Strona główna » Larpy » Noc Jaśminowa

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

Larp poprowad­zono na:

Wczo­raj kwitło moje serce,
Dziś jaśmin…

Kil­ka słów, a tyle emocji: miłość, zach­wyt, zaz­drość, ból, rozczarowanie, smutek, roz­pacz, iro­nia, bezsilność…..dystans. Przez ile z nich trze­ba prze­jść, żeby dojrzeć?
Ile razy? 

O krok przed dorosły­mi wyb­o­ra­mi, jest świat „pomiędzy” zatrzy­many w cza­sie. Pełen nabrzmi­ałych emocji, prag­nień, postanowień.
Czas, w którym wszys­tko wyda­je się być możli­we, a każ­da rzecz zdarza się pier­wszy raz.
U progu dorosłości.
W przed­dzień wakacji.
Wakacji 1939 roku.

Opis

To opowieść o grupie młodych ludzi u progu dorosłoś­ci, w przed­dzień wakacji. Tylko że nie są to zwykłe wakac­je. Co z tego, że czereśnie wyjątkowo tanie, po 2 złote, moż­na jeść garś­ci­a­mi. To wakac­je 1939 roku, my wiemy, że to ostat­nie spoko­jne miesiące przed wojen­ną zawieruchą. 

Ale oni nie wiedzą.

Spo­tyka­ją się, piją modne kolorowe kok­ta­jle, tańczą do zwar­i­owanej muzy­ki, która przyszła zza oceanu (a cza­sa­mi do smęt­nych kawałków, który­mi nie pog­a­rdzili­by ich rodzice). 

Zakochu­ją się, łączą w pary, kocha­ją bez wza­jem­noś­ci, łamią czy­jeś serce, ktoś im łamie serce, pociesza­ją się nawza­jem, przy­jaźnią, bun­tu­ją, wspól­nie marzą o przyszłoś­ci, przeży­wa­ją rozczarowania….i wiele innych emocji. 

To wszys­tko jest możli­we dzię­ki mechan­ice, w której kolorowe kok­ta­jle oznacza­ją różnorodne emoc­je: jakie- wystar­czy spo­jrzeć na menu. Kok­ta­jle mają swo­je kolory – to jakie emoc­je oznacza­ją będzie moż­na zobaczyć. Ale nie będzie moż­na zgad­nąć jaki mają smak. A on będzie spraw­iał, że i emoc­je będą niejednoznaczne. 

Cza­sem ktoś dostanie (lub sam wybierze) czarny kok­ta­jl. Być może to tylko ponury nas­trój. Ale połąc­zony z goryczą sprawi, że piją­cy może zdobyć się na krok, którego nie da się już cofnąć. Jest wśród przy­jaciół. Czy mu pomogą? Czy zobaczą, ze pomoc jest potrzebna?

Jaka była­by szko­da, prze­cież przed nimi całe życie…

Epi­lo­giem gry będą wojenne/powojenne losy wybranych postaci.

Wymagania

Na larpie wyma­gane są stro­je wiec­zorowe / kok­ta­jlowe naw­iązu­jące do epoki.
Przed grą dobrze jest zapoz­nać się z doniesienia na tem­at ostat­nich miesię­cy poprzedza­ją­cych wybuch wojny,

Ważne

Inspirac­je do gry stanow­iła poez­ja Marii Paw­likowskiej- Jas­norzewskiej. Warto poczytać!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry