BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

Kocha­ni!

W pierw­szych sło­wach tej wia­do­mo­ści wypa­da nam napi­sać: nie wie­my jak poto­czą się spra­wy.
Nie wie­my, jak będzie wyglą­dał przy­szły tydzień, naj­bliż­szy maj, tego­rocz­ne lato. Sytu­acja zwią­za­na z pan­de­mią chwi­lo­wo wyrzu­ci­ła z naszych słow­ni­ków takie poję­cia jak “na pew­no”, “na stó­wę” i wie­le innych o tym samym znaczeniu.

Nasz zespół przy­go­to­wu­je dla Was dru­gą edy­cję Black­Box Sum­mer Week wie­dząc, że być może przyj­dzie nam go odwo­łać z oczy­wi­stych przy­czyn. Pomi­mo wszyst­ko głę­bo­ko wie­rzy­my, że spo­tka­my się pod koniec lata na Przy­stan­ku Ala­ska by znów pograć tam w lar­py. W naj­gor­szym wypad­ku — będzie­my mie­li Sum­mer Week 2021 goto­wy rok wcześniej.

Zde­cy­do­wa­li­śmy więc, że zgod­nie z zapo­wie­dzią opu­bli­ku­je­my dziś peł­ną listę gier zgło­szo­nych na Black­Box Sum­mer Week 2020, lecz wstrzy­ma­my się jesz­cze z ukła­da­niem har­mo­no­gra­mu uwzględ­nia­ją­ce­go kon­kret­ne dni. 

Jed­no­cze­śnie wydłu­ża­my czas na zgło­sze­nie gier do pro­gra­mu — na razie do 31 maja 2020.

Jest dla nas cał­ko­wi­cie zro­zu­mia­łym, że w ostat­nich tygo­dniach wie­le osób zupeł­nie nie mia­ło gło­wy do tego, by myśleć o lar­pach, któ­re chce się popro­wa­dzić latem. Nasz pro­gram jest wypeł­nio­ny po brze­gi (w tej chwi­li to 20 gier, w tym dwu­dnio­wy larp sabri­no­wy) — ale zawsze znaj­dzie się w nim miej­sce na jesz­cze kil­ka sce­na­riu­szy. Festi­wal jest prze­strze­nią dla Was: auto­rek i auto­rów, pro­wa­dzą­cych, pro­du­cen­tów i pro­du­cen­tów, gra­czy i gra­czek. Jeśli zgło­si­cie chęć współ­two­rze­nia z nami BB Sum­mer Week — nasz for­mu­larz i nasza impre­za są dla Was otwar­te bezterminowo. 

Niech to jed­no będzie dla Was pew­ne w tych jak­że cie­ka­wych czasach.

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr
Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City

BlackBox Summer Week 2020
Program Festiwalu

Gra Główna:

Zdarzyło się w Greendale

Prze­czy­taj DOKUMENT PROJEKTOWY.

Larpy:

Jeep­for­my:

Dołącz do nas!

Chcesz współ­two­rzyć z nami Sum­mer Week 2020? Możesz to zro­bić na kil­ka sposobów:

  • zgłoś swój larp do pro­gra­mu festi­wa­lu (uwa­ga! nie musisz go pro­wa­dzić, ani przy­go­to­wy­wać — może zająć się tym ktoś inny);
  • dołącz do gro­na pro­wa­dzą­cych gry (możesz popro­wa­dzić swo­ją grę, sce­na­riusz inne­go auto­ra lub też popro­sić nas o zasu­ge­ro­wa­nie Ci jakie­goś tytułu);
  • dołącz do zespo­łu lar­po­wych pro­du­cen­tów i zdo­być doświad­cze­nie w przy­go­to­wy­wa­niu gier i two­rze­niu scenografii.

Zain­te­re­so­wa­ny? Zain­te­re­so­wa­na? Wypeł­nij FORMULARZ lub NAPISZ wia­do­mość. Zapraszamy!


Opublikowano

w

przez