Strona główna » Larpy » Cyrk, 1920–1950

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

W tym

6
6

Larp poprowad­zono na:

USA, I połowa XX wieku, Wiel­ki Kryzys sza­le­je, radiowi kazn­odzieje pory­wa­ją tłumy, a pory­wiste wichury zry­wa­ją reszt­ki zdat­nej do rodzenia gle­by w środ­kowych Stanach. Przez ten pył suną bar­wne, cyrkowe wozy — miejsce, które zdarza Ci się nazy­wać domem.

Opis

His­to­rycz­na gra kostiu­mowa, sku­pi­ona na relac­jach pomiędzy posta­ci­a­mi: poważ­na, nar­raty­wisty­cz­na, prowoka­cyj­na. Opowieść o god­noś­ci ludzkiej, innoś­ci w obliczu przemi­an społecznych i poczu­ciu wspólnoty.

Gracze wciela­ją się w postaci cyrkow­ców. Ich rodz­i­na to freak­show, w którym brzy­do­ta oraz wstręt miesza­ją się z fas­cy­nacją i erotyką. Aktowa struk­tu­ra prezen­tu­je kole­jne lata z życia zespołu, a powodze­nie lub upadek cyrku zależy wyłącznie od decyzji graczy.

Więcej infor­ma­cji o grze zna­jdziesz TUTAJ.

Wymagania

Gra 16+. Od naszych graczy NIE OCZEKUJEMY prawdzi­wych umiejęt­noś­ci cyrkowych ani wys­tępów. Jed­nak chcielibyśmy Was poprosić o przy­go­towanie włas­nych kostiumów naw­iązu­ją­cych do tem­aty­ki gry. Nie muszą być his­to­rycznie poprawne, a z charak­teryza­cją może­my pomóc na miejscu.

Ważne

Larp poprzedzą dedykowane warsztaty.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry