Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Oto lista posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas larpu

Zdarzyło się w Greendale

Na pod­lin­ko­wa­nej powy­żej stro­nie gry, na samym dole, znaj­dziesz pra­wie 40 ról do wybo­ru, podzie­lo­nych na dwie grupy:

Kościół Nocy to cza­row­ni­cy i wiedź­my. Miesz­ka­ją w Gre­en­da­le i oko­li­cy, mie­wa­ją zaję­cia przy­po­mi­na­ją­ce nor­mal­ną pra­cę… Ale oprócz tego dys­po­nu­ją magicz­ny­mi mocami.

Miesz­kań­cy Gre­en­da­le to zwy­kli ludzie: gór­ni­cy, nauczy­cie­le, skle­pi­ka­rze. Mia­stecz­ko to ich mała ojczy­zna. Więk­szość z nich zamiesz­ku­je ją od pokoleń. 

Aby zare­zer­wo­wać postać:

Posta­cie zare­zer­wo­wa­ne są ozna­czo­ne jasno­sza­rym kolo­rem i mają dopi­sek [zare­zer­wo­wa­ne]

Nie wiesz co wybrać? Zer­k­nij ponow­nie do DOKUMENTU PROJEKTOWEGO GRY lub NAPISZ DO NAS 

Do zoba­cze­nia w Greendale!


Opublikowano

w

przez