BlackBox No.71 — Cyrk, 1920–1950

Czas: 01.12.2019 r. godz. 18:00

Cyrk to tajem­ni­cze i dziw­ne miej­sce. Cyrk ma swo­je miej­sce w popkul­tu­rze. Cyrk to akro­bat­ki i kalu­ni, tre­ser­ki dzi­kich zwie­rząt oraz ilu­zjo­ni­ści, cyr­ki to lwy, tygry­sy, dęta orkie­stra i namiot w czer­wo­ne pasy. To cie­płe swia­tło elek­trycz­ny żaró­wek, smak kar­mel­ków i cukro­wej waty. Cyrk to szmin­ka, puder, kłam­stwo, far­sa, ułu­da, magia i miraż.

Jak dotąd na żad­nym blac­ko­xie nie zabra­li­śmy Was do cyr­ku. Ale to zmie­ni się pod­czas nasze­go 71go spo­tka­nia. Po raz pierw­szy na naszej sce­nie gościn­nie zawi­ta Zofia Skow­roń­ska i popro­wa­dzi dla Was larp, któ­ry napi­sa­ła wspól­nie z Macie­jem Starzyckim:

Cyrk, 1920 — 1950

Szy­kuj­cie stro­je i maki­jaż. Szy­kuj­cie się na moc­ny, pięk­ny i wyjąt­ko­wy larp! 

Stro­jo­we inspi­ra­cje, bile­ty, waka­ty — dostęp­ne TUTAJ!

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Cyrk, 1920–1950

01.12.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 40 zł.