Noc Jaśminowa - BlackBox 3City

Noc Jaśminowa

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wczo­raj kwi­tło moje serce,
Dziś jaśmin…

Kil­ka słów, a tyle emo­cji: miłość, zachwyt, zazdrość, ból, roz­cza­ro­wa­nie, smu­tek, roz­pacz, iro­nia, bezsilność…..dystans. Przez ile z nich trze­ba przejść, żeby dojrzeć?
Ile razy? 

O krok przed doro­sły­mi wybo­ra­mi, jest świat „pomię­dzy” zatrzy­ma­ny w cza­sie. Pełen nabrzmia­łych emo­cji, pra­gnień, postanowień.
Czas, w któ­rym wszyst­ko wyda­je się być moż­li­we, a każ­da rzecz zda­rza się pierw­szy raz.
U pro­gu dorosłości.
W przed­dzień wakacji.
Waka­cji 1939 roku.

Opis

To opo­wieść o gru­pie mło­dych ludzi u pro­gu doro­sło­ści, w przed­dzień waka­cji. Tyl­ko że nie są to zwy­kłe waka­cje. Co z tego, że cze­re­śnie wyjąt­ko­wo tanie, po 2 zło­te, moż­na jeść gar­ścia­mi. To waka­cje 1939 roku, my wie­my, że to ostat­nie spo­koj­ne mie­sią­ce przed wojen­ną zawieruchą. 

Ale oni nie wiedzą.

Spo­ty­ka­ją się, piją mod­ne kolo­ro­we kok­taj­le, tań­czą do zwa­rio­wa­nej muzy­ki, któ­ra przy­szła zza oce­anu (a cza­sa­mi do smęt­nych kawał­ków, któ­ry­mi nie pogar­dzi­li­by ich rodzice). 

Zako­chu­ją się, łączą w pary, kocha­ją bez wza­jem­no­ści, łamią czy­jeś ser­ce, ktoś im łamie ser­ce, pocie­sza­ją się nawza­jem, przy­jaź­nią, bun­tu­ją, wspól­nie marzą o przy­szło­ści, prze­ży­wa­ją rozczarowania….i wie­le innych emocji. 

To wszyst­ko jest moż­li­we dzię­ki mecha­ni­ce, w któ­rej kolo­ro­we kok­taj­le ozna­cza­ją róż­no­rod­ne emo­cje: jakie- wystar­czy spoj­rzeć na menu. Kok­taj­le mają swo­je kolo­ry – to jakie emo­cje ozna­cza­ją będzie moż­na zoba­czyć. Ale nie będzie moż­na zgad­nąć jaki mają smak. A on będzie spra­wiał, że i emo­cje będą niejednoznaczne. 

Cza­sem ktoś dosta­nie (lub sam wybie­rze) czar­ny kok­tajl. Być może to tyl­ko ponu­ry nastrój. Ale połą­czo­ny z gory­czą spra­wi, że piją­cy może zdo­być się na krok, któ­re­go nie da się już cof­nąć. Jest wśród przy­ja­ciół. Czy mu pomo­gą? Czy zoba­czą, ze pomoc jest potrzebna?

Jaka była­by szko­da, prze­cież przed nimi całe życie…

Epi­lo­giem gry będą wojenne/powojenne losy wybra­nych postaci.

Wymagania

Na lar­pie wyma­ga­ne są stro­je wie­czo­ro­we / kok­taj­lo­we nawią­zu­ją­ce do epoki.
Przed grą dobrze jest zapo­znać się z donie­sie­nia na temat ostat­nich mie­się­cy poprze­dza­ją­cych wybuch wojny,

Ważne

Inspi­ra­cje do gry sta­no­wi­ła poezja Marii Paw­li­kow­skiej- Jasno­rzew­skiej. War­to poczytać!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.