Strona główna » Pod powierzchnią Kasalli — formularz zgłoszeniowy
Piotr Milews­ki | 11 czer­w­ca 2021 | Sum­mer Week

Przez ostat­nie lata przyzwycza­il­iśmy Was do wyboru postaci na grę główną z listy dostęp­nych wakatów. W tym roku jest inaczej i wyni­ka to ze specy­fi­ki larpu Pod powierzch­nią Kasal­li. Chce­my, aby gracze i gracz­ki, którzy wcielą się w role rozbitków z USS Anu­bis, nie mieli żad­nych infor­ma­cji o lokalnej kul­turze. Pub­licz­na lista wakatów z definicji zdradz­iła­by zbyt wiele. Z kolei wakaty mówiące niewiele nie były­by w żaden sposób użyteczne.

Dlat­ego prosimy Was o wypełnienie 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO GRY

Na pod­staw­ie udzielonych odpowiedzi, każde­mu zapro­ponu­je­my przy­na­jm­niej trzy role do wyboru — praw­dopodob­nie po jed­nej ze stron Fed­er­ac­ja / Kasal­la. Nie wyk­lucza­my jed­nak, że ktoś otrzy­ma mix propozycji.

Obow­iązu­je zasa­da “kto pier­wszy, ten lep­szy”. Jed­nak abyś­cie nie musieli się stre­sować i wypeł­ni­ać for­mu­la­rza pochop­nie postanow­iliśmy, że do koń­ca czer­w­ca wstrzy­mamy się z pode­j­mowaniem jakichkol­wiek decyzji doty­czą­cych obsady. Chce­my dobrać dla Was wszys­t­kich jak najod­powied­niejsze role — a do tego potrze­bu­je­my tzw. “Big Picture”.

Zaprasza­my do wypeł­ni­an­ie formularza!

Artur, Pauli­na, Piotr, Natalia

Przewiń do góry