Summer Week 2022: Zwierzaki

Dro­dzy Konwentowicze_ki!  Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do “godzi­ny zero” czy­li star­tu nasze­go wyda­rze­nia. Został już nie­ca­ły mie­siąc! Jako skład orgow­ski uwi­ja­my się jak mrów­ki aby zapew­nić wam jak naj­lep­szą zaba­wę. Na przy­kład już nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my roz­pi­skę godzi­no­wą punk­tów pro­gra­mu. Cze­ka­my tyl­ko na potwier­dze­nie dostęp­no­ści ter­mi­nów od mistrzów_ń gry. 🙂 Tym­cza­sem mamy waż­ne infor­ma­cje dla osób, które …

Sum­mer Week 2022: Zwie­rza­ki Read More »

Przewiń do góry