Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1

Kil­ka dni temu obie­ca­li­śmy Wam pre­zent pod cho­in­kę. Nawet nie wie­cie, jak wie­le kosz­to­wa­ło nas utrzy­ma­nie wszyst­kie­go w tajem­ni­cy! Ale obie­ca­li­śmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani słowa! 

Do Gwiazd­ki, czy­li do dzi­siaj, czy­li… Już moż­na! Za nami prze­si­le­nie. Zakoń­czył się czas zbio­rów, Nie­zwy­cię­żo­ne Słoń­ce roz­po­czy­na swój wie­lo­mie­sięcz­ny marsz w stro­nę lata. Dla­cze­go więc nie powie­dzieć Wam, w co będzie­cie mogli zagrać na dru­giej edy­cji Black­Box Sum­mer Week?

Zacznij­my od małych prezentów.

Jeep Night: krótkie formy

Kilak mie­się­cy temu wychy­li­li­śmy nos poza jeepo­wy kanon, czy­li gry takie jak Poprzed­ni Loka­to­rzy, Pani i Otto czy Sokra­tes. W tym roku pod­czas prze­glą­du jeepów popro­wa­dzi­my dla was gry:

Trzy z nich już dla Was pro­wa­dzi­li­śmy i ota­go­wa­li­śmy jako “solid­ne, dobre, spraw­dzo­ne”. Dwie pozo­sta­łe od daw­na cze­ka­ją w kolej­ce, więc sko­ro nie teraz — no to umów­my się, że popro­wa­dzi­my je latem. 

Czas na poważ­niej­szy kali­ber: ulu­bio­ne gry blackboxowiczów.

Best od BlackBox 3City 

W ubie­głym roku w ramach tego cyklu zapre­zen­to­wa­li­śmy aż 6 gier. Tym razem, z uwa­gi na nie­co krót­szy czas jakim dys­po­nu­je­my, wybra­li­śmy tyl­ko 4 sce­na­riu­sze. Oto one, w kolej­no­ści alfabetycznej:

Cyrk 1920–1950

Larp Zofii Skow­roń­skiej i Macie­ja Sta­rzyc­kie­go skradł Wasze ser­ca… Ale zanim do tego doszło, wyprze­dał się w cią­gu doby. Chce­my, aby jak naj­wię­cej osób mogło zagrać w wyjąt­ko­we, prze­my­śla­ne i fascy­nu­ją­ce gry. Cyrk jest jed­ną z nich — dla­te­go sza­le­nie nam miło, że Zofia przy­ję­ła nasze zapro­sze­nie i zgo­dzi­ła się by ponow­nie popraw­dzić ten sce­na­riusz w trak­cie Sum­mer Week.

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Ten — wyda­wa­ło­by się skrom­ny i zwy­kły larp- gdy­by nie gra Zimo­we Noce dzier­żył­by rekord fre­kwen­cyj­ny BB3C: na grę o podwój­nym życiu jakie pro­wa­dzi wie­lu z nas zja­wi­ło się ponad 30 osób. Mar­cin Sło­wi­kow­ski i Nata­lia Rożek stwo­rzy­li lar­po­wą pereł­kę, któ­rą zde­cy­do­wa­nie war­to popro­wa­dzić dla Was po raz kolej­ny.
p.s. Eki­pa orgow­ska Sum­mer Week zakła­da się, czy gra pój­dzie raz, dwa czy trzy razy…

Eletryczne Owce

Auto­rem gry jest Bar­tek Zio­ło. Zna­my się i lubi­my z Bart­kiem od lat, dla­te­go za każ­dym razem gdy dzwo­ni­my z pyta­niem, czy może­my jesz­cze raz popro­wa­dzić jego grę na jakimś kon­wen­cie Bar­tek zawsze daje nam zie­lo­ne świa­tło. Kolor świa­tła to też pod­sta­wa mecha­ni­ki jego gry, któ­ra zawsze spo­ty­ka się z entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciem. Było­by dobrze, gdy­by Bar­tek czę­ściej sia­dał do pisa­nia… 🙂
Ach! Nie napi­sa­li­śmy o czym jest ten larp. O andro­idach, rzecz jasna!

Nightfloors

Ten larp tra­fił do nas z bar­dzo dale­ka i tro­chę przy­pad­kiem. Do jego autor­ki, Don­ny Gil­trap, ode­zwa­li­śmy się w spra­wie innej jej autor­stwa. W zwrot­nym mailu dosta­li­śmy nie tyl­ko odpo­wie­dzi na wszyst­kie nasze pyta­nia, ale też kil­ka­na­ście spraw­dzo­nych lar­pów z Nowej Zelan­dii. Night­flo­ors przy­kuł naszą uwa­gę nie­ba­nal­nym wyko­rzy­sta­niem cyfro­wych narzę­dzi do two­rze­nia powie­ści para­gra­fo­wych. Bar­dzo dobry i bar­dzo nie­ty­po­wy sce­na­riusz, któ­ry chce­my popro­wa­dzić dla Was ponow­nie… Lubi­my patrzeć na ile spo­so­bów sta­cza­cie się w otchłań szaleństwa.

No dobrze. Czas na danie główne.

Zdarzyło się w Greendale

Gra Główna festiwalu BlackBox Summer Week 2020

Nazwa miej­sco­wo­ści brzmi zna­jo­mo? Może zetknę­li­ście się z nią tutaj?

https://www.youtube.com/watch?v=ybKUX6thF8Q

Zapra­sza­my Was na larp w świe­cie zna­nym z seria­lu i komik­sów o Sabri­nie Spellman.

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje w skrócie:

  • czas trwa­nia: 2 dni
  • for­mat: larp paragrafowy
  • zapi­sy: współ­two­rze­nie (etap 1) / lista waka­tów (etap 2)
  • set­ting: lata 60te XIX w. / lata 30ste XX w. / lata 60te XX w.
  • boha­te­ro­wie: Kościół Nocy (w tym rodzi­ce Sabri­ny Spel­l­man) i mie­sza­kań­cy Greendale
  • auto­rzy gry: Jaśmi­na Kotla­rek, Pau­li­na Micha­łow­ska, Piotr Milew­ski, Nata­lia Nizińska

Po KOMPLET INFORMACJI zapra­sza­my TUTAJ.

Ho Ho Ho

Mamy nadzie­ję, że niniej­szym niu­sem spra­wi­li­śmy Wam miłą nie­spo­dzian­kę. W następ­nych wie­ściach ujaw­ni­my, kto jesz­cze poja­wi się na tego­rocz­nym Sum­mer Week by popro­wa­dzić dla Was lar­py.
Tym­cza­sem: wszyst­kie­go dobrego!

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Kula


Opublikowano

w

przez