Krok za boskością - BlackBox 3City

Krok za boskością

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9

W tym

6
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Cóż nam po nadziei, sko­ro ludz­kość jest tak sła­ba? Owszem, trud­no uwie­rzyć w ludz­kość, ale wziąw­szy pod uwa­gę jej los, nie ma rów­nie nędz­ne­go stwo­rze­nia jak człowiek.”

Opis

Nie­od­le­gła przy­szłość, któ­ra jed­nak nie jest świe­tla­na. Wręcz prze­ciw­nie…
Ludz­kość zosta­ła wynisz­czo­na przez brak wody, woj­ny o wodę pit­ną w prze­cią­gu kil­ku lat zdzie­siąt­ko­wa­ły całą popu­la­cję. Wie­lu ludzi wini kor­po­ra­cje, rzą­dy… inni winią Boga lub samych sie­bie. To nie­istot­ne. Świat musi pod­nieść się z kolan. Sko­ro Świat nasta­wio­ny na kon­sump­cjo­nizm i zysk nie zdał egza­mi­nu, w umy­słach ludzi zakieł­ko­wa­ła inna wizja. Zwy­cię­żył utylitaryzm.

Naukow­cy stwo­rzy­li nad­czło­wie­ka, a wła­ści­wie nad­lu­dzi. Są wiecz­nie mło­dzi, pięk­ni, sil­ni inte­li­gent­ni, a tak­że ste­ryl­ni. To oni zosta­ną eli­tą Nowe­go Świa­ta, nie dopusz­czą do kolej­nych wojen. Każ­de z nich na swój spo­sób. Ludz­kość pod­no­si się z kolan, jesz­cze tyl­ko moment i sta­nie­my na nogi. Stwo­rzy­li­śmy prze­cież isto­ty nie­śmier­tel­ne. Dosko­na­łe. Idealne.

Sko­ro w natu­rę Boga wpi­sa­ny jest akt stwo­rze­nia istot na swój obraz i podo­bień­stwo, czy nie zbli­ży­li­śmy się do bosko­ści? A może już ją osiągnęliśmy?

Co w takim razie z naszy­mi Two­ra­mi, czy to coś wię­cej, coś ponad nami? A może to krok za boskością?

Wymagania

Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie nastę­pu­ją­cych stro­jów na larp:
— posta­cie inne niż ludzie — ubra­ne całe na biało;
— posta­cie naukow­ców — kitle;
— poli­ty­cy — stój formalny;
— pozo­sta­li — współ­cze­śnie, według uznania.

Ważne

Grę popro­wa­dzi Anna Szew­czyk, któ­ra prze­re­da­go­wa­ła ory­gi­nal­ny sce­na­riusz gry.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.