Voyager 3 — wakaty na larp

Sza­now­ni i sza­now­ne soon-to-be astro­nau­ci i astronautki!

Dopy­tu­je­cie się w wia­do­mo­ściach, jak wyglą­da kwe­stia waka­tów na nasz naj­bliż­szy larp. Po odpo­wiedź na to pyta­nie posta­no­wi­li­śmy zwró­cić się do Auto­ra lar­pu. Oto jego odpowiedź:

Zało­ga misji zosta­ła wybra­na z ludzi nie­mal z całe­go świa­ta w bar­dzo skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sie, któ­ry miał wyło­nić naj­lep­szych i naj­bar­dziej się do zada­nia nada­ją­cych. Czy­li może­cie być naukow­cem spe­cja­li­stą, gwiaz­dą youtu­be­’a, gene­ra­łem, czło­wie­kiem zni­kąd wybra­nym ze wzglę­du na uni­kal­ny skład genów. Kostium dobierz­cie według uzna­nia, ewen­tu­al­nie po pro­stu neu­tral­ny, wygod­ny strój. Larp jest poprze­dzo­ny warsz­ta­ta­mi i wpro­wa­dze­niem, w ramach tego będzie czas na przy­go­to­wa­nie posta­ci i zapo­zna­nie się ze stat­kiem. Na pokład stat­ku nie moż­na wno­sić jedze­nia i picia; jest gorzej niż na lotnisku.

W trak­cie gry posta­cie gra­czy dzia­ła­ją w czte­rech dwu­oso­bo­wych zespo­łach. Każ­dy zespół opie­ku­je się i jest odpo­wie­dzial­ny za jeden z aspek­tów lotu:

  • Zespół zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi stat­ku pil­nu­je żeby Voyager‑3 dole­ciał do celu w jed­nym kawałku;
  • Zespół pod­trzy­my­wa­nia życia pil­nu­je zdro­wia — i życia — ludzi na pokła­dzie, szcze­gól­nie w hibernatorach;
  • Zespół manew­rów i tra­jek­to­rii podej­mu­je decy­zję o locie stat­ku i reagu­je na przy­go­dy któ­re kosmos podrzuca;
  • Zespół ska­ne­rów bada pla­ne­ty w sys­te­mie, sta­ra­jąc się usta­lić któ­ra daje naj­więk­sze szan­se prze­ży­cia przy­szłej kolonii;

Wybór zespo­łów odbę­dzie się przed lar­pem, według Waszych preferencji.


Opublikowano

w

przez