Zdarzyło się w Greendale — zestawienie scen

Gdy­by­śmy pra­co­wa­li w kor­po, w naszym pro­jek­cie “Gra Głów­na Sum­mer Week” mogli­by­śmy dziś ozna­czyć przed­ostat­ni kamień milo­wy sta­tu­sem “ukoń­czo­no”. Przed Wami osta­tecz­ne zesta­wie­nie epi­zo­dów i scen w lar­pie Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le. Od dziś może­cie już pla­no­wać w któ­rych weź­mie­cie udział i jaki łuk fabu­lar­ny zafun­du­je­cie swo­jej posta­ci. Jeśli chce­cie — może­cie też przy­go­to­wać sobie inne ele­men­ty kostiu­mu do każ­dej z nich. Każ­da ze scen to tak napraw­dę osob­ny, mały larp z wła­sną mecha­ni­ką. Sze­rzej omó­wi­my je na spo­tka­niu poświę­co­ne­mu grze już na festiwalu.

Przed nami ostat­ni krok. Wysył­ka kart posta­ci. Spo­dzie­waj­cie się ich w swo­ich skrzyn­kach mailo­wych na począt­ku tygo­dnia. Tym­cza­sem — miłej lek­tu­ry i pla­no­wa­nia rozgrywki.

Zdarzyło się w Greendale: zestawienie scen


Opublikowano

w

,

przez