Strona główna » Summer Week — zapisy na gry
Piotr Milews­ki | 14 czer­w­ca 2019 | Wieś­ci

Dro­ga larpu­ją­ca ekipo!

W pry­wat­nych wiado­moś­ci­ach pojaw­ia się pytanie o to, jak będą wyglą­dały zapisy na larpy pod­czas Sum­mer Week. Czy warto brać stro­je? Czy się załapię? Czy star­czy miejsc dla wszys­t­kich chęt­nych?

Wiemy, że na każdej imprezie kwes­t­ia zapisów wyglą­da inaczej. Spieszymy więc z opisem sys­te­mu, jaki zas­to­su­je­my pod­czas Sum­mer Week. Stosowal­iśmy go wcześniej, pod­czas fes­ti­wali Hard­kon i Dreamhaven i jak dotąd nam się sprawdz­ił.

 1. Wybier­a­jąc punk­ty pro­gra­mu staral­iśmy się wybrać takie, które nie wyma­ga­ją wcześniejszych przy­go­towań. Wyjątkiem w tym roku są gry:
  - Hat­stall Home­com­ing (wakaty zna­j­du­ją się TUTAJ);
  - Ostat­nie Aukc­ja Strat­egosa Remusa (wakaty wkrótce);
  - Cicha Gra (wakaty wkrótce);
  - Kaw­iar­nia Dusz (wybrane role).
  Na pozostałe gry zdąży­cie się przy­go­tować na miejs­cu. Sum­mer Week trwa aż 9 dni — będzie dość cza­su na przeczy­tanie dowol­nie długiej kar­ty postaci 😉
 2. Zapisy na larpy otwier­ane są dzień przed ich prowadze­niem, o godzinie 9 rano (doświad­cze­nie pokazu­je, że to rozwiązanie doskonale pro­mu­je jedze­nie wspól­nego śni­ada­nia i to o sen­sownej porze).
 3. Pro­gram ułożyliśmy w ten sposób, że jeśli na jakąś grę zbierze się więcej chęt­nych niż jest miejsc (i wystar­cza­ją­co dużo, by ją poprowadz­ić) zna­j­du­je­my dru­gi ter­min na kole­jną odsłonę.

Mamy nadzieję, że taki sys­tem będzie Wam odpowiadać.
Tym­cza­sem — wypa­tru­j­cie uważnie kole­jnych wieś­ci; na początku przyszłego tygod­nia opub­liku­je­my dla Was obsz­erny porad­nik mod­owo — stro­jowy “Jak zapakować się na Sum­mer Week SPRYTNIE” 🙂

Przewiń do góry