BB74 — Dzwon — wakaty

Zapisy na postać

W ubie­głym tygo­dniu roz­po­czę­li­śmy sprze­daż bile­tów na nasz naj­bliż­szy larp, 

Dzwon

Jeśli chcesz zare­zer­wo­wać sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukcja:

  • prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
  • wybierz 3 role, któ­re naj­bar­dziej ci odpo­wia­da­ją i wyda­ją się naj­bar­dziej interesujące,
  • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­re posta­cie wybierasz,
  • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezer­wa­cji roli (lub ról),
  • szy­kuj strój na larp!

Wszyst­kie role w grze (z jed­nym wyjąt­kiem) są uni­sex. Kar­ty posta­ci skła­da­ją się z trzech czę­ści. Każ­dą z nich otrzy­ma­cie przed jed­nym z trzech aktów gry w trak­cie same­go wydarzenia.

Larp będzie­my roz­gry­wać w języ­ku pol­skim, nato­miast kar­ty posta­ci napi­sa­ne są w języ­ku angiel­skim. Daj nam znać jak naj­szyb­ciej, jeśli mamy prze­tłu­ma­czyć Ci two­ją Kar­tę Posta­ci.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o kostiu­mach na grę i samym wyda­rze­niu? Zaj­rzyj TUTAJ.


Opublikowano

w

przez