Pączkowa Sprawa - BlackBox 3City

Pączkowa Sprawa

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Pań­stwo zama­wia­li 16 sztuk z adwokatem?
— Zama­wia­li­śmy 12, ale nic nie szko­dzi, weź­mie­my te dodat­ko­we. Jeste­śmy w takiej sytu­acji, że przy­dał­by nam się auto­bus adwokatów.
— Ojo­joj! Przy­kro słyszeć!
— Ach, pro­szę Pana, szko­da gadać. Z następ­ną dosta­wą dla nas to chy­ba będzie trze­ba do aresz­tu jechać…
— Strasz­ne!… Ale… Hm. Może mógł­bym jakoś pomóc?…

Opis

Pącz­ko­wa Spra­wa to cie­pła kome­dia o tym, jak wspól­na pasja może połą­czyć ludzi z zupeł­nie róż­nych świa­tów. Co mają wspól­ne­go szef mafii, przed­szko­lan­ka, pra­cow­nik NASA i bez­dom­ny? Wszy­scy kocha­ją pącz­ki! Poza tym mogą pomóc sobie nawza­jem w kło­po­tach… Nawet jeśli się jesz­cze nie znają. 

Głów­ną posta­cią gry jest Koleś Od Pącz­ków, któ­ry sta­ra się poma­gać innym ludziom. Taki posta­wił sobie w życiu cel, to go uszczę­śli­wia. Pozna­je więc kolej­ne oso­by, ich pro­ble­my i to, co mają do zaofe­ro­wa­nia. Sta­ra się, korzy­sta­jąc z talen­tów pozna­nych ludzi roz­wią­zy­wać pro­ble­my innych. Ty poma­gasz komuś, ktoś poma­ga tobie. Przy czym nigdy nie jest tak, że ty poma­gasz tej samej oso­bie, któ­ra pomo­gła tobie…

Czy pącz­ki mogą ura­to­wać świat? Sprawdźmy!

Ważne

W grze aktyw­ny udział może (a nawet powin­na) brać udział publiczność.
Ser­decz­nie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.