Strona główna » Larpy » Obiad rodzinny

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 7

W tym

4
3

Larp poprowad­zono na:

Pamię­tasz te wszys­tkie obi­ady rodzinne, pod­czas których po kilku głęb­szych najs­tar­si członkowie rodziny kłó­cili się o to, kto na kogo głosował, a ty zagryza­łeś gniew pieroga­mi, żeby tylko nie wypal­ić, co naprawdę o tym wszys­tkim myślisz?
Pamię­tasz te wszys­tkie niewygodne pyta­nia o to, kiedy wresz­cie weźmiesz ślub?
Własne zapewnienia, że na stu­di­ach wszys­tko w porząd­ku, bo bałeś się przyz­nać, że rzu­ciłeś je już dawno temu?
Udawanie, że dostałeś awans, żeby mat­ka nie dowiedzi­ała się, że znowu jesteś bezrobotny?

Przeżyj to jeszcze raz – tym razem w kon­trolowanych warunk­ach! Sprawdź, jak wyglą­dał­by rodzin­ny obi­ad, gdy­by na pewnym jego etapie wszyscy odważyli się wykrzy­czeć prawdę.

Opis

„Obi­ad rodzin­ny w czterech smakach” to larp ekspery­men­tal­ny dla ośmiu graczy (trzech kobi­et i pię­ciu mężczyzn), podzielony na pięć aktów: starter, smak kwaśny, smak gorz­ki, smak ostry oraz deser.

Na dwie godziny gracze wcielą się w członków jed­nej rodziny, która spo­ty­ka się na niedziel­nym obiedzie.
Tym razem jed­nak nie wszys­tko może pójść tak, jak oczekiwano…

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z DOKUMENTEM PROJEKTOWYM gry.

Postacie

Staszek (60 l) — gospo­darz obiadu, mąż Boże­ny i ojciec Pio­tra, Pawła i Olgi. Prowadzi osied­lowy kiosk z gaze­ta­mi. Trady­cjon­al­ista. Przy obiedzie lubi sobie chlap­nąć, częs­to kłó­ci się z Romanem o politykę.

Boże­na (56 l) — gospo­dyni obiadu, żona Stasz­ka i mat­ka Pio­tra, Pawła i Olgi. Młod­sza sios­tra Krystyny. Nie toleru­je sprze­ci­wu. Lubi, gdy wszys­tko idzie po jej myśli — z obi­a­dem włącznie. Nadopiekuńcza w sto­sunku do młod­szego syna. Cią­gle martwi się “co sąsiedzi powiedzą”.

Piotr (34 l) — najs­tarszy syn Stasz­ka i Boże­ny, duma rodz­iców. Pier­wszy chirurg w rodzinie. Miesz­ka na swoim wraz z żoną. Grzeczny i kul­tur­al­ny, ale bywa uszczy­pli­wy, szczegól­nie w sto­sunku do brata.

Paweł (28 l) — śred­nie dziecko Stasz­ka i Boże­ny, zawsze w tyle za bratem. Skończył ekonomię i pracu­je w wytwórni pły­towej jako księ­gowy, ale marzy o kari­erze muzy­cznej. Jako jedyny wciąż miesz­ka z rodzicami.

Olga (24 l) - najmłod­sza z całej trój­ki rodzeńst­wa. Dba o środowisko i jest zadeklarowaną wege­tar­i­anką, choć rodz­i­na zda­je się to ignorować. Studi­u­je pracę soc­jal­ną. Wyna­j­mu­je małe mieszkanko w centrum.

Krysty­na (59 l) - sios­tra Boże­ny. Stała bywal­czyni koś­ciołów, choć na próżno szukać w niej serdecznoś­ci i ciepła. Typ, który słynie z zadawa­nia niewygod­nych pytań z sze­rokim uśmiechem i stale przy­pom­i­na wszys­tkim, że jej cór­ka wzięła już ślub, choć jest młod­sza od Olgi. Wścib­s­ka do grani­cy możliwości.

Roman (62 l) — mąż Krystyny. Hand­lu­je uży­wany­mi samo­choda­mi i robi na tym całkiem niezły pieniądz. Jego kłót­nie ze Staszkiem o poli­tykę stały się już rodzin­ną trady­cją. Nie ma obiadu, by któryś z nich nie
zaczął tego drażli­wego tem­atu, próbu­jąc prze­ciągnąć drugiego na swo­ją stronę, a w ostate­cznoś­ci — przekrzyczeć.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry