Strona główna » Voyager 3 — wakaty na larp
Piotr Milews­ki | 10 mar­ca 2019 | Wieś­ci

Szanowni i szanowne soon-to-be astronau­ci i astro­naut­ki!

Dopy­tu­je­cie się w wiado­moś­ci­ach, jak wyglą­da kwes­t­ia wakatów na nasz najbliższy larp. Po odpowiedź na to pytanie postanow­iliśmy zwró­cić się do Auto­ra larpu. Oto jego odpowiedź:

Zało­ga mis­ji została wybrana z ludzi niemal z całego świa­ta w bard­zo skom­p­likowanym pro­ce­sie, który miał wyłonić najlep­szych i najbardziej się do zada­nia nada­ją­cych. Czyli może­cie być naukow­cem spec­jal­istą, gwiazdą youtube’a, gen­er­ałem, człowiekiem znikąd wybranym ze wzglę­du na unikalny skład genów. Kostium dobierz­cie według uzna­nia, ewen­tu­al­nie po pros­tu neu­tral­ny, wygod­ny strój. Larp jest poprzed­zony warsz­tata­mi i wprowadze­niem, w ramach tego będzie czas na przy­go­towanie postaci i zapoz­nanie się ze statkiem. Na pokład statku nie moż­na wnosić jedzenia i picia; jest gorzej niż na lot­nisku.

W trak­cie gry posta­cie graczy dzi­ała­ją w czterech dwu­osobowych zespołach. Każdy zespół opieku­je się i jest odpowiedzial­ny za jeden z aspek­tów lotu:

  • Zespół zarządza­nia sys­tema­mi statku pil­nu­je żeby Voyager‑3 dole­ci­ał do celu w jed­nym kawałku;
  • Zespół podtrzymy­wa­nia życia pil­nu­je zdrowia — i życia — ludzi na pokładzie, szczegól­nie w hiber­na­torach;
  • Zespół manewrów i tra­jek­torii pode­j­mu­je decyzję o locie statku i reagu­je na przy­gody które kos­mos podrzu­ca;
  • Zespół skan­erów bada plan­e­ty w sys­temie, stara­jąc się ustal­ić która daje najwięk­sze szanse przeży­cia przyszłej kolonii;

Wybór zespołów odbędzie się przed larpem, według Waszych pref­er­encji.

Przewiń do góry