Nightfloors — wakaty i Król

Zapisy na postać

Do lar­pu Night­flo­ors zosta­ło kil­ka dni. Jeśli chce­cie zawcza­su zakle­pać sobie rolę na grę (war­to, kar­ty posta­ci są dość obszer­ne!), oto krót­ka instrukcja:

 • prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
 • wybierz 3 role, któ­re naj­bar­dziej ci odpo­wia­da­ją i wyda­ją się naj­bar­dziej interesujące,
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­re posta­cie wybierasz,
 • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezer­wa­cji roli (lub ról),
 • szy­kuj strój na larp! 

UWAGA! Pod­czas naj­bliż­sze­go spo­tka­nia w tym samym cza­sie odbę­dą się 2 odsło­ny tej samej gry. Jeśli kupiłeś/aś 2 bile­ty i obo­je chce­cie zagrać w tej samej odsło­nie, wyślij­cie 1, wspól­ną wiadomość.

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my szybciej).

“Król w żółci”

O świe­cie gry “Night­flo­ors” trud­no pisać bez spo­ile­rów. Pomi­mo tego jest jed­na rzecz, któ­rą może­my powie­dzieć już teraz — co pomo­że Wam lepiej przy­go­to­wać się do gry.
Nie­zwy­kle waż­ną rolę w lar­pie peł­ni powieść “Król w żół­ci” autor­stwa Rober­ta W. Cham­ber­sa. Jej zna­jo­mość nie jest nie­zbęd­na do gry… Ale dobrze jest co nie­co o niej wie­dzieć. Zachę­ca­my do lek­tu­ry obszer­nej RECENZJI opu­bli­ko­wa­nej kil­ka lat temu w ser­wi­sie Esen­sja. Przy­da się!

Lista wakatów na larp Nightfloors

Posta­ci repre­zen­tu­ją arty­stów zamiesz­ku­ją­cych poda­ro­wa­ną im przez mia­sto kamie­ni­cę. Którym/ą z nich chcesz zostać?

Odsłona A

 • (M) Alex Schne­ider – poeta, arty­sta bio­rą­cy spra­wę pisa­nia na poważ­nie, chło­pak Ash­ley Mason
 • (K) Ash­ley Mason – wystę­pu­je na Broad­wayu, kocha teatr. Dziew­czy­na Ale­xa Schne­ide­ra i przy­ja­ciół­ka For­re­sta Owena
 • (M) For­rest Owen – komen­diant stand-upo­wy, przy­ja­ciel Ash­ley Mason
 • (U) Jes­se Val­dez – nie­za­leż­ny reży­ser, przy­ja­ciel Ker­ry Swanson
 • (M) Ker­ry Swan­son – muzyk ser­cem i duszą, przy­ja­ciel Jes­se Valdez
 • (K) Lee Fer­gu­son — genial­ny infor­ma­tyk, napra­wia dru­kar­ki sąsia­dom dookoła 😉
 • (U) Pat Grif­fith – pisarz fan­ta­sy, dobrze się rozu­mie z For­re­stem Owenem
 • (U) Reagan Lan­ders – powie­ścio­pi­sarz histo­rycz­ny, spo­koj­ny i ułożony

Odsłona B

 • (M) Alex Schne­ider – poeta, arty­sta bio­rą­cy spra­wę pisa­nia na poważ­nie, chło­pak Ash­ley Mason
 • (K) Ash­ley Mason – wystę­pu­je na Broad­wayu, kocha teatr. Dziew­czy­na Ale­xa Schne­ide­ra i przy­ja­ciół­ka For­re­sta Owena
 • (M) For­rest Owen – komen­diant stand-upo­wy, przy­ja­ciel Ash­ley Mason
 • (U) Jes­se Val­dez – nie­za­leż­ny reży­ser, przy­ja­ciel Ker­ry Swanson
 • (M) Ker­ry Swan­son – muzyk ser­cem i duszą, przy­ja­ciel Jes­se Valdez
 • (K) Lee Fer­gu­son — genial­ny infor­ma­tyk, napra­wia dru­kar­ki sąsia­dom dookoła 😉
 • (U) Pat Grif­fith – pisarz fan­ta­sy, dobrze się rozu­mie z For­re­stem Owenem
 • (U) Reagan Lan­ders – powie­ścio­pi­sarz histo­rycz­ny, spo­koj­ny i ułożony 


Opublikowano

w

przez