Strona główna » Larpy » Nightfloors

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

Fun­dac­ja ArtLife jest orga­ni­za­cją non-prof­it, która kupu­je nieru­chomoś­ci i wyna­j­mu­je je pro­fesjon­al­nym artys­tom po nis­kich kosz­tach. Jed­nak żaden budynek nie spraw­ił im więk­szych prob­lemów niż budynek MacAl­lis­ter. Z jakiegoś powodu rotac­ja najem­ców jest w nim nad­spodziewanie wysoka.

Mieszkań­cy budynku MacAl­lis­ter wiedzą o rzeczach, których pra­cown­i­cy Fun­dacji ArtLife, zapewne, nawet nie potrafią sobie wyobraz­ić. Nocą budynek zmienia się, drzwi pojaw­ia­ją się tam, gdzie wcześniej ich nie było, a wyjś­cie, które kiedyś prowadz­iło na dach, prowadzi ter­az do nieskońc­zonej przestrzeni pokoi, w których nic nie jest niemożli­we. Dla niek­tórych jest to ekscy­tu­jące, dla innych prz­er­aża­jące. W każdym razie dopó­ki nie odkry­wa­ją, że rzeczy­wisty koszt utrzy­ma­nia w budynku MacAl­lis­ter jest znacznie więk­szy niż czyn­sz pobier­any przez Fun­dację ArtLife.

Opis

Nigh­floors to nowoze­landz­ki larp w kli­ma­cie łączą­cym ze sobą ele­men­ty hor­roru, real­iz­mu mag­icznego, miejs­kich leg­end i onirycznych kosz­marów. Gracze — mieszkań­cy artysty­cznej komuny — wal­czą o swo­je życie i poczy­tal­ność. Zamieszki­wany przez nich budynek wyda­je się daleko poza grani­ca­mi tego, co określa się przymiotnikiem “naw­ied­zony”. W trak­cie gry gracze będą mieli okazję zmierzyć się z tajem­ni­ca­mi tytułowych “noc­nych pięter” — przestrzeni, które odwiedz­ić moż­na jedynie nocą. I z których niezwyk­le trud­no jest powró­cić tą samą osobą.

Jeśli uda się powró­cić w ogóle.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry