Obiad rodzinny - BlackBox 3City

Obiad rodzinny

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7

W tym

4
3

Pamię­tasz te wszyst­kie obia­dy rodzin­ne, pod­czas któ­rych po kil­ku głęb­szych naj­star­si człon­ko­wie rodzi­ny kłó­ci­li się o to, kto na kogo gło­so­wał, a ty zagry­za­łeś gniew pie­ro­ga­mi, żeby tyl­ko nie wypa­lić, co napraw­dę o tym wszyst­kim myślisz?
Pamię­tasz te wszyst­kie nie­wy­god­ne pyta­nia o to, kie­dy wresz­cie weź­miesz ślub?
Wła­sne zapew­nie­nia, że na stu­diach wszyst­ko w porząd­ku, bo bałeś się przy­znać, że rzu­ci­łeś je już daw­no temu?
Uda­wa­nie, że dosta­łeś awans, żeby mat­ka nie dowie­dzia­ła się, że zno­wu jesteś bezrobotny?

Prze­żyj to jesz­cze raz – tym razem w kon­tro­lo­wa­nych warun­kach! Sprawdź, jak wyglą­dał­by rodzin­ny obiad, gdy­by na pew­nym jego eta­pie wszy­scy odwa­ży­li się wykrzy­czeć prawdę.

Opis

„Obiad rodzin­ny w czte­rech sma­kach” to larp eks­pe­ry­men­tal­ny dla ośmiu gra­czy (trzech kobiet i pię­ciu męż­czyzn), podzie­lo­ny na pięć aktów: star­ter, smak kwa­śny, smak gorz­ki, smak ostry oraz deser.

Na dwie godzi­ny gra­cze wcie­lą się w człon­ków jed­nej rodzi­ny, któ­ra spo­ty­ka się na nie­dziel­nym obie­dzie.
Tym razem jed­nak nie wszyst­ko może pójść tak, jak oczekiwano…

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z DOKUMENTEM PROJEKTOWYM gry.

Postacie

Sta­szek (60 l) — gospo­darz obia­du, mąż Boże­ny i ojciec Pio­tra, Paw­ła i Olgi. Pro­wa­dzi osie­dlo­wy kiosk z gaze­ta­mi. Tra­dy­cjo­na­li­sta. Przy obie­dzie lubi sobie chlap­nąć, czę­sto kłó­ci się z Roma­nem o politykę.

Boże­na (56 l) — gospo­dy­ni obia­du, żona Stasz­ka i mat­ka Pio­tra, Paw­ła i Olgi. Młod­sza sio­stra Kry­sty­ny. Nie tole­ru­je sprze­ci­wu. Lubi, gdy wszyst­ko idzie po jej myśli — z obia­dem włącz­nie. Nado­pie­kuń­cza w sto­sun­ku do młod­sze­go syna. Cią­gle mar­twi się “co sąsie­dzi powiedzą”.

Piotr (34 l) — naj­star­szy syn Stasz­ka i Boże­ny, duma rodzi­ców. Pierw­szy chi­rurg w rodzi­nie. Miesz­ka na swo­im wraz z żoną. Grzecz­ny i kul­tu­ral­ny, ale bywa uszczy­pli­wy, szcze­gól­nie w sto­sun­ku do brata.

Paweł (28 l) — śred­nie dziec­ko Stasz­ka i Boże­ny, zawsze w tyle za bra­tem. Skoń­czył eko­no­mię i pra­cu­je w wytwór­ni pły­to­wej jako księ­go­wy, ale marzy o karie­rze muzycz­nej. Jako jedy­ny wciąż miesz­ka z rodzicami.

Olga (24 l) - naj­młod­sza z całej trój­ki rodzeń­stwa. Dba o śro­do­wi­sko i jest zade­kla­ro­wa­ną wege­ta­rian­ką, choć rodzi­na zda­je się to igno­ro­wać. Stu­diu­je pra­cę socjal­ną. Wynaj­mu­je małe miesz­kan­ko w centrum.

Kry­sty­na (59 l) - sio­stra Boże­ny. Sta­ła bywal­czy­ni kościo­łów, choć na próż­no szu­kać w niej ser­decz­no­ści i cie­pła. Typ, któ­ry sły­nie z zada­wa­nia nie­wy­god­nych pytań z sze­ro­kim uśmie­chem i sta­le przy­po­mi­na wszyst­kim, że jej cór­ka wzię­ła już ślub, choć jest młod­sza od Olgi. Wścib­ska do gra­ni­cy możliwości.

Roman (62 l) — mąż Kry­sty­ny. Han­dlu­je uży­wa­ny­mi samo­cho­da­mi i robi na tym cał­kiem nie­zły pie­niądz. Jego kłót­nie ze Stasz­kiem o poli­ty­kę sta­ły się już rodzin­ną tra­dy­cją. Nie ma obia­du, by któ­ryś z nich nie
zaczął tego draż­li­we­go tema­tu, pró­bu­jąc prze­cią­gnąć dru­gie­go na swo­ją stro­nę, a w osta­tecz­no­ści — przekrzyczeć.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.