Strona główna » Chilling Adventures of Sabrina

Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Oto lista posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas lar­pu Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le Na pod­lin­ko­wa­nej powy­żej stro­nie gry, na samym dole, znaj­dziesz pra­wie 40 ról do wybo­ru, podzie­lo­nych na dwie gru­py: Kościół Nocy to cza­row­ni­cy i wiedź­my. Miesz­ka­ją w Gre­en­da­le i oko­li­cy, mie­wa­ją zaję­cia przy­po­mi­na­ją­ce nor­mal­ną pra­cę… Ale …

Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le — waka­ty Read More »

BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

Kocha­ni! W pierw­szych sło­wach tej wia­do­mo­ści wypa­da nam napi­sać: nie wie­my jak poto­czą się spra­wy. Nie wie­my, jak będzie wyglą­dał przy­szły tydzień, naj­bliż­szy maj, tego­rocz­ne lato. Sytu­acja zwią­za­na z pan­de­mią chwi­lo­wo wyrzu­ci­ła z naszych słow­ni­ków takie poję­cia jak “na pew­no”, “na stó­wę” i wie­le innych o tym samym zna­cze­niu. Nasz zespół przy­go­to­wu­je dla Was drugą …

Black­Box Sum­mer Week 2020 — Pro­gram Festi­wa­lu Read More »

Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1

Kil­ka dni temu obie­ca­li­śmy Wam pre­zent pod cho­in­kę. Nawet nie wie­cie, jak wie­le kosz­to­wa­ło nas utrzy­ma­nie wszyst­kie­go w tajem­ni­cy! Ale obie­ca­li­śmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani sło­wa!  Do Gwiazd­ki, czy­li do dzi­siaj, czy­li… Już moż­na! Za nami prze­si­le­nie. Zakoń­czył się czas zbio­rów, Nie­zwy­cię­żo­ne Słoń­ce roz­po­czy­na swój wie­lo­mie­sięcz­ny marsz w stro­nę lata. Dla­cze­go więc nie powie­dzieć Wam, …

Powiew lata pod cho­in­ką — gry na Black­Box Sum­mer Week 2020 vol.1 Read More »

Przewiń do góry