Tag: prowadzący

  • Summer  Week 2021 — Zrób go z nami

    Summer Week 2021 — Zrób go z nami

    Lar­po­wa­nie to fan­ta­stycz­ne i wie­lo­wy­mia­ro­we hob­by: pasja, w któ­rej może­my reali­zo­wać się na wie­le spo­so­bów. Wcie­la­nie się w fik­cyj­ne posta­cie to rzecz naj­bar­dziej oczy­wi­sta. Ale odgry­wa­nie roli to nie wszyst­ko. Przy­go­to­wa­nie do gry czę­sto obej­mu­je też szy­cie stro­ju, two­rze­nie rekwi­zy­tów czy przy­go­to­wy­wa­nie fry­zu­ry i maki­ja­żu — te rze­czy też mogą z cza­sem stać się rów­nie waż­ne,…