Strona główna » Larpy » Pięciu gniewnych nauczycieli

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5

W tym

2
1
2

Larp poprowad­zono na:

W jed­nym z warsza­ws­kich liceów doszło do bój­ki w której jeden z uczniów, posi­ada­ją­cy bogatą przeszłość rozra­bi­a­ki, dotk­li­wie pobił kolegę. Ter­az pię­ciu jego nauczy­cieli musi zde­cy­dować czy powinien on zostać wydalony ze szkoły. Tylko czy pięć osób uwikłanych w swo­je własne ambic­je jest w stanie wydać spraw­iedli­wy wyrok?

Opis

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał swo­ją opinię na tem­at ucz­nia z tyłu głowy, ale nie wyk­luc­zone, że wszys­tko odmieni się o 180 stop­ni. Gdy kar­ty zostaną wyłożone na stół i wybrzmiewa­ją dawne urazy może się okazać, że los ucz­nia nie jest wcale najważniejszą rzeczą jaka będzie się ważyć tego dnia.

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli to gra nar­ra­cyj­na, której celem jest opowiedze­nie ciekawej, emocjonu­jącej his­torii. Tej gry nie da się wygrać ani prze­grać, a to co wyda­je się słuszne na początku wcale nie musi takie być w rzeczy­wis­toś­ci. Gra opowia­da o moral­noś­ci, spraw­iedli­woś­ci i o tym jest możli­we odd­zie­le­nie spraw­iedli­wego osą­du od oso­bistych uczuć i urazów. 

Wymagania

Stro­je: w miarę możli­woś­ci, ubierz­cie się jak nauczy­ciele w liceum.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry