Strona główna » BlackBox Summer Week 2020 – Program Festiwalu
Piotr Milews­ki | 17 kwiet­nia 2020 | Wieś­ci

Kochani!

W pier­wszych słowach tej wiado­moś­ci wypa­da nam napisać: nie wiemy jak potoczą się sprawy.
Nie wiemy, jak będzie wyglą­dał przyszły tydzień, najbliższy maj, tegoroczne lato. Sytu­ac­ja związana z pan­demią chwilowo wyrzu­ciła z naszych słown­ików takie poję­cia jak “na pewno”, “na stówę” i wiele innych o tym samym znaczeniu.

Nasz zespół przy­go­towu­je dla Was drugą edy­cję Black­Box Sum­mer Week wiedząc, że być może przyjdzie nam go odwołać z oczy­wistych przy­czyn. Pomi­mo wszys­tko głęboko wierzymy, że spotkamy się pod koniec lata na Przys­tanku Alas­ka by znów pograć tam w larpy. W naj­gorszym wypad­ku — będziemy mieli Sum­mer Week 2021 gotowy rok wcześniej.

Zde­cy­dowal­iśmy więc, że zgod­nie z zapowiedz­ią opub­liku­je­my dziś pełną listę gier zgłos­zonych na Black­Box Sum­mer Week 2020, lecz wstrzy­mamy się jeszcze z układaniem har­mono­gra­mu uwzględ­ni­a­jącego konkretne dni. 

Jed­nocześnie wydłużamy czas na zgłosze­nie gier do pro­gra­mu — na razie do 31 maja 2020.

Jest dla nas całkowicie zrozu­mi­ałym, że w ostat­nich tygod­ni­ach wiele osób zupełnie nie miało głowy do tego, by myśleć o larpach, które chce się poprowadz­ić latem. Nasz pro­gram jest wypełniony po brze­gi (w tej chwili to 20 gier, w tym dwud­niowy larp sabri­nowy) — ale zawsze zna­jdzie się w nim miejsce na jeszcze kil­ka sce­nar­iuszy. Fes­ti­w­al jest przestrzenią dla Was: autorek i autorów, prowadzą­cych, pro­du­cen­tów i pro­du­cen­tów, graczy i graczek. Jeśli zgłosi­cie chęć współt­worzenia z nami BB Sum­mer Week — nasz for­mu­la­rz i nasza impreza są dla Was otwarte bezterminowo. 

Niech to jed­no będzie dla Was pewne w tych jakże ciekawych czasach.

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Piotr
Orga­ni­za­torzy Black­Box 3City

BlackBox Summer Week 2020
Program Festiwalu

Gra Główna:

Zdarzyło się w Greendale

Przeczy­taj DOKUMENT PROJEKTOWY.

Larpy:

Jeep­formy:

Dołącz do nas!

Chcesz współt­worzyć z nami Sum­mer Week 2020? Możesz to zro­bić na kil­ka sposobów:

  • zgłoś swój larp do pro­gra­mu fes­ti­walu (uwa­ga! nie musisz go prowadz­ić, ani przy­go­towywać — może zająć się tym ktoś inny);
  • dołącz do grona prowadzą­cych gry (możesz poprowadz­ić swo­ją grę, sce­nar­iusz innego auto­ra lub też poprosić nas o zasug­erowanie Ci jakiegoś tytułu);
  • dołącz do zespołu lar­powych pro­du­cen­tów i zdobyć doświad­cze­nie w przy­go­towywa­niu gier i tworze­niu scenografii.

Zain­tere­sowany? Zain­tere­sowana? Wypełnij FORMULARZ lub NAPISZ wiado­mość. Zapraszamy!

Przewiń do góry