Strona główna » wakaty » Strona 2

Hatstall Homecoming — lista wakatów

Nauczy­ciel czy może sam dyrek­tor szko­ły? Uczen­ni­ca, któ­ra zro­bi­ła karie­rę w świe­cie mugo­li, czy zdol­ny uczeń, któ­ry się pogu­bił? Wil­ko­łak, mag czy­stej krwi, człon­ki­ni Klu­bu Elik­si­rów, czy może tajem­ni­cza wysłan­nicz­ka z Mini­ster­stwa Magii?
Kim będziesz tego lata?…

Voyager 3 — wakaty na larp

“Cze­ka Was dłu­gi lot, ale na pokład stat­ku nie moż­na wno­sić jedze­nia i picia; jest gorzej niż na lot­ni­sku.” W takim razie — jaką postać wybrać na ten larp? Czyż­by człon­ka zespo­łu sek­cji pod­trzy­my­wa­nia życia?…

Przewiń do góry