Tag: larpy latem

  • BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

    BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

    Kocha­ni! W pierw­szych sło­wach tej wia­do­mo­ści wypa­da nam napi­sać: nie wie­my jak poto­czą się spra­wy. Nie wie­my, jak będzie wyglą­dał przy­szły tydzień, naj­bliż­szy maj, tego­rocz­ne lato. Sytu­acja zwią­za­na z pan­de­mią chwi­lo­wo wyrzu­ci­ła z naszych słow­ni­ków takie poję­cia jak “na pew­no”, “na stó­wę” i wie­le innych o tym samym znaczeniu. Nasz zespół przy­go­to­wu­je dla Was dru­gą…

  • Ho Ho Ho!

    Ho Ho Ho!

    Pociągnij za wstążkę i dowiedz się, co Mikołaj zostawił larpowcom na progu! 🙂