanow­c­zo zbyt dłu­go mieszkał na naszych twardych dyskach. Czas wspól­nie z Wami oży­wić ten sce­nar­iusz! Grę poprowadzi dla Was Bar­tosz Adamiak.

#GraGłówna

Uni­w­er­sum seri­ali i filmów opa­tr­zonych logiem Star Trek fas­cynu­je mil­iony fanów fan­tasty­ki już 55 lat. Przeczesu­jąc dziesiąt­ki baz ze sce­nar­iusza­mi larpów nigdy nie natknęliśmy się na grę osad­zoną w tym set­tin­gu. Pod­jęliśmy więc jedyną log­iczną decyzję: napisze­my dla Was taki larp. 

Doku­men­tu pro­jek­towego może­cie spodziewać się w najbliższych tygod­ni­ach. Jesteśmy w środ­ku eta­pu określanego jako vision design, więc nie może­my zdradz­ić wiele (bo część pomysłów cały czas moc­no ewolu­u­je). Ale żeby nie pozostaw­ić was z poczu­ciem infor­ma­cyjnego niedosytu…

Spodziewa­j­cie się:

 • wielo­rasowej zało­gi statku Fed­er­acji w tarapatach;
 • niez­nanej Fed­er­acji plan­e­ty zamieszkałej przez ludzką rasę o niskim poziomie tech­nologii, ale wysok­iej kulturze;
 • gry podzielonej na trzy akty;
 • zadań w tere­nie, poli­ty­ki w małych gru­pach, moral­nych dylematów, negoc­jacji, rytu­ałów, prob­lemów z prawa­mi fizy­ki, zagroże­nia z kosmosu…

Krótko mówiąc, spodziewa­j­cie się prawdzi­wego, startrekowego larpu.

Live long and prosper!

Przewiń do góry