Czarne Serce Kamelotu — wakaty i promo

Promocja — Przyjdź z przyjacielem, Przyjdź z przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie*.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

 • kup bilet
 • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

*Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Rezerwacja postaci

Pro­ce­du­ra zapi­sów na larp jest następująca:

 1. Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp Hotel Para­di­se w cenie 40zł.
 2. Wybierz z poniż­szej listy waka­tów 3 posta­cie, któ­re chciał/chciałabyś zagrać.
 3. Napisz mail na adres piotr.milewski@bb3c.pl i wymień role, któ­re cię interesują.
 4. Cze­kaj na odpo­wiedź od Pio­tra. Odpi­sze z pro­po­zy­cją roli do koń­ca tygodnia.
 • K. Kit­ty O’Connor — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Dawa­na poko­jów­ka hotelowa.
 • M. Ambro­se Mor­ti­mer — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Pierw­szy wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se. Wieść nie­sie, że parał się Czar­ną Magią.
 • K. Eudo­ra Belin­ski — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Powszech­nie sza­no­wa­na spirytualistka.
 • U. Fran­kie Lewis — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1928, Hazardzist(ka) ze szczę­ściem do kart i pechem do naboi.
 • K. Lady Isa­bel­le, Hra­bi­na d’Orville — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1929, Euro­pej­ska ary­sto­krat­ka i sta­ła rezy­dent­ka Hote­lu Paradise.
 • M. Sey­mo­ur Smith — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1929, Makler gieł­do­wy, zruj­no­wa­ny przez Wiel­ki Krach 1929 roku.
 • K. Glo­ria Swan — rola dostęp­na
  RIP: 1935, Wscho­dzą­ca gwiaz­da o krok od wielkości.
 • U. Har­per P Living­ston — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1936, Autor(k)a dzi­wacz­nej literatury.
 • M. Che­ster Mor­gan — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1946, Sko­rum­po­wa­ny kon­gres­man, któ­re­go życie ponad stan w koń­cu dopro­wa­dzi­ło do upadku.
 • M. Wal­ter Edwards — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1953, Wła­ści­ciel hote­lu w pierw­szej poło­wie XX w.
 • U. Leslie R Hof­f­man — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1963, Założyciel(ka) Kościo­ła Biogetyki.
 • U. Alex Schulz — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1969, Naj­lep­szy sprze­daw­ca pro­duk­tów fir­my AmwareTM
 • U. Brook(e) Edwards — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1987, Wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se w latach 80tych XX w.
 • M. Ter­ry - rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 2008, Bez­dom­ny pijaczyna.
 • U. Shel­by Tyler — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).
 • U. Chris Sam­ford — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).

Zapisy na postać

Do lar­pu Czar­ne Ser­ce Kame­lo­tu  zosta­ły dwa tygo­dnie. Jeśli chce­cie zawcza­su zakle­pać sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukcja:

 • Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
 • wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej interesująca,
 • kup bilet,
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­rą postać wybierasz,
 • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezerwacji,
 • szy­kuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my szybciej).

O świecie gry słów kilka…

Kame­lot. Kró­le­stwo, któ­re­go nigdy nie było, a po zawsze będzie ist­nieć. Opo­wieść o jego powsta­niu i upad­ku była od wie­ków prze­ka­zy­wa­na i opo­wia­da­na na nowo… Aż cał­kiem odbie­gła od praw­dy. Odkryj­my ory­gi­nal­ną histo­rię Kame­lo­tu, jego wład­ców, ryce­rzy i dam. Ludzi, któ­rzy wznie­śli Kame­lot na wyży­ny sła­wy, by w koń­cu dopro­wa­dzić do jego ruiny. 

Artur jest kró­lem Bry­ta­nii. Jego wło­ści ota­cza­ją czte­ry len­na. Na połu­dnio­wym zacho­dzie mie­ści się Korn­wa­lia, któ­rej wpły­wy sys­te­ma­tycz­nie rosną. Zachód zaj­mu­je Came­liard, ojczy­zna Ginew­ry. Na pół­no­cy znaj­du­je się krnąbr­ne Lothian. Wschód to szla­chet­ne Liste­no­se, dom Kró­la Ryba­ków. Oh! Jest jesz­cze abso­lut­nie nie­za­leż­ne od Bry­ta­nii Kró­le­stwo Irlan­dii, hen, za Zachod­nim Morzem. 

