Nieznajomi w autobusie - BlackBox 3City

Nieznajomi w autobusie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

W tym

2
1
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Prze­pra­szam, ale ten nese­ser nale­ży do mnie.
— Nie wyda­je mi się. Wyglą­da zupeł­nie jak mój.
— Nale­gam, by go nie dotykać.
— Pano­wie, nie kłóć­cie się, pro­szę. Dopie­ro co uszli­śmy z życiem z bar­dzo poważ­nej katastrofy!
— Dobrze radzę, pro­szę się nie wtrącać.
— Dobrze radzę, lepiej mnie nie uciszać.

Opis

Nie­zna­jo­mi w auto­bu­sie — to prze­wrot­ny tytuł. W trak­cie tej szyb­kiej, trwa­ją­cej oko­ło pół godzi­ny gry, uczest­ni­cy wcie­lą się w role ofiar wypad­ku. Podró­żo­wa­li tym samym auto­ka­rem i są szczę­ścia­rza­mi: prze­ży­li kata­stro­fę. Co zna­czy kil­ka zadra­pań, kie­dy pozo­sta­li pasa­że­ro­wie nie żyją? Pusta dro­ga, pusty­nia, ska­ły i piach. Wrak auto­bu­su, kil­ka­na­ście tru­pów i… Piąt­ka ludzi, któ­ra nad­zwy­czaj trosz­czy się o swo­je baga­że. Larp, na któ­ry bez­względ­nie powin­ni się wybrać fani twór­czo­ści Quen­ti­na Tarantino!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.