Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.64 — Nightfloors

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunki­er

Czas: 14.04.2019 r. godz. 18:00

Na ostat­ni Black­Box sezonu postanow­iliśmy przy­go­tować dla Was coś spec­jal­nego. Zami­ast na luzie i na wesoło (jak mieliśmy w zwycza­ju w poprzed­nich lat­ach) tym razem chce­my dostar­czyć Wam moc­niejszych wrażeń. Dlat­ego zde­cy­dowal­iśmy się na nowoze­landz­ki hor­ror Don­ny Giltrap pt.

Night­floors

Biorąc udzi­ał w niniejszej grze wcieli­cie się w role grupy artys­tów zamieszku­ją­cych naw­ied­zoną kamienicę. Pod­czas gry czeka­ją Was spotka­nia z nad­nat­u­ral­ny­mi fenom­e­na­mi, które doprowadzą wasze posta­cie na skraj obłę­du. A może nawet kil­ka kroków dalej…

Po larpie przyjdzie czas na nie­ofic­jal­ną część naszego spotka­nia. Pod­sumu­je­my sezon, podzie­limy się plana­mi na przyszłość, przy­puszczal­nie — wzniesiemy też kil­ka toastów. Zaprasza­my!

Sprzedaż biletów w cenie 20zł rozpocznie się na kilka­naś­cie dni przed grą.
Na wydarze­nie prosimy nie przynosić włas­nych napoi i jedzenia.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Nightfloors

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry