Konwencja: Amerykańscy Bogowie

  • Kawiarnia Dusz

    Kawiarnia Dusz

    Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcą wypić kawę, wczuć się w kli­mat i stwo­rzyć ulot­ną atmos­fe­rę Kawiar­ni. Posta­cie pocho­dzą z róż­nych cza­sów i miejsc, bowiem Dwo­rzec Koń­ca nie przej­mu­je się jed­no­li­tą struk­tu­rą cza­su. Możesz tu zatem spo­tkać swo­je­go dziad­ka, lub potom­ków żyją­cych w świe­cie, któ­ry Ty nie­gdyś two­rzy­łeś. Larp opar­ty jest o moty­wy z fil­mu “Atlas Chmur”.…