Strona główna » BB71 — Cyrk — wakaty, bilety, stroje
Piotr Milews­ki | 18 listopa­da 2019 | Wieś­ci

… Czyli zestaw najważniejszych infor­ma­cji dla każdego Gracza!

Gdzie kupię bilet na larp?

Odpowiedź na to pytanie jest pros­ta — jak zawsze, w ser­wisie EVENEA 🙂

Jaki strój ubrać?

Zofia — autor­ka i prowadzą­ca grę przy­go­towała dla Was galer­ię z mod­owy­mi inspirac­ja­mi w ser­wisie PINTEREST. Zaprasza­my do odkry­wa­nia sza­lonych, cyrkowych stylizacji!

W jaką postać się wcielić?

Odpowiedź na najważniejsze z pytań jest najob­sz­erniejsza, więc pozostaw­iliśmy ją na koniec. No i nieco odb­ie­ga od naszej stan­dar­d­owej pro­ce­dury. Aby zagrać w larpie Cyrk, 1920–1950:

  • kup BILET na wydarzenia;
  • zapoz­naj się z poniższą LISTĄ WAKATÓW i prze­jrzyj TEN DOKUMENT;
  • wypełnij for­mu­la­rz zgłoszeniowy przy­go­towany przez Prowadzącą. Otrzy­masz go w mailu po zakupi­e­niu biletu.

Zofia skon­tak­tu­je się z każdym Graczem i Graczką oso­biś­cie oraz pomoże Wam wybrać rolę najbardziej odpowied­nią dla Was.

Lista wakatów na larp Cyrk, 1920 — 1950

Początek lat 20 w Stanach Zjed­noc­zonych Amery­ki Północ­nej. Świat nadal zbiera się po Wielkiej Wojnie w Europie (o której my mówimy ter­az I Woj­na Świa­towa). Wojnie, na którą Amery­ka wysłała 4 mil­iony żołnierzy, aby położyć kres wszys­tkim wojnom: poborowi byli losowani spośród oby­wa­teli amerykańs­kich. W kra­ju Woj­na odbiła się sporą falą niechę­ci wobec mniejs­zoś­ci niemieck­iej. Od wojny minął już jed­nak pon­ad rok i mimo niepoko­jów na w Europie i na świecie, Amery­ka woli patrzeć w przyszłość. A ta rysu­je się jas­no. Rozwój, wynalaz­ki. Wiel­ki kryzys — po dob­nie jak pro­hibic­ja — ma dopiero nadejść…

Her­mafrody­ta, Josephine Joseph — Czaru­ją­cy mężczyz­na. Pięk­na kobi­eta. Show­man. Gwiaz­da. Z jakiegoś powodu jest właśnie w Waszym cyrku, choć ewident­nie przewyższa go o klasę. A czy naprawdę jest her­mafrodytą, czy tylko blagą? O tym wiedzą chy­ba tylko nieliczni. Zresztą, póki emanu­je uwodzi­ciel­skim urok­iem, nie jest to naprawdę ważne. Przy­cią­ga uwagę zarówno kobi­et, jak i mężczyzn.

Czterono­ga pan­na, Kel­ly Clark — Jeden z najnowszych nabytków Cyrku. Jak sama nazwa numeru wskazu­je, między noga­mi Kel­ly zna­j­du­ją się… kole­jne nogi. To najmłod­sza z artys­tek i wciąż jeszcze nie odna­j­du­je się wśród Was. Pod opieką ma ją krzykacz, Lou Smith. Nie jest to jed­nak najmil­szy z men­torów i Kel­ly pod­chodzi do jego nauk z niechęcią. 

Klaun, Patrick Devin — Irland­czyk z pochodzenia, weter­an I wojny. Służył na fron­cie zachod­nim razem z Mal­owanym Człowiekiem. Jego cyn­iczne poczu­cie humoru jest ostat­nim, co może w cyrku popraw­ić humor. Sprawdza się na sce­nie, ale poza nią nie jest najserdeczniejszym z kompanów.

Mal­owany człowiek “książę Vic­tor Adri­anovich”, Andrew Jenk­ins — Weter­an I wojny, służył na fron­cie zachod­nim. Do cyrku dołączył razem z Patrick­iem Devinem, który był w jego odd­ziale, a dziś pełni rolę klau­na. Jego bla­ga to postać tajem­niczego, rosyjskiego arys­tokraty, księ­cia Vic­to­ra Adri­anovicha, por­wanego w trak­cie mis­ji wojskowej przez dzikie plemię kani­bali i postaw­ionego przed wyborem — wylą­dować w kotle lub zostać Mal­owanym Człowiekiem, od stóp do głów wytatuowanym w obraz­ki z bar­barzyńs­kich leg­end. W rzeczy­wis­toś­ci jest Ameryka­ninem i nazy­wa się Andrew, ale zazwyczaj wszyscy mówią do niego po pseudon­imie artysty­cznym „Vic­tor” albo żar­to­bli­wie: „Książę”. Nie znosi Niem­ców, a jego kon­flikt z Najsil­niejszym Człowiekiem Świa­ta trwa, odkąd obaj trafili do cyrkowego namiotu.

