Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kil­ku­na­stu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam pre­zent:  Pro­gram Festi­wa­lu Pierw­szy zestaw gier, w któ­re zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opu­bli­ko­wa­li­śmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zesta­wu kolej­nych 11 lar­pów. Jeśli czytałeś/aś wcze­śniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwa­gę przede wszyst­kim na tytu­ły gier poprze­dzo­ne sło­wem #NEW. Jeśli dopie­ro teraz zerkasz …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram Festi­wa­lu Read More »

Summer Week 2021 — kwietniowy update

Kocha­ni, Pra­ce nad tego­rocz­ną edy­cją naszej impre­zy idą peł­ną parą, dla­te­go zebra­ła nam się peł­na garść waż­nych infor­ma­cji. Pan­de­mia vs Festi­wal Pod­trzy­mu­je­my nasze dotych­cza­so­we sta­no­wi­sko .Przy obec­nym tem­pie szcze­pień oraz zaka­żeń pew­ne jest tyl­ko to… Że nic nie jest pew­ne. Dla­te­go przy­go­to­wu­je­my dla Was impre­zę zakła­da­jąc, że odbę­dzie się w pla­no­wa­nym ter­mi­nie: w naj­gor­szym wypadku, …

Sum­mer Week 2021 — kwiet­nio­wy upda­te Read More »

Przewiń do góry