BB71 — Cyrk — wakaty, bilety, stroje

… Czy­li zestaw naj­waż­niej­szych infor­ma­cji dla każ­de­go Gracza!

Gdzie kupię bilet na larp?

Odpo­wiedź na to pyta­nie jest pro­sta — jak zawsze, w ser­wi­sie EVENEA 🙂

Jaki strój ubrać?

Zofia — autor­ka i pro­wa­dzą­ca grę przy­go­to­wa­ła dla Was gale­rię z modo­wy­mi inspi­ra­cja­mi w ser­wi­sie PINTEREST. Zapra­sza­my do odkry­wa­nia sza­lo­nych, cyr­ko­wych stylizacji!

W jaką postać się wcielić?

Odpo­wiedź na naj­waż­niej­sze z pytań jest naj­ob­szer­niej­sza, więc pozo­sta­wi­li­śmy ją na koniec. No i nie­co odbie­ga od naszej stan­dar­do­wej pro­ce­du­ry. Aby zagrać w lar­pie Cyrk, 1920–1950:

  • kup BILET na wyda­rze­nia;
  • zapo­znaj się z poniż­szą LISTĄ WAKATÓW i przej­rzyj TEN DOKUMENT;
  • wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy przy­go­to­wa­ny przez Pro­wa­dzą­cą. Otrzy­masz go w mailu po zaku­pie­niu biletu.

Zofia skon­tak­tu­je się z każ­dym Gra­czem i Gracz­ką oso­bi­ście oraz pomo­że Wam wybrać rolę naj­bar­dziej odpo­wied­nią dla Was.

Lista wakatów na larp Cyrk, 1920 — 1950

Począ­tek lat 20 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Świat nadal zbie­ra się po Wiel­kiej Woj­nie w Euro­pie (o któ­rej my mówi­my teraz I Woj­na Świa­to­wa). Woj­nie, na któ­rą Ame­ry­ka wysła­ła 4 milio­ny żoł­nie­rzy, aby poło­żyć kres wszyst­kim woj­nom: pobo­ro­wi byli loso­wa­ni spo­śród oby­wa­te­li ame­ry­kań­skich. W kra­ju Woj­na odbi­ła się spo­rą falą nie­chę­ci wobec mniej­szo­ści nie­miec­kiej. Od woj­ny minął już jed­nak ponad rok i mimo nie­po­ko­jów na w Euro­pie i na świe­cie, Ame­ry­ka woli patrzeć w przy­szłość. A ta rysu­je się jasno. Roz­wój, wyna­laz­ki. Wiel­ki kry­zys — po dobnie jak pro­hi­bi­cja — ma dopie­ro nadejść…

Her­ma­fro­dy­ta, Jose­phi­ne Joseph — Cza­ru­ją­cy męż­czy­zna. Pięk­na kobie­ta. Show­man. Gwiaz­da. Z jakie­goś powo­du jest wła­śnie w Waszym cyr­ku, choć ewi­dent­nie prze­wyż­sza go o kla­sę. A czy napraw­dę jest her­ma­fro­dy­tą, czy tyl­ko bla­gą? O tym wie­dzą chy­ba tyl­ko nie­licz­ni. Zresz­tą, póki ema­nu­je uwo­dzi­ciel­skim uro­kiem, nie jest to napraw­dę waż­ne. Przy­cią­ga uwa­gę zarów­no kobiet, jak i mężczyzn.

Czte­ro­no­ga pan­na, Kel­ly Clark — Jeden z naj­now­szych nabyt­ków Cyr­ku. Jak sama nazwa nume­ru wska­zu­je, mię­dzy noga­mi Kel­ly znaj­du­ją się… kolej­ne nogi. To naj­młod­sza z arty­stek i wciąż jesz­cze nie odnaj­du­je się wśród Was. Pod opie­ką ma ją krzy­kacz, Lou Smith. Nie jest to jed­nak naj­mil­szy z men­to­rów i Kel­ly pod­cho­dzi do jego nauk z niechęcią. 

Klaun, Patrick Devin — Irland­czyk z pocho­dze­nia, wete­ran I woj­ny. Słu­żył na fron­cie zachod­nim razem z Malo­wa­nym Czło­wie­kiem. Jego cynicz­ne poczu­cie humo­ru jest ostat­nim, co może w cyr­ku popra­wić humor. Spraw­dza się na sce­nie, ale poza nią nie jest naj­ser­decz­niej­szym z kompanów.

Malo­wa­ny czło­wiek “ksią­żę Vic­tor Adria­no­vich”, Andrew Jen­kins — Wete­ran I woj­ny, słu­żył na fron­cie zachod­nim. Do cyr­ku dołą­czył razem z Patric­kiem Devi­nem, któ­ry był w jego oddzia­le, a dziś peł­ni rolę klau­na. Jego bla­ga to postać tajem­ni­cze­go, rosyj­skie­go ary­sto­kra­ty, księ­cia Vic­to­ra Adria­no­vi­cha, porwa­ne­go w trak­cie misji woj­sko­wej przez dzi­kie ple­mię kani­ba­li i posta­wio­ne­go przed wybo­rem — wylą­do­wać w kotle lub zostać Malo­wa­nym Czło­wie­kiem, od stóp do głów wyta­tu­owa­nym w obraz­ki z bar­ba­rzyń­skich legend. W rze­czy­wi­sto­ści jest Ame­ry­ka­ni­nem i nazy­wa się Andrew, ale zazwy­czaj wszy­scy mówią do nie­go po pseu­do­ni­mie arty­stycz­nym „Vic­tor” albo żar­to­bli­wie: „Ksią­żę”. Nie zno­si Niem­ców, a jego kon­flikt z Naj­sil­niej­szym Czło­wie­kiem Świa­ta trwa, odkąd obaj tra­fi­li do cyr­ko­we­go namiotu.