Przed pano­wa­niem Kró­la Artu­ra, Bry­ta­nią rzą­dzi­li męż­ni i nie­co bar­ba­rzyń­scy wojow­ni­cy. Uther, ojciec Artu­ra, był wła­śnie takim wład­cą. Przed swo­ją śmier­cią pod­bił nie­mal wszyst­kie kró­le­stwa Bry­ta­nii. Gdy Artur osią­gnął wiek doj­rza­ły, wezwał do stwo­rze­nia nowej Bry­ta­nii; kra­ju, gdzie wszy­scy będą pod­le­gać tym samym pra­wom — nawet wład­cy. Z począt­ku spo­tkał się z ogrom­nym opo­rem nie­któ­rych rzą­dzą­cych, ale z cza­sem i naj­bar­dziej zawzię­ci przy­się­ga­li Artu­ro­wi wier­ność. Tak oto Artur został pierw­szym kró­lem Brytanii.

Czte­ry szla­chet­ne rody rywa­li­zu­ją o zie­mię i bogac­two, a tak­że o łaskę na dwo­rze Kró­la Artu­ra. Ich syno­wie słu­żą mu jako Ryce­rze Okrą­głe­go Sto­łu. Nade­szły cie­ka­we cza­sy. Nowa defi­ni­cja rycer­sko­ści kon­fron­tu­je się ze sta­ry­mi regu­ła­mi pola bitwy. Chrze­ści­jań­ska myśl pole­mi­zu­je z pogań­ski­mi tra­dy­cja­mi. W kra­ju toczą się krwa­we waśnie, a do same­go Came­lo­tu wkra­cza omen w posta­ci czar­ne­go jele­nia. Zanie­po­ko­jo­ny Mer­lin orga­ni­zu­je spo­tka­nie któ­re zade­cy­du­je o przy­szło­ści królestwa. 

Lista wakatów na larp Czarne Serce Kamelotu

Posta­ci repre­zen­tu­ją trzy poko­le­nia. Mło­dzi to zale­d­wie nasto­lat­ki, doro­śli mają co naj­wy­żej trzy­dziest­kę, a sta­rusz­ko­wie mają pięć­dzie­siąt lub wię­cej lat. Wyko­rzy­staj maki­jaż, odpo­wied­ni kostium i umie­jęt­no­ści odgry­wa­nia, by zama­ni­fe­sto­wać wiek swo­jej posta­ci. Każ­dy śre­dnio­wiecz­ny strój będzie odpo­wied­nim. Ryce­rze mogą ubrać zbro­je, by zwięk­szyć efek­tow­ność kostiu­my, ale nie przy­nie­sie im to żad­nej korzy­ści w grze. 

Artur (Arthur)
Męż­czy­zna — Doro­sły- Came­lot
Król Bry­ta­nii i pod­le­głych mu wasa­li, wład­ca Camelotu. 

Bran­ga­ine
Kobie­ta — Mło­da — Irlan­dia
Słu­żą­ca Izol­dy, wraz z któ­rą przy­by­ła z Irlandii. 

Ela­ine
Kobie­ta — Doro­sła — Liste­no­ise
Księż­nicz­ka i następ­czy­ni tro­nu Liste­no­ise, cór­ka Pel­le­sa i mat­ka Galahad. 

Gala­had
Męż­czy­zna — Mło­dzie­niec — Liste­no­ise
Jedy­ny rycerz, któ­re­mu obja­wił się Świę­ty Gra­al. Uwa­ża­ny za Tego o Nie­zrów­na­nej Cnocie.

Gawa­ine
Męż­czy­zna — Doro­sły- Lothian
Rycerz Okrą­głe­go Sto­łu, naj­star­szy syn Mor­gau­se i następ­ca tro­nu Lothian. 

Ginew­ra (Guine­ve­re)
Kobie­ta — Doro­sła — Came­lot
Kró­lo­wa Bry­ta­nii, żona Artu­ra i naj­star­sza cór­ka Leodegrancego.

Izol­da (Isol­de)
Kobie­ta- Mło­da — Irlan­dia
Księż­nicz­ka Irlan­dii, któ­ra przy­by­ła do Bry­ta­nii z Bran­ga­ine i Tri­sta­nem, by spo­tkać Mar­ka, swe­go oblubieńca. 

Lan­ce­lot
Męż­czy­zna — Doro­sły- Came­lot
Zna­mie­ni­ty rycerz Came­lo­tu, adop­to­wa­ny syn Niu­me, posą­dza­ny o romans z Ginewrą. 

