Summer Week 2022: Zwierzaki

Dro­dzy Konwentowicze_ki!  Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do “godzi­ny zero” czy­li star­tu nasze­go wyda­rze­nia. Został już nie­ca­ły mie­siąc! Jako skład orgow­ski uwi­ja­my się jak mrów­ki aby zapew­nić wam jak naj­lep­szą zaba­wę. Na przy­kład już nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my roz­pi­skę godzi­no­wą punk­tów pro­gra­mu. Cze­ka­my tyl­ko na potwier­dze­nie dostęp­no­ści ter­mi­nów od mistrzów_ń gry. 🙂 Tym­cza­sem mamy waż­ne infor­ma­cje dla osób, które …

Sum­mer Week 2022: Zwie­rza­ki Read More »

Summer Week 2021 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Kocha­ni, oto nasz dorocz­ny wpis “Zanim przy­je­dziesz na Sum­mer­We­ek”, czy­li odpo­wie­dzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści zebra­ne w jeden wpis na stro­nie. JEDZENIE Z uwa­gi na Sami-Wie­­cie-Co, musie­li­śmy wpro­wa­dzić kil­ka zmian co do moż­li­wo­ści przygotowywania/spożywania jedze­nia na Ala­sce. Opcja easy: zama­wiam obiad!  Jeśli inte­re­su­je Cię goto­wy posi­łek z restau­ra­cji, musisz zamó­wić go dzień wcze­śniej, czyli …

Sum­mer Week 2021 — jak się przy­go­to­wać? Jedze­nie, dojaz­dy, pan­de­mia. Read More »

Przewiń do góry