Strona główna » wakaty

Cyrk na Summer Week

Chcesz się przy­go­to­wać do gry “cyrk 1920–1950”? Zapisz się już teraz, to jedy­ny larp na Sum­mer­We­ek 2020 na któ­ry możesz zare­zer­wo­wać sobie rolę przed festiwalem. 

Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Oto lista posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas lar­pu Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le Na pod­lin­ko­wa­nej powy­żej stro­nie gry, na samym dole, znaj­dziesz pra­wie 40 ról do wybo­ru, podzie­lo­nych na dwie gru­py: Kościół Nocy to cza­row­ni­cy i wiedź­my. Miesz­ka­ją w Gre­en­da­le i oko­li­cy, mie­wa­ją zaję­cia przy­po­mi­na­ją­ce nor­mal­ną pra­cę… Ale …

Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le — waka­ty Read More »

BB74 — Dzwon — wakaty

Andro­id, psy­cho­log, kapi­tan czy sta­ry pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kosmos pły­nę­ło się na sło­necz­nych żaglach? Wybierz postać dla sie­bie w lar­pie “Dzwon”.

Przewiń do góry