Strona główna » Larpy » Kawiarnia Dusz

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15 — 30

Larp poprowad­zono na:

Kaw­iar­nia na Dwor­cu Koń­ca zaprasza wszys­tkie dusze zmęc­zone podróżą. Na dwor­cu zatrzy­mu­ją się pocią­gi pędzące z przeszłoś­ci w przyszłość — jakkol­wiek byś jej nie postrze­gał. Czy umarłeś? To na pewno — wszys­tkie fizy­czne aspek­ty zostaw­iłeś zan­im pociąg zabrał Cię w podróż. W Kaw­iarni będziesz czekał na prze­si­ad­kę trzy­ma­jąc w dłoni bilet. Czy zde­cy­du­jesz się zostaw­ić za sobą wspom­nienia i wyruszyć w nieznane?

Opis

Zaprasza­my wszys­t­kich, którzy chcą wyp­ić kawę, wczuć się w kli­mat i stworzyć ulot­ną atmos­ferę Kaw­iarni. Posta­cie pochodzą z różnych cza­sów i miejsc, bowiem Dworzec Koń­ca nie prze­j­mu­je się jed­no­litą struk­turą cza­su. Możesz tu zatem spotkać swo­jego dzi­ad­ka, lub potomków żyją­cych w świecie, który Ty niegdyś tworzyłeś. Larp opar­ty jest o moty­wy z fil­mu “Atlas Chmur”.

Gra podzielona jest na dwie frakc­je: obsłu­ga oraz Goś­cie. Obsłu­ga przez trzy godziny będzie grać te same posta­cie, które otrzy­ma dużo wcześniej, aby móc zapoz­nać się z wielostron­i­cowy­mi kar­ta­mi. Posta­cie obsłu­gi to bogowie służą­cy w Kawiarni.

Wybierz postać z LISTY WAKATÓW, jeśli chcesz grać jed­ną z postaci Obsługi.

Goś­cie przez całą grę cztery razy zmienią postać wciela­jąc się w oso­by zmarłe w różnych okre­sach cywiliza­cji. Gra goś­ci będzie z rodza­ju nar­raty­wisty­cznych — gracze będą tworzyć his­to­rie swoich postaci i rozwi­jać wza­jemne relac­je pomiędzy przy­god­nie spotkany­mi osobami.

Wymagania

Gracze wciela­ją­cy się w role bogów powin­ni mieć stro­je wzbo­ga­cone o niety­powe ozdo­by / dodatki.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry