Ditch'd (Enjoy the Silence) - BlackBox 3City

Ditch’d (Enjoy the Silence)

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Może jesz­cze kawa­łek ciasta?
— Och daj spo­kój. Zaraz pęknę.
— Pro­szę, weź, ina­czej się zeschnie, ja nie powi­nie­nem jeść słodyczy.
— Było wyśmie­ni­te, polecam.
— Nie, dziękuję.

— To może ja się skuszę.

— Jak zawsze masz w zwy­cza­ju, prawda?

Opis

Chrzci­ny małej Eli. Krew­ni i dal­si zna­jo­mi uda­li się do domów. Ela już śpi. Przy sto­le zosta­ły czte­ry pary, któ­re zna­ją się od daw­na. Roz­mo­wa stra­ci­ła tem­po. Prze­ry­wa­ją ją chwi­le cie­szy. Boha­te­ro­wie uda­ją, że pomię­dzy nimi wszyst­ko jest w porząd­ku. Ale tak nie jest… Gra jest moc­nym dra­ma­tem oby­cza­jo­wym o sta­rych tajem­ni­cach i nie­do­mknię­tych rela­cjach. O nie­do­po­wie­dze­niach i kon­se­kwen­cjach uciecz­ki od kon­fron­ta­cji z rze­czy­wi­sto­ścią. O natu­rze przy­jaź­ni, miło­ści — o sło­wach, i o ciszy. 

Ważne

Gra zapro­jek­to­wa­na w spe­cy­ficz­ny spo­sób. Sce­na­riusz zakła­da dwu­krot­ne ode­gra­nie wszyst­kich scen. Po pierw­szej odsło­nie gra­cze mogą zde­cy­do­wać się na wcie­le­nie w inne posta­cie. Po zakoń­cze­niu gry Prowadzący/a popro­wa­dzi debrie­fing, pod­czas któ­re­go gra­cze porów­na­ją wra­że­nia z obu odsłon. 

W grze udział może brać udział publicz­ność. Ser­decz­nie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.