Kawiarnia Dusz — Lista wakatów

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Oto lista posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas larpu

Kawiarnia Dusz

Posta­cie zare­zer­wo­wa­ne są ozna­czo­ne jasno­sza­rym kolo­rem i mają dopi­sek [zare­zer­wo­wa­ne].

Aby zare­zer­wo­wać postać:

  • zgłoś się na festi­wal BLACKBOX SUMMER WEEK przy uży­ciu tego FORMULARZA;
  • opłać akre­dy­ta­cję;
  • przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT napisz nam, któ­rą z posta­ci wybie­rasz dla siebie.

Nie wiesz co wybrać? NAPISZ DO NAS 🙂

Wszyst­kie posta­cie są zapro­jek­to­wa­ne pod kątem prze­żyć immer­syj­nych. Do gry wyma­ga­ne jest dowol­nych pięć posta­ci z Obsłu­gi, w tym obo­wiąz­ko­wo któ­ryś z Sze­fów.

Gra podzie­lo­na jest na dwie frak­cje: Obsłu­ga oraz Goście. Obsłu­ga przez trzy godzi­ny będzie grać te same posta­cie, któ­re otrzy­ma dużo wcze­śniej, aby móc zapo­znać się z wie­lo­stro­ni­co­wy­mi kar­ta­mi. Posta­cie obsłu­gi to bogo­wie słu­żą­cy w Kawiarni.

Goście przez całą grę czte­ry razy zmie­nią postać wcie­la­jąc się w oso­by zmar­łe w róż­nych okre­sach cywi­li­za­cji. Gra gości będzie z rodza­ju nar­ra­ty­wi­stycz­nych — gra­cze będą two­rzyć histo­rie swo­ich posta­ci i roz­wi­jać wza­jem­ne rela­cje pomię­dzy przy­god­nie spo­tka­ny­mi osobami.

Posta­cie, któ­re widzi­cie poni­żej — to posta­cie Obsłu­gi.

Role męskie:

(Szef Kawiar­ni)
Hyp­nos - aro­ganc­ki, domi­nu­ją­cy i mrocz­ny typ. Nie dba o pra­cow­ni­ków, jedy­ne co się dla nie­go liczy to emo­cje, któ­re czer­pie zarów­no z roz­mów z gość­mi, jak i z zabaw wła­dzą. Posłu­gu­je się magicz­ny­mi runa­mi, dzię­ki któ­rym może zmie­niać świa­do­mość pozo­sta­łych osób z obsłu­gi.
#wła­dza #aro­gan­cja #prze­mocP­sy­chicz­na #prze­moc­Fi­zycz­na #ero­ty­ka
Powią­za­ny z: Nash­ma­ar rela­cją o cha­rak­te­rze prze­mo­co­wym.

(Szef Kawiar­ni)
Thana­tos - poważ­ny, rze­czo­wy, zdy­scy­pli­no­wa­ny bóg. Dzię­ki nie­mu Kawiar­nia cho­dzi jak w zegar­ku. Pil­nu­je porząd­ku, ale nie stro­ni od dys­cy­pli­no­wa­nia pod­wład­nych na róż­ne spo­so­by. Nie zno­si sprze­ci­wu. Posłu­gu­je się magicz­ny­mi runa­mi, dzię­ki któ­rym może zmie­niać świa­do­mość pozo­sta­łych osób z obsłu­gi.
#wła­dza #dys­cy­pli­na #for­ma­lizm #prze­mocP­sy­chicz­na

Miden - infor­ma­tyk i mate­ma­tyk. Jeden z nie­wie­lu śmier­tel­ni­ków w obsłu­dze. Prag­ma­tycz­ny, przy­wią­za­ny do zasad jakie panu­ją w Kawia­ni. Odpo­wia­da za rekru­ta­cję nowych osób do obsłu­gi (gości, któ­rzy zde­cy­du­ją się zostać w Kawiar­ni na zawsze i nigdzie nie jechać dalej). Sze­fo­wie oraz Ażda­cha wyda­ją się mu ufać z jakie­goś powo­du.
#for­ma­lizm #poczu­cie­Wi­ny #roz­wią­zy­wa­nie­Za­ga­dek­Fa­bu­ły

Role unisex:

Anu­bis - mrocz­na postać, któ­ra czu­je się odrzu­co­na i pozba­wio­na otocz­ki boskiej. Nasta­wio­na na inte­rak­cję z gość­mi bar­dziej, niż z obsłu­gą Kawiar­ni. Szu­ka sen­su ist­nie­nia, ponie­waż jego/jej życie zosta­ło bez­pow­rot­nie utra­co­ne.
#nie­na­wiść #pogar­da #cie­ka­wość #zagu­bie­nie #luki­Pa­mię­ci

