BlackBox No.64 — Nightfloors

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 14.04.2019 r. godz. 18:00

Na ostat­ni Black­Box sezo­nu posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać dla Was coś spe­cjal­ne­go. Zamiast na luzie i na weso­ło (jak mie­li­śmy w zwy­cza­ju w poprzed­nich latach) tym razem chce­my dostar­czyć Wam moc­niej­szych wra­żeń. Dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na nowo­ze­landz­ki hor­ror Don­ny Gil­trap pt.

Night­flo­ors

Bio­rąc udział w niniej­szej grze wcie­li­cie się w role gru­py arty­stów zamiesz­ku­ją­cych nawie­dzo­ną kamie­ni­cę. Pod­czas gry cze­ka­ją Was spo­tka­nia z nad­na­tu­ral­ny­mi feno­me­na­mi, któ­re dopro­wa­dzą wasze posta­cie na skraj obłę­du. A może nawet kil­ka kro­ków dalej…

Po lar­pie przyj­dzie czas na nie­ofi­cjal­ną część nasze­go spo­tka­nia. Pod­su­mu­je­my sezon, podzie­li­my się pla­na­mi na przy­szłość, przy­pusz­czal­nie — wznie­sie­my też kil­ka toa­stów. Zapraszamy!

Sprze­daż bile­tów w cenie 20zł roz­pocz­nie się na kil­ka­na­ście dni przed grą.
Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedzenia.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Nightfloors

Cena bile­tu 20 zł.