Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: dra­mat histo­rycz­ny, dra­mat oby­cza­jo­wy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 12
( W tym 6 6 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

USA, I poło­wa XX wie­ku, Wiel­ki Kry­zys sza­le­je, radio­wi kazno­dzie­je pory­wa­ją tłu­my, a pory­wi­ste wichu­ry zry­wa­ją reszt­ki zdat­nej do rodze­nia gle­by w środ­ko­wych Sta­nach. Przez ten pył suną barw­ne, cyr­ko­we wozy — miej­sce, któ­re zda­rza Ci się nazy­wać domem.

Opis

Histo­rycz­na gra kostiu­mo­wa, sku­pio­na na rela­cjach pomię­dzy posta­cia­mi: poważ­na, nar­ra­ty­wi­stycz­na, pro­wo­ka­cyj­na. Opo­wieść o god­no­ści ludz­kiej, inno­ści w obli­czu prze­mian spo­łecz­nych i poczu­ciu wspól­no­ty.

Gra­cze wcie­la­ją się w posta­ci cyr­kow­ców. Ich rodzi­na to fre­ak­show, w któ­rym brzy­do­ta oraz wstręt mie­sza­ją się z fascy­na­cją i ero­ty­ką. Akto­wa struk­tu­ra pre­zen­tu­je kolej­ne lata z życia zespo­łu, a powo­dze­nie lub upa­dek cyr­ku zale­ży wyłącz­nie od decy­zji gra­czy.

Wię­cej infor­ma­cji o grze znaj­dziesz TUTAJ.

Wymagania

Gra 16+. Od naszych gra­czy NIE OCZEKUJEMY praw­dzi­wych umie­jęt­no­ści cyr­ko­wych ani wystę­pów. Jed­nak chcie­li­by­śmy Was popro­sić o przy­go­to­wa­nie wła­snych kostiu­mów nawią­zu­ją­cych do tema­ty­ki gry. Nie muszą być histo­rycz­nie popraw­ne, a z cha­rak­te­ry­za­cją może­my pomóc na miej­scu.

Ważne

Larp poprze­dzą dedy­ko­wa­ne warsz­ta­ty.

Infografiki

Wymagane strojeGra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stro­ju.
Full touchFull touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ogra­ni­czeń.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.
Przewiń do góry