Strona główna » Zdarzyło się w Greendale — współtworzenie postaci na Grę Główną Summer Week 2020
Piotr Milews­ki | 13 sty­cz­nia 2020 | Sum­mer Week

Nowy rok i nowy zwias­tun Sabriny zmo­bi­li­zowały nas do pra­cy. Doku­ment Pro­jek­towy do sum­mer­weekowej gry głównej

Zdarzyło się w Greendale

zaczy­na nabier­ać ksz­tałtów. Pozostało nam już tylko szli­fowanie wiz­ji tak, by podzielić się nią — według planu — do koń­ca miesią­ca.

Już ter­az może­my Was zaprosić do współt­worzenia postaci na ten larp.

Przy­go­towal­iśmy for­mu­la­rz, w którym będziecie mogli podzielić się z nami Waszą wiz­ją tego kogo i w jaki sposób chce­cie zagrać. Jest on podzielony na dwie główne sekc­je — awers i rew­ers, które zain­spirowane są zeszłoroczny­mi kar­ta­mi postaci z gier: Ostat­nia aukc­ja Strat­egosa Remusa oraz Hat­stall Home­com­ing. Wasz pozy­ty­wny feed­back doty­czą­cy tego schematu zachę­cił nas by wko­rzys­tać go ponown­ie. W awer­sie może­cie opisać to, jaką postacią chce­cie grać, z kolei rew­ers doty­czy Waszego sty­lu gry.

Na wypełnie­nie for­mu­la­rza macie pon­ad miesiąc — zamkniemy go 15 lutego 2020.

Jego uzu­pełnie­nie nie jest warunk­iem koniecznym do udzi­ału w grze. 4 maja opub­liku­je­my LISTĘ WAKATÓW, będziecie więc mieli możli­wość wyboru dowol­nej roli z naprawdę sze­rok­iego kat­a­logu.

Nato­mi­ast jeśli chce­cie, aby Wasza postać była moc­no osad­zona w opowieś­ci i jed­nocześnie skon­struowana na pod­staw­ie Waszego pomysłu — sprzeda­j­cie nam włas­ną wiz­ję bohat­era / bohater­ki gry przy pomo­cy poniższego for­mu­la­rza:

PISZCIE DO NAS, jeśli macie pyta­nia, wąt­pli­woś­ci lub ciekawe pomysły na posta­cie!

Czekamy na Wasze zgłoszenia, miłego wypeł­ni­a­nia!

Jaśmi­na, Natalia, Pauli­na, Piotr 

Przewiń do góry