Strona główna » Larpy » Krok za boskością

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat, sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9

W tym

6
3

Larp poprowad­zono na:

“Cóż nam po nadziei, sko­ro ludzkość jest tak sła­ba? Owszem, trud­no uwierzyć w ludzkość, ale wziąwszy pod uwagę jej los, nie ma równie nędznego stworzenia jak człowiek.”

Opis

Nieodległa przyszłość, która jed­nak nie jest świ­et­lana. Wręcz prze­ci­wnie…
Ludzkość została wyniszc­zona przez brak wody, wojny o wodę pit­ną w prze­ciągu kilku lat zdziesiątkowały całą pop­u­lację. Wielu ludzi wini kor­po­rac­je, rządy… inni winią Boga lub samych siebie. To nieis­totne. Świat musi pod­nieść się z kolan. Sko­ro Świat nastaw­iony na kon­sumpcjonizm i zysk nie zdał egza­minu, w umysłach ludzi zakiełkowała inna wiz­ja. Zwyciężył utylitaryzm.

Naukow­cy stworzyli nad­człowieka, a właś­ci­wie nad­ludzi. Są wiecznie młodzi, piękni, sil­ni inteligent­ni, a także steryl­ni. To oni zostaną elitą Nowego Świa­ta, nie dopuszczą do kole­jnych wojen. Każde z nich na swój sposób. Ludzkość pod­nosi się z kolan, jeszcze tylko moment i staniemy na nogi. Stworzyliśmy prze­cież isto­ty nieśmiertelne. Doskon­ałe. Idealne.

Sko­ro w naturę Boga wpisany jest akt stworzenia istot na swój obraz i podobieńst­wo, czy nie zbliżyliśmy się do boskoś­ci? A może już ją osiągnęliśmy?

Co w takim razie z naszy­mi Twora­mi, czy to coś więcej, coś pon­ad nami? A może to krok za boskością?

Wymagania

Prosimy o przy­go­towanie następu­ją­cych stro­jów na larp:
— posta­cie inne niż ludzie — ubrane całe na biało;
— posta­cie naukow­ców — kitle;
— poli­ty­cy — stój formalny;
— pozostali — współcześnie, według uznania.

Ważne

Grę poprowadzi Anna Szew­czyk, która prz­eredagowała ory­gi­nal­ny sce­nar­iusz gry.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry