La Santa Muerte - BlackBox 3City

La Santa Muerte

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7

W tym

2
2
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gru­pa dzie­cia­ków posu­wa się za dale­ko. Czym innym są pro­chy, alko­hol czy sex, czym innym świe­ża krew na twa­rzy i świe­że, przed chwi­lą jesz­cze biją­ce ser­ce w dłoniach.
Gru­pa śled­czych bada squ­at opo­dal cen­trum mia­sta i zwło­ki z wycię­tym ser­cem. Dokąd zapro­wa­dzą ich śla­dy zbrod­ni, któ­rej nie rozumieją?
Gru­pa bli­skich spo­ty­ka się by poże­gnać uko­cha­ne­go. Odszedł, a oni zosta­li sami, że swym bólem i swo­imi oczekiwaniami.
Co sta­nie się, gdy pęk­nie granica? …

Opis

Dla jed­nych śmierć jest koń­cem, dla innych począt­kiem. Jed­nym nie­sie roz­pacz, innym radość lub ulgę. Dla wszyst­kich czy czymś pew­nym, sta­łą w życiu na któ­rą nie cze­ka­my, ale któ­ra nadej­dzie, i spra­wi że w samot­no­ści śmier­ci nie będzie­my sami. 

La San­ta Muer­te to emo­cjo­nu­ją­ca opo­wieść o mło­dych ludziach i o śmier­ci. O koń­cu i począt­ku dro­gi. Larp podzie­lo­ny jest na akty. Udział bie­rze w nim 7 gra­czy… Wcie­la­ją­cych się w aż 21 posta­ci. Każ­dy z uczest­ni­ków przy­naj­mniej raz ode­gra człon­ka sek­ty, żałob­ni­ka i postać z pro­ce­du­ra­la detektywistycznego. 

Gra mia­ła pre­mie­rę na Jesien­nej Uczcie Lar­po­wej 2019 w Warszawie. 

Ważne

Inspi­ra­cje: Dexter, Castle, CSI­xxx, kult La San­ta Muer­te, ele­men­ty majań­skie, Mariachi.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.