Pięciu gniewnych nauczycieli - BlackBox 3City

Pięciu gniewnych nauczycieli

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

W tym

2
1
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

W jed­nym z war­szaw­skich lice­ów doszło do bój­ki w któ­rej jeden z uczniów, posia­da­ją­cy boga­tą prze­szłość roz­ra­bia­ki, dotkli­wie pobił kole­gę. Teraz pię­ciu jego nauczy­cie­li musi zde­cy­do­wać czy powi­nien on zostać wyda­lo­ny ze szko­ły. Tyl­ko czy pięć osób uwi­kła­nych w swo­je wła­sne ambi­cje jest w sta­nie wydać spra­wie­dli­wy wyrok?

Opis

Pię­ciu nauczy­cie­li dosta­je pole­ce­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­do­wa­li czy pro­ble­ma­tycz­ny uczeń ma zostać wyda­lo­ny ze szko­ły czy też nie. Funk­cja sędzie­go kap­tu­ro­we­go niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­to­ro­wi się nie odma­wia. Spra­wy nie uła­twia fakt, że nauczy­cie­le mają mię­dzy sobą sze­reg spraw do wyja­śnie­nia. Każ­dy kto wej­dzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skie­go będzie miał swo­ją opi­nię na temat ucznia z tyłu gło­wy, ale nie wyklu­czo­ne, że wszyst­ko odmie­ni się o 180 stop­ni. Gdy kar­ty zosta­ną wyło­żo­ne na stół i wybrzmie­wa­ją daw­ne ura­zy może się oka­zać, że los ucznia nie jest wca­le naj­waż­niej­szą rze­czą jaka będzie się ważyć tego dnia.

Pię­ciu gniew­nych nauczy­cie­li to gra nar­ra­cyj­na, któ­rej celem jest opo­wie­dze­nie cie­ka­wej, emo­cjo­nu­ją­cej histo­rii. Tej gry nie da się wygrać ani prze­grać, a to co wyda­je się słusz­ne na począt­ku wca­le nie musi takie być w rze­czy­wi­sto­ści. Gra opo­wia­da o moral­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści i o tym jest moż­li­we oddzie­le­nie spra­wie­dli­we­go osą­du od oso­bi­stych uczuć i urazów. 

Wymagania

Stro­je: w mia­rę moż­li­wo­ści, ubierz­cie się jak nauczy­cie­le w liceum.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.