Hatstall Homecoming — lista wakatów

Nauczy­ciel czy może sam dyrek­tor szko­ły? Uczen­ni­ca, któ­ra zro­bi­ła karie­rę w świe­cie mugo­li, czy zdol­ny uczeń, któ­ry się pogu­bił? Wil­ko­łak, mag czy­stej krwi, człon­ki­ni Klu­bu Elik­si­rów, sekre­tarz sto­wa­rzy­sze­nia fanów Har­re­go Pot­te­ra czy może tajem­ni­cza wysłan­nicz­ka z Mini­ster­stwa Magii?

Jako kto poja­wisz się na naszym lar­pie tego lata?

Chcesz wziąć udział w grze

Hatstall Homecoming

i wyru­szyć z nami do świa­ta z ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze? Świet­nie! Tutaj znaj­du­je się kompletna

LISTA WAKATÓW

Aby zare­zer­wo­wać postać:

Uwa­ga! Hat­stall Home­co­ming to gatun­ko­wo rów­nież high­scho­ol dra­ma. Wie­my, że część gra­czy nie czu­je się kom­for­to­wo z odgry­wa­niem rela­cji roman­tycz­nych z obcy­mi oso­ba­mi. Dla­te­go wszyst­kie wąt­ki zwią­za­ne z życiem uczu­cio­wym uczniów i nauczy­cie­li będzie­my doga­dy­wać z Wami indy­wi­du­al­nie i wspól­nie dopra­cu­je­my przed samym larpem.

Posta­cie zare­zer­wo­wa­ne są ozna­czo­ne jasno­sza­rym kolo­rem i mają dopi­sek [zare­zer­wo­wa­ne].

Nie wiesz co wybrać? Zer­k­nij ponow­nie do DOKUMENTU PROJEKTOWEGO GRY lub NAPISZ DO NAS 

Do zoba­cze­nia w Hatstall! 


Opublikowano

w

przez