Leode­gran­ce
Męż­czy­zna — Sta­rzec — Came­liard
Król Came­liard, odd­dał swą cór­kę Ginew­rę za żonę kró­lo­wi Artu­ro­wi i prze­ka­zał mu Okrą­gły Stół jako jej posag.

Lyones­se
Kobie­ta — Mło­da — Korn­wa­lia (Corn­wall)
Pierw­sza cór­ka Mar­ka, zaanon­so­wa­na jako narze­czo­na dla Leode­gran­ce­go… Któ­ry wciąż wstrzy­mu­je się z poda­niem wią­żą­cej odpowiedzi. 

Mark
Męż­czy­zna — Doro­sły- Korn­wa­lia (Corn­wall)
Król Korn­wa­lii, inten­syw­nie powięk­sza­ją­cy swo­je tery­to­rium wasal­ne dzię­ki pomo­cy wier­ne­go ryce­rza Tristana.

Mer­lin
Męż­czy­zna — Sta­rzec — Came­lot
Dorad­ca Artu­ra, mówi się o nim, że jest cza­ro­dzie­jem i pro­ro­kiem. Pomógł wycho­wy­wać swe­go przy­szłe­go króla.

Mor­dred
Męż­czy­zna — Mło­dzie­niec- Lothian
Nie­ślub­ny syn Artu­ra i Mor­ga­ny, wycho­wy­wa­ny przez swo­ją ciot­kę Morgause.

Mor­ga­na (Mor­gan)
Kobie­ta — Doro­sła — Lothian
Młod­sza sio­stra Anny-Mor­gau­se, przy­rod­nia sio­stra Artu­ra, mat­ka Mor­der­da, czę­sto nazy­wa­na Mor­ga­na le Fay. 

Anna-Mor­gau­se
Kobie­ta — Sta­rusz­ka — Lothian
Jest kró­lo­wą Lothian od cza­su śmier­ci jej męża, Lota. Star­sza sio­stra Mor­ga­ny i przy­rod­nia sio­stra Artura. 

Nimue
Kobie­ta — Doj­rza­ła — Ava­lon
Wład­czy­ni wyspy Ava­lon w Glo­uche­don. Zna­na jako Pani Jezio­ra. Swe­go cza­su obda­ro­wa­ła Artu­ra zaklę­tym mie­czem — Exca­li­bu­rem.

Pel­les
Męż­czy­zna — Sta­rzec — Liste­no­ise
Odzie­dzi­czył Kró­le­stwo Liste­no­ise od swo­je­go bra­ta Pellinore’a. Zna­ny jako Król Rybak, opie­kun Świę­te­go Graala.

Tri­stan
Męż­czy­zna — Mło­dzie­niec — Korn­wa­lia (Corn­wall)
Rycerz z Korn­wa­lii, dowód­ca armii kró­la Mar­ka. Wła­śnie wró­cił z Irlan­dii, gdzie dla swo­je­go wład­cy zdo­był rękę Izoldy.

Postacie dodatkowe

Argan­te
Kobie­ta — Mło­da — Ava­lon
Mło­da wojow­nicz­ka z Ava­lo­nu, przy­by­ła wraz z Nimue. 

Cla­ris­sant
Kobie­ta — Mło­da — Lothian
Cór­ka Mor­gau­se i Lota, sio­stra Gawa­ine i kuzyn­ka Mordreda.

Guineth
Kobie­ta — Mło­da — Came­liard
Dru­ga cór­ka Leode­gran­ce­go, przy­rod­nia sio­stra Ginewry.

Lynet­te
Kobie­ta — Mło­da — Korn­wa­lia (Corn­wall)
Dru­ga cór­ka Mar­ka, któ­ry rze­ko­mo nie pozwo­li jej nigdy na mał­żeń­stwo, by mógł zapew­nić sobie jej opiekę. 

Pala­me­des
Męż­czy­zna — Mło­dzie­niec lub Doro­sły — Came­liard
Mistrz Came­liard, sara­ceń­ski rycerz, któ­ry chce dołą­czyć do Okrą­głe­go Stołu. 

Per­ci­val
Męż­czy­zna — Mło­dzie­niec — Liste­no­ise
Syn zmar­łe­go nie­daw­no Pellinore’a, bra­ta­nek Pel­le­sa. Jego celem jest odna­le­zie­nie Świę­te­go Graala. 


Opublikowano

w

przez