Krzy­kacz, Lou Smith — Potra­fi wzbu­dzić zaufa­nie i sprze­dać nawet naj­bar­dziej absur­dal­ną i zbęd­ną z rze­czy. Zapo­wia­da nume­ry. Powie wszyst­ko, żeby zain­te­re­so­wać publicz­ność — nie­za­leż­nie od tego, cze­go chce arty­sta — liczy się efekt. Lou jest jed­ną z naj­waż­niej­szych osób w cyr­ku. To od jego zapo­wie­dzi zale­ży zain­te­re­so­wa­nie publicz­no­ści. Zna się też na pro­wa­dze­niu biz­ne­su, więc czę­sto poma­ga dyrektorowi.

Naj­sil­niej­szy czło­wiek świa­ta, Sieg­mund Schmidt — Z cyr­ku Sparks do Wasze­go show prze­nie­śli się To, Krzy­kacz oraz wła­śnie Naj­sil­niej­szy Czło­wiek Świa­ta. Ten ostat­ni to popi­so­wy numer, napa­wa­ją­cy zachwy­tem zarów­no kobie­ty, jak i chłop­ców. Sieg­mund może i nie jest naj­sil­niej­szym czło­wie­kiem świa­ta, ale potra­fi przy­wa­lić (i z pew­no­ścią jest naj­sil­niej­szym czło­wie­kiem w waszym cyrku).

Bliź­niacz­ka, Julia War­ren — Rodzo­na sio­stra dyrek­to­ra. Żywa, ener­gicz­na, bar­dzo cie­pła i życz­li­wa. Do cia­ła Julii przy­ro­śnię­ta jest sio­stra, ale nie ma to wpły­wu na fakt, że dziew­czy­na chcia­ła­by zostać gwiaz­dą cyr­ko­wą. Jest prze­ko­na­na, że robi wra­że­nie nie tyl­ko przez wzgląd na cia­ło, ale też licz­ne talenty.

Bliź­niacz­ka, Gra­ce War­ren — Rodzo­na sio­stra dyrek­to­ra. Przy­ro­śnię­ta do cia­ła sio­stry. Wię­cej myśli, niż mówi. Bar­dzo dba o bli­skich, ale nie ma pew­no­ści, czy jej tro­ska jest napraw­dę pomoc­na. Na pierw­szy rzut oka ona i Julia są jak dwie kro­ple wody, ale im dłu­żej pra­cu­je­cie w cyr­ku, tym wię­cej widać róż­nic cha­rak­te­ru. Nie prze­pa­da za wystę­pa­mi tak, jak sio­stra. Potra­fi mieć cię­ty język, bywa chłod­na i oceniająca.

To, Fre­de­rick Bowen — Praw­do­po­dob­nie naj­brzyd­sza isto­ta na świe­cie. Budzi powszech­ny lęk i obrzy­dze­nie. Wbrew wyglą­do­wi jest jed­nak inte­li­gent­ny oraz komu­ni­ka­tyw­ny. Do cyr­ku prze­niósł się wraz z krzy­ka­czem i Sieg­mun­dem. Ludzie od noszą się do nie­go z rezer­wą, ale jest kil­ka osób, któ­re regu­lar­nie z nim roz­ma­wia­ją (Her­ma­fro­dy­ta, Kobie­ta z Bro­dą, Klaun).

Dyrek­tor, Antho­ny J. War­ren — Dyrek­tor i zało­ży­ciel wyjąt­ko­wo rodzin­ne­go cyr­ku. Brat bliź­nia­czek syjam­skich, mąż Wyrocz­ni. Na jego gło­wie są wszyst­kie admi­ni­stra­cyj­ne spra­wy, przy któ­rych poma­ga mu krzy­kacz, Lou Smith. Opie­kuń­czy — two­rzy domo­wą atmos­fe­rę w gru­pie, cho­ciaż cza­sem nie patrzy na roz­wój cyr­ku przyszłościowo. 

Kobie­ta z bro­dą, Lily Mad­di­son — Gło­śna, z poczu­ciem humo­ru i dystan­sem do sie­bie, nie­kie­dy wul­gar­na. Obno­si się ze swo­ją bro­dą jako atu­tem, a nie wadą. Zna­ją się z Malo­wa­nym Czło­wie­kiem z daw­nych lat. Dużo cza­su spę­dza z tymi z pra­cow­ni­ków cyr­ku, któ­rzy podob­nie jak ona, tra­fi­li tu z powo­du wyglądu.

Wyrocz­nia i tan­cer­ka, Valen­cia War­ren — Przed cyr­kiem gwiaz­da wode­wi­lu, któ­ry porzu­ci­ła dla męża, dyrek­to­ra Anthony’ego War­re­na. Pięk­na, egzo­tycz­na i umie­ją­ca oddzia­ły­wać na zmy­sły, ale też kapry­śna i czę­sto wywo­łu­ją­ca kon­flik­ty. Nie da się ukryć, że jest bar­dzo dobra w tym, co robi, ale bywa trud­na dla tych, któ­rzy nie oka­zu­ją jej nale­ży­te­go sza­cun­ku i uznania.


Opublikowano

w

przez

Tagi: