Zdarzyło się w Greendale — współtworzenie postaci na Grę Główną Summer Week 2020

Nowy rok i nowy zwia­stun Sabri­ny zmo­bi­li­zo­wa­ły nas do pra­cy. Doku­ment Pro­jek­to­wy do sum­mer­we­eko­wej gry głównej 

Zdarzyło się w Greendale

zaczy­na nabie­rać kształ­tów. Pozo­sta­ło nam już tyl­ko szli­fo­wa­nie wizji tak, by podzie­lić się nią — według pla­nu — do koń­ca miesiąca. 

Już teraz może­my Was zapro­sić do współ­two­rze­nia posta­ci na ten larp.

Przy­go­to­wa­li­śmy for­mu­larz, w któ­rym będzie­cie mogli podzie­lić się z nami Waszą wizją tego kogo i w jaki spo­sób chce­cie zagrać. Jest on podzie­lo­ny na dwie głów­ne sek­cje — awers i rewers, któ­re zain­spi­ro­wa­ne są zeszło­rocz­ny­mi kar­ta­mi posta­ci z gier: Ostat­nia aukcja Stra­te­go­sa Remu­sa oraz Hat­stall Home­co­ming. Wasz pozy­tyw­ny feed­back doty­czą­cy tego sche­ma­tu zachę­cił nas by wko­rzy­stać go ponow­nie. W awer­sie może­cie opi­sać to, jaką posta­cią chce­cie grać, z kolei rewers doty­czy Wasze­go sty­lu gry. 

Na wypeł­nie­nie for­mu­la­rza macie ponad mie­siąc — zamknie­my go 15 lute­go 2020.

Jego uzu­peł­nie­nie nie jest warun­kiem koniecz­nym do udzia­łu w grze. 4 maja opu­bli­ku­je­my LISTĘ WAKATÓW, będzie­cie więc mie­li moż­li­wość wybo­ru dowol­nej roli z napraw­dę sze­ro­kie­go katalogu.

Nato­miast jeśli chce­cie, aby Wasza postać była moc­no osa­dzo­na w opo­wie­ści i jed­no­cze­śnie skon­stru­owa­na na pod­sta­wie Wasze­go pomy­słu — sprze­daj­cie nam wła­sną wizję boha­te­ra / boha­ter­ki gry przy pomo­cy poniż­sze­go formularza:

PISZCIE DO NAS, jeśli macie pyta­nia, wąt­pli­wo­ści lub cie­ka­we pomy­sły na postacie! 

Cze­ka­my na Wasze zgło­sze­nia, miłe­go wypełniania!

Jaśmi­na, Nata­lia, Pau­li­na, Piotr 


Opublikowano

w

przez