Pod powierzchnią Kasalli — formularz zgłoszeniowy

Przez ostat­nie lata przy­zwy­cza­ili­śmy Was do wybo­ru posta­ci na grę głów­ną z listy dostęp­nych waka­tów. W tym roku jest ina­czej i wyni­ka to ze spe­cy­fi­ki lar­pu Pod powierzch­nią Kasal­li. Chce­my, aby gra­cze i gracz­ki, któ­rzy wcie­lą się w role roz­bit­ków z USS Anu­bis, nie mie­li żad­nych infor­ma­cji o lokal­nej kul­tu­rze. Publicz­na lista waka­tów z defi­ni­cji zdra­dzi­ła­by zbyt wie­le. Z kolei waka­ty mówią­ce nie­wie­le nie były­by w żaden spo­sób użyteczne.

Dla­te­go pro­si­my Was o wypełnienie 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO GRY

Na pod­sta­wie udzie­lo­nych odpo­wie­dzi, każ­de­mu zapro­po­nu­je­my przy­naj­mniej trzy role do wybo­ru — praw­do­po­dob­nie po jed­nej ze stron Fede­ra­cja / Kasal­la. Nie wyklu­cza­my jed­nak, że ktoś otrzy­ma mix propozycji.

Obo­wią­zu­je zasa­da “kto pierw­szy, ten lep­szy”. Jed­nak aby­ście nie musie­li się stre­so­wać i wypeł­niać for­mu­la­rza pochop­nie posta­no­wi­li­śmy, że do koń­ca czerw­ca wstrzy­ma­my się z podej­mo­wa­niem jakich­kol­wiek decy­zji doty­czą­cych obsa­dy. Chce­my dobrać dla Was wszyst­kich jak naj­od­po­wied­niej­sze role — a do tego potrze­bu­je­my tzw. “Big Picture”.

Zapra­sza­my do wypeł­nia­nie formularza!

Artur, Pau­li­na, Piotr, Natalia


Opublikowano

w

przez