Kawiarnia Dusz - BlackBox 3City

Kawiarnia Dusz

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kawiar­nia na Dwor­cu Koń­ca zapra­sza wszyst­kie dusze zmę­czo­ne podró­żą. Na dwor­cu zatrzy­mu­ją się pocią­gi pędzą­ce z prze­szło­ści w przy­szłość — jak­kol­wiek byś jej nie postrze­gał. Czy umar­łeś? To na pew­no — wszyst­kie fizycz­ne aspek­ty zosta­wi­łeś zanim pociąg zabrał Cię w podróż. W Kawiar­ni będziesz cze­kał na prze­siad­kę trzy­ma­jąc w dło­ni bilet. Czy zde­cy­du­jesz się zosta­wić za sobą wspo­mnie­nia i wyru­szyć w nieznane?

Opis

Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcą wypić kawę, wczuć się w kli­mat i stwo­rzyć ulot­ną atmos­fe­rę Kawiar­ni. Posta­cie pocho­dzą z róż­nych cza­sów i miejsc, bowiem Dwo­rzec Koń­ca nie przej­mu­je się jed­no­li­tą struk­tu­rą cza­su. Możesz tu zatem spo­tkać swo­je­go dziad­ka, lub potom­ków żyją­cych w świe­cie, któ­ry Ty nie­gdyś two­rzy­łeś. Larp opar­ty jest o moty­wy z fil­mu “Atlas Chmur”. Gra podzie­lo­na jest na dwie frak­cje: obsłu­ga oraz Goście. Obsłu­ga przez trzy godzi­ny będzie grać te same posta­cie, któ­re otrzy­ma dużo wcze­śniej, aby móc zapo­znać się z wie­lo­stro­ni­co­wy­mi kar­ta­mi. Posta­cie obsłu­gi to bogo­wie słu­żą­cy w Kawiar­ni. Wybierz postać z LISTY WAKATÓW, jeśli chcesz grać jed­ną z posta­ci Obsłu­gi. Goście przez całą grę czte­ry razy zmie­nią postać wcie­la­jąc się w oso­by zmar­łe w róż­nych okre­sach cywi­li­za­cji. Gra gości będzie z rodza­ju nar­ra­ty­wi­stycz­nych — gra­cze będą two­rzyć histo­rie swo­ich posta­ci i roz­wi­jać wza­jem­ne rela­cje pomię­dzy przy­god­nie spo­tka­ny­mi osobami.

Wymagania

Gra­cze wcie­la­ją­cy się w role bogów powin­ni mieć stro­je wzbo­ga­co­ne o nie­ty­po­we ozdo­by / dodatki.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.