Krzykacz, Lou Smith — Potrafi wzbudz­ić zau­fanie i sprzedać nawet najbardziej absurdal­ną i zbęd­ną z rzeczy. Zapowia­da numery. Powie wszys­tko, żeby zain­tere­sować pub­liczność — nieza­leżnie od tego, czego chce artys­ta — liczy się efekt. Lou jest jed­ną z najważniejszych osób w cyrku. To od jego zapowiedzi zależy zain­tere­sowanie pub­licznoś­ci. Zna się też na prowadze­niu biz­ne­su, więc częs­to poma­ga dyrektorowi.

Najsil­niejszy człowiek świa­ta, Sieg­mund Schmidt — Z cyrku Sparks do Waszego show prze­nieśli się To, Krzykacz oraz właśnie Najsil­niejszy Człowiek Świa­ta. Ten ostat­ni to popisowy numer, napawa­ją­cy zach­wytem zarówno kobi­ety, jak i chłopców. Sieg­mund może i nie jest najsil­niejszym człowiekiem świa­ta, ale potrafi przy­wal­ić (i z pewnoś­cią jest najsil­niejszym człowiekiem w waszym cyrku).

Bliź­ni­acz­ka, Julia War­ren — Rod­zona sios­tra dyrek­to­ra. Żywa, ener­gicz­na, bard­zo ciepła i życ­zli­wa. Do ciała Julii przy­rośnię­ta jest sios­tra, ale nie ma to wpły­wu na fakt, że dziew­czy­na chci­ała­by zostać gwiazdą cyrkową. Jest przeko­nana, że robi wraże­nie nie tylko przez wzgląd na ciało, ale też liczne talenty.

Bliź­ni­acz­ka, Grace War­ren — Rod­zona sios­tra dyrek­to­ra. Przy­rośnię­ta do ciała siostry. Więcej myśli, niż mówi. Bard­zo dba o blis­kich, ale nie ma pewnoś­ci, czy jej tros­ka jest naprawdę pomoc­na. Na pier­wszy rzut oka ona i Julia są jak dwie kro­ple wody, ale im dłużej pracu­je­cie w cyrku, tym więcej widać różnic charak­teru. Nie przepa­da za wys­tę­pa­mi tak, jak sios­tra. Potrafi mieć cię­ty język, bywa chłod­na i oceniająca.

To, Fred­er­ick Bowen — Praw­dopodob­nie najbrzyd­sza isto­ta na świecie. Budzi powszech­ny lęk i obrzy­dze­nie. Wbrew wyglą­dowi jest jed­nak inteligent­ny oraz komu­nikaty­wny. Do cyrku przeniósł się wraz z krzykaczem i Sieg­mun­dem. Ludzie od noszą się do niego z rez­er­wą, ale jest kil­ka osób, które reg­u­larnie z nim roz­maw­ia­ją (Her­mafrody­ta, Kobi­eta z Brodą, Klaun).

Dyrek­tor, Antho­ny J. War­ren — Dyrek­tor i założy­ciel wyjątkowo rodzin­nego cyrku. Brat bliź­ni­aczek syjam­s­kich, mąż Wyroczni. Na jego głowie są wszys­tkie admin­is­tra­cyjne sprawy, przy których poma­ga mu krzykacz, Lou Smith. Opiekuńczy — tworzy domową atmos­ferę w grupie, cho­ci­aż cza­sem nie patrzy na rozwój cyrku przyszłościowo. 

Kobi­eta z brodą, Lily Mad­di­son — Głoś­na, z poczu­ciem humoru i dys­tansem do siebie, niekiedy wul­gar­na. Obnosi się ze swo­ją brodą jako atutem, a nie wadą. Zna­ją się z Mal­owanym Człowiekiem z dawnych lat. Dużo cza­su spędza z tymi z pra­cown­ików cyrku, którzy podob­nie jak ona, trafili tu z powodu wyglądu.

Wyrocz­nia i tancer­ka, Valen­cia War­ren — Przed cyrkiem gwiaz­da wodewilu, który porzu­ciła dla męża, dyrek­to­ra Anthony’ego War­rena. Pięk­na, egzo­ty­cz­na i umieją­ca odd­zi­ały­wać na zmysły, ale też kapryś­na i częs­to wywołu­ją­ca kon­flik­ty. Nie da się ukryć, że jest bard­zo dobra w tym, co robi, ale bywa trud­na dla tych, którzy nie okazu­ją jej należytego sza­cunku i uznania.

Przewiń do góry