Strona główna » Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1
Piotr Milews­ki | 24 grud­nia 2019 | Wieś­ci

Kil­ka dni temu obiecal­iśmy Wam prezent pod choinkę. Nawet nie wiecie, jak wiele kosz­towało nas utrzy­manie wszys­tkiego w tajem­ni­cy! Ale obiecal­iśmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani słowa!

Do Gwiazd­ki, czyli do dzisi­aj, czyli… Już moż­na! Za nami prze­sile­nie. Zakończył się czas zbiorów, Niezwyciężone Słońce rozpoczy­na swój wielomiesięczny marsz w stronę lata. Dlaczego więc nie powiedzieć Wam, w co będziecie mogli zagrać na drugiej edy­cji Black­Box Sum­mer Week?

Zaczni­jmy od małych prezen­tów.

Jeep Night: krótkie formy

Kilak miesię­cy temu wychylil­iśmy nos poza jeep­owy kanon, czyli gry takie jak Poprzed­ni Loka­torzy, Pani i Otto czy Sokrates. W tym roku pod­czas przeglą­du jeep­ów poprowadz­imy dla was gry:

Trzy z nich już dla Was prowadzil­iśmy i otagowal­iśmy jako “solidne, dobre, sprawd­zone”. Dwie pozostałe od daw­na czeka­ją w kole­jce, więc sko­ro nie ter­az — no to umówmy się, że poprowadz­imy je latem.

Czas na poważniejszy kaliber: ulu­bione gry black­box­ow­iczów.

Best od BlackBox 3City

W ubiegłym roku w ramach tego cyk­lu zaprezen­towal­iśmy aż 6 gier. Tym razem, z uwa­gi na nieco krót­szy czas jakim dys­ponu­je­my, wybral­iśmy tylko 4 sce­nar­iusze. Oto one, w kole­jnoś­ci alfa­bety­cznej:

Cyrk 1920–1950

Larp Zofii Skowrońskiej i Macie­ja Starzy­ck­iego skradł Wasze ser­ca… Ale zan­im do tego doszło, wyprzedał się w ciągu doby. Chce­my, aby jak najwięcej osób mogło zagrać w wyjątkowe, prze­myślane i fas­cynu­jące gry. Cyrk jest jed­ną z nich — dlat­ego sza­le­nie nam miło, że Zofia przyjęła nasze zaprosze­nie i zgodz­iła się by ponown­ie poprawdz­ić ten sce­nar­iusz w trak­cie Sum­mer Week.

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Ten — wydawało­by się skrom­ny i zwykły larp- gdy­by nie gra Zimowe Noce dzierżył­by reko­rd frek­wen­cyjny BB3C: na grę o pod­wójnym życiu jakie prowadzi wielu z nas zjaw­iło się pon­ad 30 osób. Marcin Słowikows­ki i Natalia Rożek stworzyli lar­pową perełkę, którą zde­cy­dowanie warto poprowadz­ić dla Was po raz kole­jny.
p.s. Ekipa orgows­ka Sum­mer Week zakła­da się, czy gra pójdzie raz, dwa czy trzy razy…

Eletryczne Owce

Autorem gry jest Bartek Zioło. Znamy się i lubimy z Bartkiem od lat, dlat­ego za każdym razem gdy dzwon­imy z pytaniem, czy może­my jeszcze raz poprowadz­ić jego grę na jakimś kon­wen­cie Bartek zawsze daje nam zielone światło. Kolor światła to też pod­stawa mechani­ki jego gry, która zawsze spo­ty­ka się z entuz­jasty­cznym przyję­ciem. Było­by dobrze, gdy­by Bartek częś­ciej siadał do pisa­nia… 🙂
Ach! Nie napisal­iśmy o czym jest ten larp. O androidach, rzecz jas­na!

Nightfloors

Ten larp trafił do nas z bard­zo dale­ka i trochę przy­pad­kiem. Do jego autor­ki, Don­ny Giltrap, odezwal­iśmy się w spraw­ie innej jej autorstwa. W zwrot­nym mailu dostal­iśmy nie tylko odpowiedzi na wszys­tkie nasze pyta­nia, ale też kilka­naś­cie sprawd­zonych larpów z Nowej Zelandii. Night­floors przykuł naszą uwagę niebanal­nym wyko­rzys­taniem cyfrowych narzędzi do tworzenia powieś­ci para­grafowych. Bard­zo dobry i bard­zo niety­powy sce­nar­iusz, który chce­my poprowadz­ić dla Was ponown­ie… Lubimy patrzeć na ile sposobów stacza­cie się w otchłań sza­leńst­wa.

No dobrze. Czas na danie główne.

Zdarzyło się w Greendale

Gra Główna festiwalu BlackBox Summer Week 2020

Nazwa miejs­cowoś­ci brz­mi zna­jo­mo? Może zetknęliś­cie się z nią tutaj?

Zaprasza­my Was na larp w świecie znanym z seri­alu i komik­sów o Sabrinie Spell­man.

Najważniejsze infor­ma­c­je w skró­cie:

  • czas trwa­nia: 2 dni
  • for­mat: larp para­grafowy
  • zapisy: współt­worze­nie (etap 1) / lista wakatów (etap 2)
  • set­ting: lata 60te XIX w. / lata 30ste XX w. / lata 60te XX w.
  • bohaterowie: Koś­ciół Nocy (w tym rodz­ice Sabriny Spell­man) i miesza­kań­cy Green­dale
  • autorzy gry: Jaśmi­na Kot­larek, Pauli­na Michałows­ka, Piotr Milews­ki, Natalia Niz­ińs­ka

Po KOMPLET INFORMACJI zaprasza­my TUTAJ.

Ho Ho Ho

Mamy nadzieję, że niniejszym niusem spraw­iliśmy Wam miłą niespodziankę. W następ­nych wieś­ci­ach ujawn­imy, kto jeszcze pojawi się na tegorocznym Sum­mer Week by poprowadz­ić dla Was larpy.
Tym­cza­sem: wszys­tkiego dobrego!

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Kula

Przewiń do góry