Summer Week — zapisy na gry

Dro­ga lar­pu­ją­ca ekipo!

W pry­wat­nych wia­do­mo­ściach poja­wia się pyta­nie o to, jak będą wyglą­da­ły zapi­sy na lar­py pod­czas Sum­mer Week. Czy war­to brać stro­je? Czy się zała­pię? Czy star­czy miejsc dla wszyst­kich chętnych?

Wie­my, że na każ­dej impre­zie kwe­stia zapi­sów wyglą­da ina­czej. Spie­szy­my więc z opi­sem sys­te­mu, jaki zasto­su­je­my pod­czas Sum­mer Week. Sto­so­wa­li­śmy go wcze­śniej, pod­czas festi­wa­li Hard­kon i Dre­am­ha­ven i jak dotąd nam się sprawdził.

 1. Wybie­ra­jąc punk­ty pro­gra­mu sta­ra­li­śmy się wybrać takie, któ­re nie wyma­ga­ją wcze­śniej­szych przy­go­to­wań. Wyjąt­kiem w tym roku są gry:
  - Hat­stall Home­co­ming (waka­ty znaj­du­ją się TUTAJ);
  - Ostat­nie Aukcja Stra­te­go­sa Remu­sa (waka­ty wkrót­ce);
  - Cicha Gra (waka­ty wkrót­ce);
  - Kawiar­nia Dusz (wybra­ne role).
  Na pozo­sta­łe gry zdą­ży­cie się przy­go­to­wać na miej­scu. Sum­mer Week trwa aż 9 dni — będzie dość cza­su na prze­czy­ta­nie dowol­nie dłu­giej kar­ty postaci 😉
 2. Zapi­sy na lar­py otwie­ra­ne są dzień przed ich pro­wa­dze­niem, o godzi­nie 9 rano (doświad­cze­nie poka­zu­je, że to roz­wią­za­nie dosko­na­le pro­mu­je jedze­nie wspól­ne­go śnia­da­nia i to o sen­sow­nej porze).
 3. Pro­gram uło­ży­li­śmy w ten spo­sób, że jeśli na jakąś grę zbie­rze się wię­cej chęt­nych niż jest miejsc (i wystar­cza­ją­co dużo, by ją popro­wa­dzić) znaj­du­je­my dru­gi ter­min na kolej­ną odsłonę.

Mamy nadzie­ję, że taki sys­tem będzie Wam odpo­wia­dać.
Tym­cza­sem — wypa­truj­cie uważ­nie kolej­nych wie­ści; na począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia opu­bli­ku­je­my dla Was obszer­ny porad­nik modo­wo — stro­jo­wy “Jak zapa­ko­wać się na Sum­mer Week SPRYTNIE” 🙂


Opublikowano

w

przez