Role damskie:

Doro­tha - postać o dwóch oso­bo­wo­ściach, pomię­dzy któ­ry­mi się prze­łą­cza. Jed­ną z nich jest dok­tor psychologii/psychiatrii z XXI wie­ku, a dru­gą seryj­na mor­der­czy­ni z oko­lic XIX wie­ku. W tej posta­ci dia­log pro­wa­dzą dwie odo­by — peł­na zro­zu­mie­nia, spo­koj­na pani nauko­wiec oraz artyst­ka, któ­ra two­rzy­ła dzie­ła sztu­ki…
#roz­dwo­je­nie­Oso­bo­wo­ści #Dan­ce­Ma­ca­bre

Bast - kocia bogi­ni w swo­jej naj­pięk­niej­szej for­mie. Nie­za­leż­na, z wciąż nawra­ca­ją­cy­mi iry­tu­ją­cy­mi innych odru­cha­mi kota, a jed­no­cze­śnie opie­kuń­cza wobec wszyst­kich. Straż­nicz­ka domo­we­go ogni­ska, któ­ra płyn­ny­mi rucha­mi wymi­gu­je się nawet z naj­sroż­szych kar Tha­na­to­sa. Tę postać moż­na zagrać z odro­bi­ną flir­tu lub ero­ty­ki, ale nie jest to obo­wiąz­ko­we:)
#uśmiech #roz­wią­zy­wa­nie­Za­ga­dek­Fa­bu­ły

Kuma­ri Devi — hin­du­ska dziew­czyn­ka-bogi­ni. Przy­no­si nadzie­ję i spo­kój wszę­dzie, gdzie się poka­że. Pomi­mo nie­sa­mo­wi­cie trud­nych przejść w dzie­ciń­stwie odnaj­du­je się ide­al­nie pośród Gości i Obsłu­gi. Jest wła­ści­wie sama w sobie sym­bo­lem nadziei.
#roz­pa­czWew­nątrz # trudneDzieciństwo

Ażda­cha — rze­czo­wa, suro­wa i wzo­ro­wa pra­cow­nicz­ka. Asy­stent­ka Hyp­no­sa oraz Tha­na­to­sa. Bez tru­du pora­dzi sobie z każ­dym pro­ble­ma­tycz­nym gościem. Posłu­gu­je się też magicz­ny­mi runa­mi, dzię­ki któ­rym może zmie­niać świa­do­mość pozo­sta­łych osób z obsłu­gi.
#roz­wią­zy­wa­nie­Za­ga­dek­Fa­bu­ły #dys­cy­pli­na

Pro­me­te­ios - pięk­na pta­sia bogi­ni, błysz­czą­ca pió­ra­mi i empa­tią dla wszyst­kie­go co żyje. Zapa­trzo­na w este­ty­kę, sztu­kę, pięk­no, w ludz­kie cia­ło oraz magię. Mówi się, że uży­wa­ła magicz­nych run bez pozwo­le­nia i dopie­ro roz­mo­wa z Tha­na­to­sem ją “przy­wró­ci­ła do dys­cy­pli­ny pod­czas służ­by”. Jest zwiew­na niczym wiatr, cza­sem nie­obec­na myśla­mi. Mówi się też, że to ona stwo­rzy­ła ludzi, ale ile w tym praw­dy?
#roz­wią­zy­wa­nie­Za­ga­dek­Fa­bu­ły

Nash­ma­ar - dziew­czy­na, śmier­tel­nicz­ka, któ­ra wycho­wa­ła się w pury­tań­skiej Anglii. Zgi­nę­ła zakoł­ko­wa­na przez osad­ni­ków, któ­rzy zoba­czy­li jej opę­ta­nie. Tak, jest opę­ta­na isto­tą demo­nicz­ną, jed­nak z dniem w któ­rym przy­by­ła do Kawiar­ni prze­sta­ło być to dla kogo­kol­wiek zagro­że­niem. Usa­dzo­na w miej­scu przez Hyp­no­sa i zastra­szo­na przez Tha­na­to­sa potra­fi prze­łą­czyć się z bycia zupeł­nie zdy­scy­pli­no­wa­ną na eks­tra­wa­ganc­ką aro­gant­kę w mgnie­niu oka. Zale­ży kto patrzy, i czy spo­dzie­wa się upo­mnie­nia.
#ero­ty­ka #dra­pież­na #dwie­Oso­bo­wo­ści